English version of this page

Coast‐inland dynamics in prehistoric hunter‐gatherer societies (PrehCOAST)

KHMs forskergruppe PrehCOAST er del av det internasjonale forskernettverket «PrehCOAST – Coast-inland dynamics in hunter-gatherer societies». Nettverkets mål er å utforske den forhistoriske kystsonens rolle som bindeledd mellom hav og innland i et internasjonalt, komparativt og interdisiplinært perspektiv.

Kystlandskap

Foto: Almut Schülke, KHM/UiO.

PrehCOAST-nettverket vektlegger særlig problemstillinger knyttet til endringen av kystens betydning, fra steinalderens ofte kystfokuserte jakt-fiske-sankersamfunn, frem til jordbrukets gjennombrudd som fører til kultivering av innlandet i Europa. Innenfor rammene av forskernettverket sammenlignes ulike kystregioner i Europa, deriblant i Latvia, Vest-Frankrike, Nord-Spania og Sørøst-Norge ut i fra et arkeologisk perspektiv. Geografisk og geologisk sett er disse regionene svært forskjellige, samtidig som bevaringsforholdene for det arkeologiske kildematerialet er ulikt. I tillegg skiller ulike forhistoriske kulturelle, økonomiske og sosiale situasjoner de ulike regionene fra hverandre. En sammenlikning av situasjonene åpner for å utvikle innovative perspektiver på menneskets forhold til kystsonen i steinalderen. PrehCOAST arbeider derfor også med teoretiske og metodiske tilnærminger for å skape bevissthet om, og en tydeliggjøring og konkretisering av begrepsbruk og epistemologiske tilnærminger til temaet innenfor ulike regioner og ulike fagtradisjoner.

Sørøst-Norge har i denne sammenhengen et arkeologisk materiale som står i en særegen posisjon til å kunne belyse bruken av kystsonen gjennom forhistorien. Som følge av den konstante landhevingen siden postglasial tid er steinalderens kystsoner i dag beliggende på land. Dette skiller området fra de fleste andre regioner i Europa. De senere års forvaltningsarkeologiske utgravninger innenfor museumsdistriktet til KHM har frembrakt et stort antall lokaliteter som ligger i kystsonen, hvilket understreker kystens og de marine ressursenes betydning i steinalderen. Ved å aktivere dette særegne empiriske materialet vår forskergruppe vi bidra til den internasjonale komparative satsningen ved å rette søkelyset mot følgende aspekter:

  • Studere menneskets bruk av (kyst)landskaper i endring i et interdisiplinært perspektiv (blant annet geografi, geologi og biologi), og på ulike nivå (makro-, mellom- og mikronivå).
  • Undersøke relasjonen mellom kyst- og innlandslokaliteter, variasjon i lokalitetstyper, funksjon og betydning. Sistnevnte omfatter sosiale, økonomiske og kosmologiske aspekter ved lokalitetsplassering.
  • Belyse nettverk og mobiltetsmønstre i kystsonen og mellom kyst og innland.
  • Utforske samfunnsendringer gjennom fangstsamfunnene i mesolitikum og neolitikum, samt fremveksten av jordbrukende samfunn (neolittiseringen).

Vi jobber gjennom arbeidsseminarer, workshops og utarbeiding av artikler – i tett utveksling/samarbeid med det internasjonale PrehCOAST-nettverket. I tillegg arbeider vi med å formidle kunnskap om steinalderen i fortidens kystlandskap for et bredere publikum.

Publisert 11. mai 2020 07:45 - Sist endra 15. aug. 2022 11:21