Lars Erik Gjerpe

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47-22859368
Mobiltelefon +47-97535560
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

Jordbruket og gården i jernalder (500 f.Kr.-1030 e.Kr.), og gravskikken i vikingtiden (800-1030 e.Kr.) er mine hovedinteresser. Jeg har nylig levert inn min PhD-avhandling til bedømmelse, og er nå forsker ved Kulturhistorisk museum. Der leder jeg Dobbeltspor Dilling (2017-2019), et prosjekt som skal  undersøke etablering, bruk og avvikling av tun i eldre jernalder i Rygge i Østfold.

Min tilnærming er empirisk basert, og et godt undersøkt og datert arkeologisk materiale er en forutsetning. Derfor er jeg opptatt av utgravingsteknikk og -strategi og samarbeid med naturvitere. Ledelsen av tre store utgravingsprosjekt har dessuten gjort meg nysgjerig på hvordan forvaltningsarkeologiens ressurser kan utnyttes for å skape best resultater innenfor forutsigbare rammer.

Bakgrunn

Jeg har arbeidet ved Kulturhistorisk museum siden 2003, og ledet tre store prosjekter i forbindelse med E18-utbyggingen gjennom søndre Vestfold.

 • Kopstad-Gulli (2003-2005): Vikingtidsgravfeltet på Gulli, blant annet med flere båtgraver.
 • Langåker-Bommestad (2005-2008): Hus, boplasser og graver fra eldre jernalder og Vestfolds første neolittiske hus.
 • Gulli-Langåker (2009-2012): Jernalderens landbruksteknikker og -strategier.

Resultatene fra de to første E18-prosjektene er publisert i fire bind i Kulturhistorisk museums Varia-serie, det siste prosjektet blir publisert på Fagbokforlaget.

Fra høsten 2001 til våren 2003 var jeg fylkesarkeolog i Østfold fylkeskommune, med ivaretagelse av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbygging som viktigste arbeidsoppgave. Jeg har lang erfaring med arkeologisk feltarbeid for fylkeskommuner, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk museum i Stavanger og NIKU både før og etter min cand.philol.-grad ble fullført våren 2000. 

Norsk arkeologmøte inviterte meg som foredragsholder i 2007 og 2016 og som sesjonsleder i 2012, og jeg har holdt foredrag blant annet på EAA og Nordic TAG. Aftenposten og andre medier har hatt mange oppslag om E18-prosjektets utgravinger, og jeg har holdt en rekke populærvitenskaplige foredrag.

Verv

2004–2007: Vararepresentant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger i Kulturhistorisk museums styre.

2003 -2009: Medlem av redaksjonen i Primitive tider Arkeologisk tidsskrift.

Samarbeid

I forbindelse med E18-prosjektene har jeg blant annet samarbeidet med Thomas Bartholin, Peter Hambro Mikkelsen (vedartsbestemmelse, Moesgård museum), Karin Viklund, Johan Linderholm (makrofossilanalyser og jordkjemiske og -fysikalske analyser, Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet), Richard Macphail (mikromorfologiske analyser, University College London/Umeå universitet), Joachim Regnell og Nils-Olof Svensson (pollenanalyser, Högskolan Kristianstad) og Markus Fuchs (dateringer basert på optisk stimulert luminescens, Universität Bayreuth), Helge Høeg (vedartsbestemmelse og pollenanalyser, statsstipendiat) og Eli-Christine Soltvedt (makrofossil- og pollenanalyser, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger).

Emneord: Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur

Publikasjoner

De fleste publikasjonene er tilgjengelige på http://uio.academia.edu/LarsErikGjerpe

Gjerpe, L. E. 2014. Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen? Viking LXXVII, s. 55-78

Gjerpe. L. E. 2013 Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider Arkeologisk tidsskrift, s. 33- 46.

Gjerpe,L. E. 2012 (red. sammen med Axel Mjærum) Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli-Langåker bind 2. Fagbokforlaget, Bergen.

Gjerp, L. E. 2012 (red. sammen med Axel Mjærum) Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli-Langåker bind 1. Fagbokforlaget, Bergen.

Gjerpe, L. E. 2010 Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. I: Gundersen, Ingar M. og Marianne Hem Eriksen (red.): På sporet av romersk jernalder. Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.–24. januar 2010, Nicolay skrifter 3, s. 7–19. Oslo.

Gjerpe, L. E. 2009 Charcoal as a source of knowledge of iron age society. I: Brattli, Terje (red.): The 58th International Sachsensymposium 1-5 September 2007, Vitark 7, s. 135-145. Tapir akademisk forlag. Trondheim.

Gjerpe, L. E. 2008 (red.): Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Varia 72, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Gjerpe, L. E. 2008 (red.) Hus, boplass- og dyrkingsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, Kulturhistorisk museum, Oslo. 

Gjerpe, L. E. 2008 (red.) Kulturhistoriske, metodiske og administrative erfaringer. E18-prosjektet Vestfold Bind 4.

Gjerpe, L. E. 2007: Haugbrottets konsekvenser for vikingtidsforskningen. Viking LXX, s. 105-124.

Gjerpe, L. E. 2007: Fortidens utsikt mot tapte farvann. Et båtgravfelt på Gulli, Vestfold. In situ Västsvensk arkeologisk tidskrift, s. 45-51.

Gjerpe, L. E. 2005 (red.) Gravfeltet på Gulli. E18-prosjektet Vestfold Bind 1. Varia 60, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Gjerpe, L. E.2001 Kult, politikk, fyll, vold og kokegropene på Hov. Primitive tider Arkeologisk tidsskrift, s. 5–17

 • Gjerpe, Lars Erik (2016). 5. Jordbruksbosetningen i Gudbrandsdalen og på Østlandet i jernalder og middelalder, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  Kapittel 5.  s 35 - 47
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Iron age building traditions in eastern norway: regions and landscapes, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  Kapittel.  s 203 - 219
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen?. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 55- 75 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). De faglige resultatene, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1417-4.  Kapittel.  s 13 - 23
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Forord, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1417-4.  forord.  s 5 - 5
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 33- 46
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Administrative erfaringer, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  kapittel.  s 15 - 20
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Kultur- og naturmiljø Aulielva-Borge østre, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  Kapittel.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Naturvitenskaplig samarbeid, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  Kapittel.  s 21 - 24
 • Gjerpe, Lars Erik & Lønaas, Ole Christian (2012). Prosjektet og organiseringen av det, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  kapittel.  s 11 - 14
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  forord.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  3, s 7- 19
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Charcoal as source of knowledge of Iron age society. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.  ISSN 1501-6099.  7, s 135- 145
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Tuft fra 1100- og 1200-tallet på Fyldpå, Vestfold. Varia.  ISSN 1504-3266.  71, s 165- 173
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Formidling, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.  Kulturhistorisk museum.  Formidling.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Innledning og bakgrunn, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.  Kulturhistorisk museum.  Innledning og bakgrunn.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 1- 11
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 1- 6
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Oversikt over materialet. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 1- 6
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 10. Administrative erfaringer. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 135- 147
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 11. Formidling. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 149- 152
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 11. Fyldpå 2 - Dyrkningsspor og bosetningsspor fra bronsealder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 147- 162
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 14 - Gulli 3 - Boplasspor fra bronse- og jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 325- 327
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Forskningshistorisk status før utgravingene. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 13- 17
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Graver. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 7- 20
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 3. Hus. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 21- 43
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 4. Kokegroper og ildsteder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 45- 57
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Eikeberg 8 - Gravhaug fra yngre romertid og udatert hulvei. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 53- 60
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Gulli 5 og 15 - Bosetningsspor, dyrkningsspor, smie og graver fra bronsealder, jernalder og middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 195- 224
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 6. Radiokarbondateringer - kulturhistoriske og kildekritiske erfaringer. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 85- 94
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 7. Vedartsanalyse og kulturhistorie. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 95- 106
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 9. Jordbrukssamfunnet. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 115- 133
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 9. Seierstad 8 - Udatert kullgrop. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 141- 142
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Lie 25 og Solberg 26 - Undersøkelse uten daterbare funn. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 143- 145
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Prosjektet Langåker-Bommestad, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.  Kulturhistorisk museum.  Prosjektet Langåker-Bommestad.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 13. Nordby 52 Heller med boplass fra nøstvettid, neolitikum, bronsealder og jernalder og smieaktivitet fra middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 199- 234
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 2. Nordby 1 - Toskipede hus fra neolitikum-bronsealder og boplasspor fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 7- 38
 • Gjerpe, Lars Erik & Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Kapittel 4. Rødbøl 19, 20 og 21 - hus og boplasspor fra romertid, jernvinne og graver fra eldre jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 143- 193
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 333- 334
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 3. Ringdal 13 - Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 39- 142
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 4. Seierstad 6 - Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 29- 52
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette & Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 15. Fyldpå 1, Emmerød 4, Gulli 6, Eikeberg 7, Tveiten 9 og Bakskjul 11 - undersøkelser uten funn. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 329- 332
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Fortidens utsikt mot tapte farvann. Et båtgravfelt på Gulli, Vestfold. In Situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift.  ISSN 1403-4964.  2004-2005, s 43- 51
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Haugbrottets konsekvenser for vikingtidsforskningen. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXX, s 105- 124
 • Gjerpe, Lars Erik (2006). 10 bud for unge arkeologer som vil i avisa. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (99), s 20- 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2013). Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1417-4.  211 s.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (red.) (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  336 s.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (red.) (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Arkeologene kommer!.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 11. juli). "Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. [Radio].  NRK P1 Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II..
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 28. juni). Fant 2000 år gammel boplass.  Dagsavisen Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 01. juni). Hva gjorde egentlig folk i jernalderen?. [Radio].  NRK Distrikstporgram Morran i Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 29. juni). Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet.  Moss Avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 29. juni). "Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. [Radio].  NRK P2.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Gulli – gravplass fra vikingtiden.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Jernalderbosetningen på Østlandet. Byggeskikk og gårdsgrenser.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Vikingtidens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Kontinuitet i jernalderens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år. Norgeshistorie.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Moving houses. Three aspects of the Three-aisled houses in Iron age Eastern Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Lange linjer eller raske klipp? Kontinuitet og dynamikk i vikingtidens bebyggelse.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Sesjoneleder for "Tverrfaglige traverser: Arkeologi som brobygger mellom disipliner?".
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Integrering av naturvitenskap i forvaltningsarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Maktkamp og slekters gang på Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). The consequences of ”Haugbrott” for the Viking age research. Gulli - a case study.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Arkeologi - fra registrering via utgraving til endelig resultat.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Gård og grav. Resultater fra E18-utgravingene.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i romertidens jordbrukssamfunn – det direkte boplassmaterialet fra E18-prosjektet.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2010). Årsrapport 2009. E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorvei Gulli - Langåker gjennom Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold. Vis sammendrag
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). E18-prosjektet Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Om E18-utgravingene i Vestfold sommeren 2009.
 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2008). E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Gravfeltet på Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Arkeologi - Gravfeltet på Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Charcoal as a source to the iron age society.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). E-18 prosjektet i Vestfold. Geofysiske metoder på gravfeltet ved Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). E18-PROSJEKTET KOPSTAD-GULLI OG LANGÅKER-BOMMESTAD.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). E18-prosjektet - feltsesongen 2006.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Forhold mellom registrering og resultat i et stort forvaltningsprosjekt.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Jernalderens gård i Hedrum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Skaper forvaltningsgravinger og forskningsgravinger den samme virkeligheten?.
 • Gjerpe, Lars Erik (2007). Temponautene på Gulli - vikingtidens tidsreiser for å tilegne seg det utilegnelige.
 • Gjerpe, Lars Erik; Rønne, Ola & Samdal, Magne (2007). På sporet av norges eldste smie. Nytt fra E18 prosjektets undersøkelser i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2006). E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006). Gravfeltet på Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006, 29. august). Intervju om herdepakning og smie på Rødbøl. [TV].  NRK fjernsynet Østafjells.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006, 17. juni). Minnerydderne.  Østlandsposten.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006, 26. mai). Må bli ferdig før ny E18.  Østlandsposten.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006, 29. august). Ny jernhistorie.  Aftenposten.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006). Utgravingene ved Bommestad.
 • Gjerpe, Lars Erik & Rønne, Ola (2006, 29. august). Intervju om smia og herdepakningene på Rødbøl. [TV].  TvVestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2006). Arkeologiske utgravinger. [www ].
 • Gjerpe, Lars Erik (2006). Gravfeltet på Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 27. juni). Leir for gamle krigere?.  Aftenposten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 4. apr. 2017 09:52