English version of this page

Materialities of Power

Forskergruppens overordnete tematikk er maktens materialitet. Med utgangspunkt i nyere samfunnsteoretiske perspektiver vil vi undersøke et bredt spekter av politiske prosesser.

Bilde av en døråpning, ser landskapet i bakgrunnen.

Politikk forstås her ikke i snever forstand, altså ikke redusert til et aspekt av militære eller juridiske institusjoner som kun kommer til uttrykk i samhandling mellom samfunnsledende eliter, eller dannelse av politiske enheter. Snarere vil vi anerkjenne at politikk gjennomtrenger alle samfunnslag og samfunnsnivåer, og at politiske strukturer dannes i samspillet mellom menneskelige og ikke-menneskelige aktører, gjennom utvikling av sammensatte sosiale identiteter og fellesskap. Vi vil adressere og operasjonalisere politisk dynamikk på ulike skalaer ved å utforske hvordan makt utøves, forhandles, legitimeres eller fragmenteres i ulike sosiale sammenhenger.

Både «connectivity» og «relationality» er konsepter som hviler på en forståelse av at menneskelig eksistens tar form av relasjoner med fysiske så vel som sosiale omgivelser, og derfor at disse forbindelsene gir en inngang til studier av forhistoriske samfunn og nettverk. Vi vil undersøke hvordan storpolitiske prosesser spilles ut og gis form på ulike skalaer, enten det dreier seg om individuelle kropper, hushold eller andre sosiale fellesskap, regioner, landskap, eller en fremvoksende stat. Vi tar utgangspunkt i at mikroprosesser som kommer til uttrykk i mellommenneskelige maktrelasjoner i det enkelte hushold, i materialisering av politisk rom i monumental arkitektur som storhauger, haller, forsvarsverk og sentralplasser, spiller inn og strukturerer makropolitiske prosesser- og omvendt. Derfor velger vi å fremheve samspill mellom analyser på ulike skalaer, fremfor å nærme oss det arkeologiske materialet gjennom perspektiver som er strukturert enten nedenfra- opp eller ovenfra-ned.

Gjennom å organisere seminarer, diskusjonsgrupper, ekskursjoner, gjesteforelesninger, kreative samarbeidsformer og utvikling av samskrevne artikler, ønsker vi å belyse følgende problemstillinger:

  • Hvor politisk er jord?
  • Hva slags kroppsidealer fremheves og hva slags kropper avbildes?
  • I hvilken grad kan håndtering av kropper i forhistorien gi innblikk i maktpolitiske posisjonering?
  • På hvilken måte er håndverk og teknologi del av politiske prosesser og samarbeid som involverer et spekter av aktører, eksempelvis landskap, arkitektur, menneskelige hender, former, metaller?
  • Hvordan har mat og måltider bidratt til- eller manipulert- sosiale situasjoner, stemninger og relasjoner?
  • Hvordan arkitektur spiller inn i sosial differensiering på ulike skalaer?
Publisert 3. feb. 2021 08:28 - Sist endra 13. mai 2022 14:39