Nettsider med emneord «Jernalder»

Publisert 6. nov. 2017 16:49
Publisert 18. feb. 2015 12:19

Forskergruppen BOL har som formål å styrke forskningen omkring landskapsutnyttelsen og bosetningshistorikken i jernalder, og knytte denne tettere opp mot resultatene fra KHMs forvaltningsundersøkelser. Hvordan har mennesket innrettet seg i landskapet, og hvilke strategier har man valgt i ulike typer sosialt og topografisk landskap?

Publisert 19. jan. 2015 15:44
Publisert 19. jan. 2015 15:32
Publisert 19. jan. 2015 15:31
Publisert 15. okt. 2012 14:41
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:22
Publisert 11. sep. 2012 13:21
Publisert 11. sep. 2012 13:21
Publisert 11. sep. 2012 13:20
Publisert 14. mars 2012 12:34

Den største graven vi gravde ut var en gravhaug som var registrert fra før og som lå like nord for to steinsettinger som ikke blir berørt av jernbaneutbyggingen. Den var før utgravning ni meter i diameter og litt over en halvmeter høy, med en tydelig plyndringsgrop like øst for midten. Gravhaugen inneholdt mye stor blokkstein som antas å være hentet fra bergsiden som ligger i lia vest for feltet. Innimellom steinene var det mye påkastet sand. De fleste steinene i haugen synes å være plassert vilkårlig, men i ytterkanten av nord- og østlig del lå det noen større steinblokker som kan være deler av et steinkjede ved haugfoten. Utenfor steinene ble det avdekket en tydelig fotgrøft. Etter at alle steiner var fjernet fra haugen kunne vi ikke se noen tydelige spor etter fyllskifter som kunne gi oss noen spor av hvor et mulig gravfunn kunne være, men etter grundig undersøkelse av undergrunnen fant vi et område med brente bein. Under dette området kom etter hvert kanten av et leirkar fram, som så ble gravd ut ved forsiktig opprensing. Rundt karet lå det mye brent bein. Karet er noe knust, men synes å være helt – det har antakelig blitt utsatt for stort press fra steinpakningen som lå ovenpå.

Publisert 14. mars 2012 12:29

Årets utgravninger omfatter ikke bare en rekke fine boplasser fra steinalder, men også et spennende kulturlandskap med kulturminner som antas å kunne stamme fra jernalder. Stedet som undersøkes kalles Herregårdsbekken og ligger på en slette mellom en bekk mot øst og en bergvegg mot vest. I området er det kjent gravminner, groper og miler som kan være fra kullproduksjon, og hulveier. 

Publisert 14. mars 2012 12:25

Årets utgravninger omfatter i tillegg til en rekke fine boplasser fra steinalder, også et spennende kulturlandskap med kulturminner som antas å stamme fra jernalder. Stedet som undersøkes kalles Herregårdsbekken ut fra beliggenhet ved en stri bekk, og på folkemunne blir det sagt at det skal ha ligget en herregård på stedet, dog noe lenger sør og nærmere vannkanten enn utgravningsfeltet befinner seg. Her ble det utført registrering ved Telemark fylkeskommune i 2009. Det ble da påvist kulturminner i form av bosetningsspor og mulige kullgroper på stedet. I tillegg var det kjent flere gravminner og hulveier her.