English version of this page

Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED)

Hovedformålet med ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation) er å øke tilgjengeligheten av arkeologisk og vitenskapelig dokumentasjon gjennom en felles digital infrastruktur.

Dette vil skape nye muligheter for forskning og gi et sted for eksisterende ressurser å bli aktivert på tvers av regionene. All ny, digitalt generert geodata vil bli lagt til i basen, og i løpet av prosjektet blir også eldre data konvertert for å utfylle den tilgjengelige datamengden.

Data har tidligere blitt lagret separat ved flere ulike institusjoner, og det har vært svært vanskelig å få en total oversikt på nasjonal basis. Undersøkelser av et slikt materiale har tidligere vist seg å være svært tidkrevende og graden av pålitelighet har variert. Det er også viktig å legge til rette for fremtidige datatyper som 3D.

Finansiering og organisering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og pågår fra august 2018 til juli 2021. Prosjektet ledes av Kulturhistorisk museum. Partnere er Riksantikvaren og distriktsmuseene. Prosjektet er organisert i henhold til følgende modell:

Organisasjonskart for ADED. Last ned PDF-versjonen.

Framdriftsplan

Den første delen av prosjektarbeidet (WP2) var å definere kjernedataene som skal overføres til basen og definere dataflyt mellom de ulike arkeologiske institusjonene (WP3). Dette ble gjennomført i siste kvartal av 2018.

Prosjektet har tre hovedleveranser:

  1. Opprette repositorium og database med geomodul for lagring (WP4).
  2. Grensesnitt for opplasting av nye data (WP6).
  3. Webgrensesnitt for åpne data (WP8).

Dette vil bli levert av firmaet GeoData som ble valgt etter anbudskonkurransen i 2019.

Arbeidet med å vaske og migrere data til den nye basen (WP5 og 7) for å gjøre den søkbar for offentligheten vil bli gjennomført ved hvert av de deltagende museene.

Prosjektet har ti arbeidspakker. Prosjektledelse (WP1) og integrasjon i MUSITs datamodell (WP9) er de eneste pakkene som er aktive i hele prosjektperioden. Medarbeidere fra MUSIT og ILN (Institutt for lingvistiske og nordiske studier) deltar i arbeidet med integrering i dagens MUSIT-base. Den tiende pakken omhandler drift og vedlikehold etter at prosjektperioden er over. Nedenfor er en tidsplan for prosjektet.

Framdriftsplan for prosjektet. Last ned PDF-versjonen.

Arbeidet så langt

Prosjektet startet i august 2018. WP1, administrasjon, går gjennom hele prosjektperioden. WP2 (kjernedata) og WP3 (dataflyt) er gjennomført og rapporter ble levert ved årsskiftet 2018/19. Disse arbeidsgruppenes beskrivelser av kjernedata og dataflyt danner grunnlaget for det fortsatte arbeidet i prosjektet.

En felles DOFFIN-utlysning for leverandør til de tre leveransene (WP4, 6 og 8) er gjennomført. To firma leverte tilbud, og Geodata ble valgt. Arbeidet med integrasjon i MUSIT (WP9) er igangsatt. Et av elementene er beskrivelse av datamodellen og mapping fra Intrasis til CIDOC-CRM. Denne mappingen beskriver overføring av intrasisprosjekter til den ferdige løsningen i ADED. Arbeidet med å lage skript for å automatisere konverteringen i størst mulig grad er gjennomført.

ADED-arbeidet er i sammenheng med det EU-prosjektet ARIADNE plus som er et infrastrukturprosjekt for arkeologi. Det er også forbindelse med arbeidet i EOSC (European Open Science Cloud). Begge disse to EU-prosjektene vil samle og tilgjengeligegjøre arkeologiske data på tvers av land og språk.

Siden oppstarten har ADED blitt presentert på konferanser på Kreta, i Helsingfors, Krakow, Kyoto, Trondheim og Oslo. ADED har også deltatt på et seminar i Pisa, arrangert av ARIADNEplus. ADED har også blitt presentert på en digital konferanse med deltakere fra flere forskjellige land.

Nå jobber de forskjellige museene med å vaske sine digitale data, slik at de er klare for import til ADED-databasen når den er ferdig. Geodata har levert de to første av de tre delleveransene og jobber videre med den siste leveransen. Vi har fått tilgang til databasen for å utføre tester av hvordan det faglige innholdet presenteres og er søkbart. Det viktigste arbeidet som gjenstår for produsenten er muligheten til å eksportere informasjon fra databasen og integrering med andre kilder som: Askeladden, Gjenstandsbasen og Fotobasen. I juni 2021 antas basen å være ferdig og klar for den endelige acceptansetesten og etter det utrulling. I juli vil løsningen bli satt i drift i produksjonsmiljøet.

Resultater

Prosjektets suksesskriterier er at

  1. alle intrasisprosjekter er gjort tilgjengelig for søk og nedlastning
  2. andre digitale utgravninger er gjort tilgjengelig for søk og nedlastning
  3. grensesnittet for opplasting av nye prosjekter fungerer godt
  4. det inkluderer et stort antall deltagende institusjoner (museer, RA, fylker)
  5. datasett blir hentet fra infrastrukturen

ADED-basen vil bli integrert i den nasjonale infrastrukturen MUSIT. Driften av basen organiseres gjennom MUSIT når prosjektperioden er fullført.

Kontakt

Prosjektgruppen

Styringsgruppen

Referansegruppen

Grunndokumenter

Error: /forskning/prosjekter/archaeological-digital-excavation-documentation/grunndokumenter/ does not exist

Referater

Error: /forskning/prosjekter/archaeological-digital-excavation-documentation/referater/ does not exist
Publisert 1. nov. 2018 11:02 - Sist endra 9. okt. 2021 17:56