English version of this page

Trends and Breaks in Stone Age History

Skandinavisk steinalder spenner over et tidsrom på om lag 11 000 år, fra pionerfasen til bronsealderen tar over. Sporene etter menneskene fra dette tidsrommet har fellestrekk, men den lange perioden er også til dels preget av raske endringer i teknologi, bosetningsmønstre og næringsgrunnlag. Hvordan kan vi tilnærme oss de gjennomgripende skiftene vi ser spor etter i det arkeologiske materialet?

En mesolittisk trinnøks (t.v.) og en neolittisk flintøks (t.h.) fra samme lokalitet på Krøgenes i Arendal. Et utrykk for et brudd eller svært lange linjer? Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Om prosjektet

Forskningsprosjekt knyttet til E18-prosjektet Tvedestand–Arendal ved KHM.

I tidsrommet 2014–2016 vil det pågå arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny europavei i Arendals-regionen langs sørøstkysten av Norge. I den forbindelse vil det bli undersøkt 34 steinalderlokaliteter som fordeler seg forholdsvis jevnt innenfor tidsrommet ca. 9000–2350 f.Kr., og mange av lokalitetene har kun været besøkt i en kort periode. Det fremgravde materialet vil gi en sjelden mulighet til å studere de lange linjene i historien, men også bruddene.

Mål

Forskningsprosjektet «Trends and Breaks in Stone Age History» vil gripe fatt i steinalderens foranderlige verden, slik den synliggjøres igjennom studier av gjenstandsmateriale, boplassorganisering og endringer i landskapet. Målet med prosjektet er å belyse dynamikken mellom kulturelle, naturgitte og teknologiske drivkreftene med utgangspunkt i arkeologisk materiale fra steinalderen.

Bakgrunn

Prosjektet vil være knyttet til KHMs forskningsmessige satsningsområde «Landscapes – rapid changes. Habitation and environments during 12 000 years», og den vil arrangere foredrag og seminarer. Sluttresultatet vil være en engelskspråklig antologi som planlegges utgitt i 2017.

Emneord: Steinalder, endring, kontinuitet, E18 Tvedestrand–Arendal
Publisert 27. feb. 2015 10:35 - Sist endra 18. nov. 2020 08:39