Metoder og kulturkontekst: KHMs forskningsråd inviterer til dagsseminar fredag 24. november

De siste 10-15 årene har det pågått en formidabel utvikling av nye metoder innenfor de vitenskapelige disipliner som utgjør KHMs fagkrets. Målet med dette seminaret er å diskutere de nye metodenes virkning på tolkninger av kultur og samfunn.

Innen de vitenskapelige disipliner som utgjør KHMs forskningsbasis (arkeologi, antropologi, kunsthistorie, historie, konservering, runologi og dokumentasjon) har nye metoder de siste 15 år, både når det gjelder feltarbeid og forskning generelt, stått sentralt. Innenfor arkeologi kan eksempelvis nevnes digitale innmåling-og dokumentasjonsmetoder ved arkeologisk feltarbeid, fotogrammetri, flybåren laserscanning, geofysiske metoder, jordkjemi, mikromorfologi, naturvitenskapelige isotopanalyser av bein/tenner og annet organisk materiale, DNA-analyser m.m. Den tredje arkeometriske revolusjon er i full gang.

Også innenfor konservering både av bemalt kunst, arkeologisk og etnografisk materiale utvikles nye naturvitenskapelige metoder. Det kan tas stadig mindre prøver som gir detaljert informasjon. For eksempel i et tverrsnitt av en malingsprøve fra et bilde eller en skulptur, kan vi ikke bare identifisere pigmentene og bindemiddelene, men også analysere enkelte pigmentpartikler og studere deres vekselvirkning med omgivende media. Det åpner nye veier for utforskning av forandrings- og nedbrytningsprosesser på et mikroskopisk nivå. Men her kan sees faren å gjøre ting bare fordi vi kan gjøre dette, og miste blikket for kulturhistoriske problemstillinger.

I antropologi bygger feltarbeid først og fremst på metoden deltagende observasjon og det refleksive perspektiv som ligger til grunn for komparasjon av samfunn og kultur/kulturelle kontekster.  Det skjer nå en dreining mot mer abstrakt teori og temabasert forskning. En konsekvens av denne endringen er at det utvikles mer tekniske metoder for innhenting av på forhånd prioritert og spesifisert empirisk materiale i avgrensede, ofte konstruerte situasjoner slik som «fokusgruppe diskusjon»; transect walk; nøkkel-informanter intervjubaserte datainnsamling ved hjelp av tolk i stedet for en prosessuell utforskning av empiri gjennom deltagelse, observasjon og samhandling i dagliglivs situasjoner.  Gjennom slike metodologiske endringer blir kultur- og samfunnskonteksten mindre vektlagt i forskningsprosessen.

Nye metoder og metodeutvikling er svært viktig, men er omdreiningspunktet "metode" blitt for dominerende og selvrefererende? Lever vi i "metodistenes" tid? Etter "metoden" kommer resultater. Hvordan disse resultater fortolkes i en "kulturkontekst" er helt vesentlig for metodens nytteverdi. Blir fortolkningen bare noe som henges på som en hale, eksempelvis etter en DNA, isotopanalyse eller rene teoridiskusjoner og flerfaglige temautredninger? Hvor blir det av den grundige kulturelle- og samfunnsmessige konteksten?
 

Program for dagen:

Seminaret holdes i hovedsak på skandinavisk, men med noen innlegg på engelsk.

 

0830: Kaffe

0900: Velkommen ved leder av Kulturhistorisk museums forskningsråd, Brit Solli

 

Sesjon 1, ordstyrer: Brit Solli

0915: Espen Uleberg, KHM: "Samlet utgravningsdokumentasjon - Oversikt og detaljer på samme skjerm: Hvordan kan denne metoden forbedre våre tolkninger?"

0945: Frode Iversen, KHM: "Til punkt og prikke. Kulturell kontekst og bruk av GIS"

1015: Morten Nielsen, Aarhus Universitet: ”Totemic Dialogue: How to Make Anthropology Productively Stupid”

 

1045: Pause

 

Sesjon 2, ordstyrer: Brit Solli

1100: Marine Cotte, Grenoble, konservering: "Watching works of art under synchrotron light" (merk: se her for mulighet til til å høre mer fra Marine Cotte mens hun er i Oslo)

1130: Sanne Boessenkool, Cees, UiO, “Integrating biology and archaeology through ancient DNA”

1200: Ole Risbøl VM/NTNU: "Lidars rolle i arkeologisk kunnskapsproduksjon"

 

1230: Lunsj

 

Sesjon 3, ordstyrer: Kjersti Larsen

1330: Simone Abram, Durham: "What is a New Method? Scientific principles and knowledge formation." 

1400: Fredrik Hallgren, Stiftelsen Kulturmiljõvård: "Om släktskap, diet och geografiskt ursprung under mesolitikum - erfarenheter av laborativa analyser av material från Kanaljorden, Motala, Sverige"

1430: Arne A. Stamnes, VM/NTNU; "Geofysiske metoder som kilde til arkeologisk informasjon i norsk arkeologi: muligheter og begrensninger"

 

1500: Pause

 

1515: Diskusjon

Seminaret avsluttes 1600.

 

Vi fortsetter deretter samtalen i uformelle former på Ugla (Kristian Augusts gate 7A), alle velkommen.

 

Kontakt tone.wang@khm.uio.no hvis du ønsker å delta eller har andre spørsmål.

Med vennlig hilsen KHMs forskningsråd ved Brit, Hartmut, Jostein og Kjersti

Publisert 5. sep. 2017 21:18 - Sist endret 21. nov. 2017 11:15