English version of this page

Bebyggelse og landskap i jernalderen (BOL)

Forskergruppen BOL har som formål å styrke forskningen omkring landskapsutnyttelsen og bosetningshistorikken i jernalder, og knytte denne tettere opp mot resultatene fra KHMs forvaltningsundersøkelser. Hvordan har mennesket innrettet seg i landskapet, og hvilke strategier har man valgt i ulike typer sosialt og topografisk landskap?

Hundorp i Gudbrandsdalen fotografert med drone.

Norge har et spesielt fortrinn som en jordbruksmessig randsone i Europa med stor følsomhet for kulturelle og klimatiske endringer. Landskap i krise er et tema for gruppen. KHM har et betydelig og økende arkeologisk materiale fra jernalderen som kan settes i spill internasjonalt, komparativt og analytisk. Temaet vil knytte an til demografi og bosetning med utgangspunkt i variasjonen mellom steder og deres funksjon. I en slik sammenheng vil ikke bare gården være fokus, men også sentralplasser, rituelle steder, menneskets bruk av landskapet og prosessene bak. Vi ser for oss en tredelt tilnærming med vekt på endringsprosesser:

  • Demografisk utvikling
  • Landskapsorganisering
  • Boplass i endring

KHM har de senere årene undersøkt et variert spekter av lokaliteter fra jernalder, deriblant ca. 150 lokaliteter med 450 hus. Dette vil utgjøre et kjernemateriale for gruppen. Over halvparten av materialet er fra Østlandets lavlandsbygder, særlig Østfold, Vestfold og Akershus, mens det i dalførene, skogtraktene og i fjellområdene i Agder og Østlandet har vært færre undersøkelser i nyere tid. En sentral fremgangsmåte for gruppen vil være å systematisere det innsamlede datamaterialet og benytte dette i forskningen for slik å skape grunnlag for prioriteringer i forvaltningen. Som et ledd i dette arbeidet ønsker vi derfor å utvikle et Faglig program for bosetningsarkeologi.

Følgende tema er relevante:

  • Hus og tun. Bebyggelsens struktur og funksjon.
  • Gårdens produksjonssprosesser
  • Bedre forståelsen av variasjonen mellom steder (sentralplasser, markedsplasser, rituelle steder, gårder)
  • Landskapsanalyse, GIS og kartdata
  • Feltmetodikk og naturvitenskap

Medlemmene er fra før involvert i ulike prosjekter som: Tinghaug-prosjektet v/AM, doktorgradsprosjekt med tema bosetning på Østlandet i jernalder, Gokstad-prosjektet, Avaldsnesprosjektet, Faglig publikasjon; E6-prosjektet Gudbrandsdalen, Ta Det Personlig, KHMs Utgravningserie (tidl. Varia). Gruppen har et godt internasjonalt nettverk innen bosetningsarkeologi blant annet mot nettverket RURALIA. Dette knytter også an til Agrarhistorisk nettverk og NFR satsingen Forskning i Fellesskap.

 

Emneord: Jernalder, Bebyggelsesarkeologi, Landskapsarkeologi
Publisert 18. feb. 2015 12:19 - Sist endret 15. jan. 2019 10:20