Møte nr. 5/2013

23. august kl. 09.15-12.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 14.06.13
  Protokoll
Sak Ba Protokoll fra forhandlingsmøte om KHMs funksjonsanalyse av 25.06.13
  Saksdokument
Sak Bb Foreløpig disponeringsskriv for KHM 2014
  Saksdokument
Sak Bc KHMs nye utstillingsråd; mandat og sammensetning
  Saksdokument
Sak Bd Studentrepresentanter til styret for studieåret 2013/14
  Saksdokument

Ordinære saker

S-17/13 Utlysningstekst - stilling som museumsdirektør 
  Saksdokument:
  Forslag til utlysningstekst
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjon og konklusjon.
   
S-18/13 Plan for funksjonsanalyse-implementeringen - utkast
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren av 26.07.13
  2. Utkast til implementeringsplan for funksjonsanalysen
  Forslag til vedtak:
  Styret tar fremlagte plan for arbeidet med forberedelse av FA-implementeringen til etterretning. Administrasjonen bes tilpasse planverk, organisering, fremdrift, o.a. i samsvar med de merknader som ble gitt i møtet. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om FA-implementeringen på styremøtene fremover.
   
S-19/13 Prosjektplan for "Saving Oseberg"
  Saksdokument:
  Skisse til prosjektplan for "Saving Oseberg"
  Forslag til vedtak:
  Styret tar prosjektplanen til etterretning og ber om at det blir rapportert fra prosjektet på hvert styremøte fremover.

 

Publisert 16. aug. 2013 08:30 - Sist endret 16. aug. 2013 09:18