Møte nr. 2/2014

4. april kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 31.01.14
  Protokoll
Sak Ba KHMs budsjettinnspill, særlige satsninger 2015-16
Sak Bb Dialogmøte mellom KHM og UiOs eiendomsavdeling 28.02.14
Sak Bc "Et hus for vilde tanker" - grunnlagsdokument for KHMs arbeid med nye utstillinger
Sak Bd Statusrapport "Ja vi elsker frihet" - muntlig orientering v/seksjonsleder UPS.
   
S-07/14 "Saving Oseberg" - Statusrapport pr. 25.03.14
  Saksdokument:
  Statusrapport av 25.03.14
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Diskusjonssaker

 
S-08/14 KHMs strategiprosess 2014-15, strategi 2020 m/delstrategier for forskning, formidling, kompetanse/rekruttering - opplegg og plan for fremdrift
  Saksdokument:
  PowerPoint av 27.03.14 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til opplegg og fremdriftsplan for KHMs strategiprosess 2014/15.
   
S-09/14 Strategi museumsutbygging - Bygdøy, Tullinløkka, Økern - status pr. i dag, veien videre
  Saksdokument:
  1. Notat av 26.03.14 fra avdelingsdirektøren.
  2. Oppdragsbrev Bygdøy fra KD til Statsbygg av 27.01.14.
  3. Utkast styringsmodell prosjekt nytt vikingtidsmuseum.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Ordinære saker

 
S-10/14 Kunngjøring av stilling som seksjonsleder (SKO 1221 seksjonssjef) ved arkeologisk seksjon - tilsettingsform og kunngjøringstekst
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til at stillingen som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon kunngjøres som en åremålsstilling.
   
S-11/14 Omgjøring fra stipendiat til post.dok-stilling - tilsetting av post.dok ved Kulturhistorisk museum
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat av 27.03.14 fra museumsdirektøren
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til  museumsdirektørens innstilling, og tilsetter som post.dok. ved Kulturhistorisk museum for en periode på 3 år fra 01.06.14
   

Eventuelt

 

 

Publisert 28. mars 2014 09:11 - Sist endret 28. mars 2014 09:42