Møte nr. 6/2013

20. september kl. 09.15-12.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 23.08.13
  Protokoll
Sak Ba Status KHMs økonomi per 2. tertial (muntlig orientering)
Sak Bb Besøkstall pr. 31.08.13
  Saksdokument
Sak Bc "Saving Oseberg" - statusrapport pr. 12.09.13
  Saksdokument
Sak Bd Plan for FA-implementering - statusrapport pr. 12.09.13
  Saksdokument

Ordinære saker

S-20/13 Budsjett og årsplan 2014 - overordnede prioriteringer 
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør og avdelingsdirektør av 12.09.13
  2. Disponeringsskriv for KHM for 2014
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til merknader gitt i møtet og ber administrasjonen ta disse med seg i høstens arbeid med budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16. Styret legger til grunn at sluttbehandling av årsplan og budsjett foretas i styremøtene 08.11.13 og 06.12.13.
   
S-21/13 Visjon for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren
  2. Utkast til visjonsdokument og romprogram
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte visjonsdokument og romprogram for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy med de merknader som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-22/13 Nye lokaler på Økern - arealdisponering, plassering av personale og funksjonelle løsninger - endelig beslutning
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren
  2. Bygningstegninger
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til arealdisponering og funksjonelle løsninger for Økernbygget.
   
S-23/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi (sirkumpolare strøk)
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren
  2. Intervjukomiteens uttalelse
  3. Sakkyndig komités bedømmelse
  4. Brev om trukket søknad
  5. Sakkyndig komités svar på kommentar
  6. Kommentar til sakkyndig komités bedømmelse
  7. Søknader og CV'er fra innstilte søkere
  8. Kunngjøringstekst
  9. Innstilte søkeres publikasjonsliste
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.

 

Publisert 13. sep. 2013 12:03 - Sist endret 16. sep. 2013 13:14