print logo

Arkeologisk feltarbeid 2014

Om årets feltsesong

Se høyre marg for link til generell søknad om feltarbeid (praktiske opplysninger om søknaden under neste overskrift.)

Merk: Fra 2014 blir det tilsatt utgravningsledere i faste stillinger (link til egen utlysning). Det betyr at behovet for midlertidig tilsatte feltledere vil bli mindre, men erfaringen tilsier at det vil dukke opp prosjekter i løpet av sesongen der vi kan få behov for feltledere.

Det er i år mulig å søke 2-måneders engasjement, med mulighet til forlengelse, som assisterende feltleder/feltassistent.

Vi er også ute etter personell som har erfaring med utgravning av før-reformatoriske båter som idag ikke ligger under vann. Disse faller under Kulturhistorisk museum sitt ansvarsområde, og slike prosjekter kan komme i år eller i årene framover, spesielt i Oslo. Anfør på søknaden hvis dette er noe for deg.


Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert og interessert i feltarbeid kan du hente ned og fylle ut søknadsskjema når som helst i løpet av året og sende inn. Vi oppfordrer deg uansett til å sende inn så raskt som mulig. Feltsesongen har de senere årene strukket seg fra slutten av april til ut oktober, men det forekommer av og til feltarbeid også utenfor dette tidsrommet.

Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som feltleder innebærer også for- og etterarbeid.

Søknadsskjema finnes i to varianter; ett for utfylling på skjerm og ett for utskrift hvis man foretrekker det (begge skal kunne brukes manuelt). Ved utfylling på skjerm må du lagre søknaden og sende den som vedlegg i en mail til postmottak@khm.uio.no. Husk også å vedlegge CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse). Søknad pr. post sendes til Kulturhistorisk museum, Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo (merket "arkeologisk feltarbeid") evt. leveres i ekspedisjonen i St. Olavs gate 29.

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant (arkeologisk) tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Vedlegg bare nye attester fra andre arbeidsgivere dersom du tidligere har arbeidet for oss og/eller har levert attester i forbindelse med tidligere søknader. Kopier av dokumentene blir lagret i UiOs digitale arkiv og standard personopplysninger blir registrert i Arkeologisk seksjons personaldatabase for feltarbeid. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Ikke send inn mer enn ett skjema i løpet av året. Ønsker du å oppdatere opplysningene på feltsøknaden gjennom sesongen dersom det oppstår endringer av betydning, eller vil melde din interesse for spesielle prosjekt, send oss en e-mail. Mailene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-mail kan du ringe 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Gratis PDF-lesere for søknadsskjem: Acrobat Reader | Nuance PDF Reader

E-mail: arkeologi-adm@khm.uio.no
Tlf.: 22 85 19 22

Av Lars Groseth, Tom Heibreen
Publisert 10. nov. 2012 15:54 - Sist endret 24. feb. 2014 13:04