Skoletilbudet ved KHM

OPPLEVELSER, LÆRING OG DANNELSE

Museumsbesøk er opplevelser

En dag på museum skal være en sanselig opplevelse i rom fylt med uvanlige ting, men også med dagligdagse ting satt inn i en overraskende sammenheng. Gjenstander, bilder, lys og scenografi skal pirre elevene til å utforske og oppdage. Elevene vil møte entusiastiske eksperter som brenner for at deres dag på museet skal bli morsom. I Kulturhistorisk museum undrer vi oss over menneskets mangfold og oppfinnsomhet. Og det elevene ser, er ekte.

Museumsbesøk er en kilde til læring

BASISKUNNSKAPER OG FORSKNINGSPROSESS. Mange lærere ser museene som en hjelp til å nå skolens kompetansemål i bl.a. historie og samfunnsfag. Kulturhistorisk museum tar lærernes tillit på alvor og gir "grunnkurs" i emner som f.eks. steinalder, vikingtid, urfolk, kulturforståelse, Det gamle Egypt, mm. Tilbudet skal gi basiskunnskaper om kultur og samfunn, kronologi og kildebruk, og bidra til elevenes verktøykasse med vitenskapelige begreper. Museet er et vitensenter i den betydning at museets eksperter gransker gamle sannheter og skaper ny kunnskap i møte med publikum. Skoleformidlingen inviterer elevene til å komme tett på den nye forskningen, ikke bare gjennom å presentere resultatene for dem, men ved at de får innsikt i selve forskningsprosessen.

EN EGEN LÆRINGSARENA. Skoleformidlingen kjenner skolens læreplaner godt, men er ikke begrenset av den. Museets undervisning har sin egen profil, grunnet i museets spesielle samlinger og fagekspertise. Museenes  egenart, med autentiske objekter og rom skapt for bevegelse,  gjør det mulig å legge til rette varierte læringsaktiviteter som treffer barns ulike læringsstiler.

EN MODNINGSPROSESS. Verdien av læring på museer kan ikke måles umiddelbart. Forskning viser at museumsopplevelser blir til læring i møte med nye erfaringer, også lenge etter besøket. Samtidig har elevene med seg en bagasje med kunnskap fra klasserommet som de møter museet med. På universitetets museum erfarer elevene at forskere arbeider med å finne ut mer om emner de alt har lært om på skolen. Skolefaget er del av en større virkelighet der ute. Også slik bidrar museumsbesøket til å "opne dører mot verda og framtida og gi ... historisk og kulturell innsikt og forankring" (fra skolens formålsparagraf).

Museumsbesøk er en kilde til dannelse

Museet skoletilbud legger til rette for at elevene får mulighet til å tilegne seg en bred, kunnskapsbasert dannelse. På Kulturhistorisk museum kan elevene lære av kulturarven, ikke bare om den.

NYSGJERRIGHETSKULTUR. Elevene inviteres i en nysgjerrighetskultur sammen med museets fagfolk. Vi er sammen om å stille spørsmål og "utforske menneskelig mangfoldighet og eksistensielle mysterier i et lekende og inkluderende kunnskapsmiljø" (museets visjon). Eleven møter den holdningen og prosessen som gjør det mulig å etablere kunnskap.

HISTORIEBEVISSTHET. Møte med museets gjenstander kan styrke bevisstheten om hvordan nåtiden er fylt av den fortid vi bærer med oss, og av de forventningene vi har om fremtiden. Vi er mennesker med historie og med muligheter. Mennesket er et historieskapt, og samtidig et historieskapende vesen. Museets historieformidling er aktualiserende.

VERDENSBORGER. Kulturhistorisk museum har samlinger fra store deler av verden. Gjenstandene viser hvordan mennesker fra ulike kulturer møter og lærer av hverandre. Utstillinger og aktiviteter i museet er en kontaktsone for dialog og et vern mot trang nasjonalisme. Museumsopplevelsen ansporer til en kunnskapsbasert kosmopolitisk identitet, som er nødvendig for å møte globale utfordringer som fattigdomsbekjempelse, demokratibygging og miljøvern.

KRITISK DANNELSE. Museumssamlinger og utstillinger er også konfliktsoner som forteller om makt og verdimotsetninger. Hvem laget disse smykkene og hvem eide dem? Hvem samlet disse våpnene og hva var formålet med det? Hvem har laget denne fortellingen om de andre og hvorfor gjorde de det? Vitenskapelig dannelse er å stille spørsmål ved sannheter, museenes fortellinger inkludert.

REISEN TIL DET UKJENTE. Å komme til museet er å utforske verden. Elevene tar trikken fra skolen og blir kjent med byens muligheter. På museet stiger de inn døra til «de ni musenes hjem", som rommer spor etter mennesker fra farne og nye tider, fjern og nær. Aktivitetene i museet bygger på elevenes tidligere erfaringer, men museumsreisen er å bryte opp og dra ut i verden. Museets mennesker, gjenstander og fortellinger utfordrer elevenes kunnskaper, og de nye erfaringene kaster et kritisk lys tilbake på våre forestillinger og liv. For noen, kan et tilfeldig møte med en historisk gjenstand vekke til en ny erkjennelse av hvem man selv er i verden. Museumsbesøket blir en dannelsesreise i miniatyr.

KULTURELL KOMPETANSE. Noen av Kulturhistorisk museums gjenstander er enestående ikoner i verdens kulturhistorie. Under museumsturen blir elevene kjente med hvor de finner biter av Norges og verdens kulturarv. De får oppleve museer som steder som kan gi dem innsikt i verden og i seg selv.

 

 

Gruppe for skoleformidling,

Kulturhistorisk museum, UiO

Januar 2015

Publisert 2. feb. 2015 11:27 - Sist endret 5. feb. 2017 19:02