Møte nr. 3/2012

15. mai kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 27.04.12
  Saksdokument
Sak Ba Formelle rammer og mandat for KHMs styre og museumsdirektør

Ordinær sak

S-07/12 Avtale mellom KHM, Folkemuseet og Sametinget om KHMs samiske samling (videre behandling av sak fra 27.04.12)
  Saksdokument:
  1. Notat fra avdelingsdirektøren (udatert, ettersendt 14.05.12)
  2. Kommentar fra jurist, UiO
  Forslag til vedtak:
  Styret gir administrasjonen fullmakt til, i samspill med aktuell fagseksjon (Etnografisk seksjon), å kontakte Sametinget og Norsk Folkemuseum med sikte på revisjon av avtalen i samsvar med anbefalingen fra UiOs jurister.

Drøftingssak

 
S-09/12 Lokalisering av KHM - utsatt sak fra 27.04.12
  Saksdokument:
  1. Styreleders notat av 07.05.12
  2. Beslutningsplan
  3. Det internasjonale ekspertutvalgets rapport om risikovurdering av flytting av vikingskipssamlingen
  4. Pressemeldinger fra KD og UiO
  Forslag til vedtak:
  Styret anbefaler at KHMs museumsmodell og romprogram baseres på en delt løsning med følgende hovedavdelinger:
 
  • Verdens ledende vikingtidssenter på Bygdøy
  • Norges sentrale kulturformidlingsarena i Oslo sentrum, Historisk museum
  • Hovedmagasin, konservering og dokumentasjon beliggende eksternt (pt. Økern)
  Fremtidig plassering av administrasjon og forskning avklares etter nærmere analyser.

 

Publisert 9. juli 2013 13:07 - Sist endret 11. juli 2013 10:23