Møte nr. 6/2014

24. september kl. 09.00-12.30

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 22.08.14
  Protokoll
Sak Ba Prosess for arbeid med funksjonskrav og planinnspill Tullinløkka.
Sak Bb Fornying av utstillinger og prosjekt for kafe/restaurant i Historisk museum 1. etg., budsjettinnspill 2015.
   

Faste rapporteringer til styret

 
S-24/14 "Saving Oseberg" - Statusrapport pr. september 2014
  Saksdokument:
  Statusrapport av 16. september 2014.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   
S-25/14 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport 1, pr. september 2014
  Saksdokument:
  Statusrapport av 16.09.14 fra avdelingsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Ordinære saker

 
S-26/14 Virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2014
  Saksdokumenter:
  1. Saksfremlegg med forslag til presisering av behandlingsmåten for virksomhetsrapportene.
  2. Utkast virksomhetsrapport 2. tertial 2014 av 22.09.14 fra assisterende museumsdirektør og økonomileder.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2014 til etterretning. Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til endring av behandlingsmåten for virksomhetsrapportene.
   
S-27/14 Organisering og tilknytning - orientering om pågående prosess
U.off. §15 Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren av 15.09.14
  2. Evaluering av Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)
  3. Organisering av MUV
  4. Tidsplan overføring MUV
  Forslag til vedtak:
  Styret tar orienteringen til etterretning og anbefaler videre arbeid etter de linjer som det er redegjort for.
   
S-28/14 Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer
  Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker.
  2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, "Kulturhistorisk museum - fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki".
  Forslag til vedtak:
 

Styret gir sin tilslutning til at vedtak om utlysning av vitenskapelige stillinger skal fattes på grunnlag av en betenkning. Styret gir sin tilslutning til at en behovsanalyse skal være grunnlagsdokument for vedtak om utlysning av lederstillinger der styret har ansettelsesmyndighet. Museumsdirektøren foreslår utlysning innenfor disse rammene.

   
S-29/14 Tilsetting av seksjonsleder Arkeologisk seksjon (SKO 1211 Seksjonssjef)
U.off. §25 Saksdokumenter:
  1. Kunngjøringstekst
  2. Utvidet søkerliste
  3. Søknader med CV fra de innstilte
  4. Oppsummering og fremlegg fra intervjugruppe
  5. Innstilling av 16.09.14 fra museumsdirektøren
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som seksjonsleder Arkeologisk seksjon (SKO 1211 Seksjonssjef), og tilsetter i henhold til denne).
   
S-30/14 Personlig opprykk til professor etter kompetansebedømming
U.off. §25 Saksdokumenter:
  1. Søknad med CV
  2. Sakkyndig bedømmelse
  3. Innstilling av 16.09.14 fra museumsdirektøren
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tildeler søkeren personlig opprykk til professor.
   
S-31/14 Format og utesendingsmåte for styrepapirene - forslag til nye rutiner, overgang til papirløse ordninger
  Bakgrunn:
  Museumsdirektøren fremmer forslag til ny ordning for tilgjengeliggjøring og utsending av styrepapirene. Det vil bli orientert nærmere i møtet om bakgrunnen for forslaget, og de ulike elementene i dette.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til at styrepapirene heretter kun sendes elektronisk. Dokumenter unndratt offentligheten skal fortsatt distribueres kun i papirform. Antall og lengde på vedlegg ved elektronisk utsendelse holdes på et minimum.

Eventuelt

 

 

Publisert 18. sep. 2014 11:29 - Sist endret 23. sep. 2014 09:40