Møte nr. 2/2013

3. mai kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 15.02.13
  Protokoll
Sak Ba Budsjettinnspill 2014 fra KHM til UiO - ekstraordinære tiltak
  Saksdokument
Sak Bb Sikkerhetssituasjonen ved Vikingskipshuset - planer og iverksatte tiltak
Sak Bc Saving Oseberg-prosjektet - statusrapport
Sak Bd KHMs "frihetsutstilling 2014", samarbeidsavtale med Norges Bank
Sak Be Tre-lokasjonsmodellen og den videre satsing på Økernbygget - strategiske overlegninger etter konsultasjoner med NHM

Diskusjonssaker

S-08/13 Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM - innledende behandling
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat
  Forslag til visjon, misjon og kjerneverdier for KHM
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til kommentarer og endringsforslag gitt i møtet, og ber administrasjonen innarbeide disse i en ny og endelig versjon av dokumentet. Styret legger til grunn at endelig vedtak om KHMs Visjon, misjon og kjerneverdier fattes på styremøtet 14. juni 2013.
   
S-09/13 Funksjonsanalyse (FA) for KHM - innledende behandling
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren
  Funksjonsanalysens grunnlag - nøkkelelementer og kunnskapsmodell
  Overordnet organisasjonsstruktur og styringslinjer
  Funksjonsanalysens fremdriftsplan
  Innholdsfortegnelse FA-rapport
  Organisering av prosessen - medarbeidernes forankring i seksjonene
  Referat fra IDF-møte med tjenestemannsorganisasjonene 2. mai (fremlegges i møtet)
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til kommentarer gitt i møtet, og ber administrasjonen innarbeide styrets signaler og synspunkter i den endelige rapporten om funksjonsanalysen, som fremlegges for behandling på styremøtet 14. juni 2013.

Ordinære saker

S-10/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i sosialantropologi
  Saksdokument:
  Innstilling fra museumsdirektør av 25.04.2013 
  Sakkyndig vurdering av søkerne av 11.03.2013
  Kunngjøringstekst
  Søknad med CV fra innstilte søker
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   
   

 

Publisert 26. apr. 2013 14:42 - Sist endret 29. apr. 2013 09:04