Møte nr. 7/2014

7. november kl. 09.15-12.30

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 24.09.14
  Protokoll
Sak Ba Tildeling av midler ombygging og rehabilitering i 2015-16
Sak Bb Miniseminar med KD og MD om oppgaver og finansieringsgrunnlag for universitetsmuseene
Sak Bc Økonomirapporteringer til styret - oppfølging av styrets vedtak 24.09.14
Sak Bd Opprettelse av professor II-stilling, status
Sak Be Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise
   

Faste rapporteringer til styret

 
S-32/14 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2014
  Saksdokument:
  Statusrapport pr. oktober 2014 fra Statsbygg.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Ordinære saker

 
S-33/14 Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - byggeprogram
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra avdelingsdirektøren.
  2. Byggeprogram nytt VTM - utkast pr. 30.10.14.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte byggeprogram med de synspunkter og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber administrasjonen ta disse videre inn i arbeidet med sluttføring av byggeprogrammet, og i prosessen med utforming av konkurranseprogram for den internasjonale plan- og designkonkurransen.
   
S-34/14 Nye strategidokumenter for KHM - status for pågående prosesser, hovedelementer i ny strategi 2020
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra museumsdirektøren.
  2. Vedlegg til museumsdirektørens fremleggsnotat om hovedelementer Strategi 2020.
  3. Tidsplan strategiprosess.
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til kommentarer og presiseringer gitt i styremøtet, og ber administrasjonen ta disse med seg i den videre prosess frem mot fremleggelse av endelige forslag til strategidokumenter for styret.
   
S-35/14 Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (jfr. Sak 28/14, utsatt fra møte 24.09.14)
  Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker.
  2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, "Kulturhistorisk museum - fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki".
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 31. okt. 2014 11:32 - Sist endret 3. nov. 2014 08:57