Nettsider med emneord «kristendom»

Publisert 18. feb. 2015 14:30

The aim of the project “The Economy of Salvation in the Middle Ages” is to get closer to an understanding of individuals practising their religion in their encounter with the church, priest and Catholic liturgy. Key issues for us are: How did people understand their lives on earth and what were their perceptions of salvation? What was needed to achieve salvation and a place in heaven? What means did mediaeval people use to attain salvation in their encounter with church, priest and liturgy? What was the economic role of offerings for church revenues, financial transactions and monetisation in mediaeval society?

Publisert 18. feb. 2015 12:23

Målsetningen med prosjektet Frelsens økonomi i middelalderen er å komme nærmere en forståelse av enkeltindivider som praktiserte sin religion i møte med kirke, prest og katolsk liturgi. Sentrale problemstillinger for oss er: Hvordan forsto enkeltmennesker sitt liv på jorden og hvilke oppfatninger hadde de av frelse? Hva måtte til for å oppnå frelse og en plass i Guds himmelrike? Hvilke virkemidler brukte middelalderens mennesker for å oppnå frelse i møtet med kirke, prest og liturgi? Hvilken økonomisk rolle spilte pengeoffer for kirkens inntekter, økonomiske overføringer og monetarisering i middelaldersamfunnet?