English version of this page

ECHO – Karismatiske gjenstander fra romertid til middelalder

ECHO er et arbeidsfelleskap rundt studier av gjenstander som formidler kollektive og konserverende historier gjennom farger, formspråk og materialer. Disse kan kalles kulturbærende gjenstander eller også «charismatic objects» (Wingfield 2010). Både de fysiske trekkene ved gjenstanden og de myter som de(n) er omspunnet med, kan øke gjenstandens betydning slik at den blir oppfattet som et objekt med en egen iboende kraft.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Mårten Teigen

En gjenstandstype eller en spesifikk gjenstand er ikke karismatisk i utgangspunktet, men får denne egenskapen gjennom de relasjoner, minner og historier den forbindes med. Slike gjenstander kan også representere eller imitere eldre objekter, gjenstander fra eksotiske nettverk eller kollektive fortellinger og – som et ekko av disse – bidra i en intertekstuell gjenskaping av historier i dannelsen av kollektive identiteter. Utforskningen av begrepene viderefører diskusjonene rundt gjenstandsbiografi og kan knyttes til Webers (1964) karisma- begrep, men også til studier av materialitet og minner, hvor gjenstander kan sies å tangere Gells (1992) ”technologies of enchantment”. I KHMs samlinger finnes en rekke gjenstander og gjenstandsgrupper som kan ha vært oppfattet som karismatiske og kulturbærende i sin samtid, noen ved at de har representert fortellinger om fortiden eller tilstedeværelsen av magiske krefter, andre fordi de har vekket forestillinger om religiøse og sosiale kjerneverdier, eller eksotiske relasjoner. Gjennom å ta utgangspunkt i dette perspektivet og studere gjenstandene ut fra et tverrfaglig ståsted og i et lengre tidsrom, ønsker gruppen å utforske hva disse gjenstandene representerer og hvordan og når de oppstår som et fenomen.

Gruppen viderefører til dels prosjektet «Ta det personlig»s fokus på gjenstandsgrupper og -analyser som utgangspunkt for å forstå sosial dynamikk og endring. Utgangspunktet er å aktualisere og frambringe ny kunnskap om KHMs samlinger gjennom gruppens tverrfaglige ekspertiseområder. KSs nye laboratorium (tilknyttet Saving Oseberg-prosjektet), vil være en viktig ressurs for flere delprosjekter. Flere av prosjektene som gruppens medlemmer arbeider med er knyttet til eksterne forskernettverk.

 

Gell, Alfred 1992: The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology. I: Anthropology, Art and Aesthetics. J. Coote and A. Shelton, eds. s. 40–66. Oxford: Clarendon.

Weber, Max 1964: Sociology of Religion. Translated by Ephraim Fischoff; introduction by Talcott Parsons. Boston: Beacon press.

Wingfield, Christopher 2010: Touching the Buddha: encounters with a charismatic object. I: Museum Materialities: Objects, Engagements, Interpretations, (red. Sandra Dudley). Routledge: London, s. 53-70.

Publisert 18. feb. 2015 12:20 - Sist endret 18. feb. 2016 09:22