English version of this page

Forms of Ethics, Shapes of Finance (avslutta)

Oljeinnstallasjon i havet. Illustrasjon.

Foto: DreamPictures.

Om prosjektet

De senere år har sett ulike forsøk på å påvirke institusjoner og forbrukere med formål om å endre økonomien som helhet. Mange av disse forsøkene er etiske bestrebelser som påkaller moralske forestillinger for å legge til rette for særskilte samfunn, verdener eller fremtidsscenarier. Samtidig har de resonans med økonomiske diskurser vedrørende "fellesgoder" og "offentlig interesser" som peker mot en bredere artikulasjon av etikk og økonomi. 

Dette prosjektet utforsker hvordan etikk anvendes for å forme finansielle fenomener og dermed skape nye versjoner av økonomien, samt hvordan finansielle fenomener innebærer etiske anliggender. Forskningsobjektet er Statens pensjonsfond utland (SPU) - bedre kjent som "oljefondet" - som er verdens største statlige investeringsfond.

Mål

Dette prosjektet kombinerer etnografisk feltarbeid med dokumentanalyse og arkivforskning for å begripe de begrensningene som ulike aktører forsøker å pålegge oljefondet for å forme dets kapitalflyt. Prosjektet består av fire deler. Det første delprosjektet utforsker grensene som Paris-avtalen til United Nations Framework Convention on Climate Change innebærer for oljefondet. Det andre delprosjektet analyserer grensene som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland pålegger fondet. Det tredje delprosjektet utforsker den rollen som etiske rammeverk spiller for Norges Banks arbeide med pengepolitikk, mens det fjerde prosjektet analyserer Etikkrådets rolle i den globale industrien knyttet til ansvarlig investeringspraksis.

Prosjektets primære mål er å frembringe empirisk kunnskap om hvordan finans og økonomi er konstituert gjennom prosesser der former for etikk spiller sentrale roller. Et sekundært mål er å danne et analytisk og metodologisk rammeverk for å håndtere, studere og begrepsfeste forholdet mellom etikk og økonomi. I tillegg sikter prosjektet på å legge til rette for og delta i en bredere debatt om de politiske utfordringene og etiske mulighetene knyttet til fondets eksistens og utøvelse.

Resultater

Prosjektets vil frembringe empirisk og metodologisk innsikt om mangfoldet av aktører og relasjoner som forsøkene på å legge grenser for fondet innebærer, samt hvordan disse fenomenene konstituerer finans og økonomi på spesifikke måter. Prosjektet vil også legge til rette for en bredere debatt om finansens legitimitet, og ulike måter hvorved markedet kan betraktes som og omdannes til et etiske landskap.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet til Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet involverer forskere basert ved Kulturhistorisk museum, State University of New York Binghamton og Stockholms Universitet. De samarbeider med forskere ved Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus, og University of Toronto.

Publikasjonar

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Myhre, Knut Christian & Evjemo, Eivind Hofstad (2022). Forord, Rikdommens språk: tekster om Oljefondet. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202710903. s. 6–12.
 • Myhre, Knut Christian & Evjemo, Eivind Hofstad (2022). Etter Ord, Rikdommens språk: tekster om Oljefondet. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202710903. s. 162–177.
 • Myhre, Knut Christian (2022). Rikdommens språk: tekster om Oljefondet.
 • Myhre, Knut Christian (2022). Rikdommens språk: tekster om Oljefondet.
 • Myhre, Knut Christian (2021). Great Expectations, How the World's Largest Sovereign Wealth Fund Redescribes the Corporation in a Time of Crisis.
 • Myhre, Knut Christian (2020). Om tillit og Tangen-debatten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 38–38.
 • Myhre, Knut Christian (2020). Fattigslig finans. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 79–79.
 • Myhre, Knut Christian (2020). From Ethics to Sustainability: Reflections from the Norwegian Government Pension Fund Global.
 • Myhre, Knut Christian (2020). Sovereign wealth and custodial finance in Norway. Anthropology News. ISSN 1541-6151. doi: 10.1111/AN.1411.
 • Myhre, Knut Christian (2019). Reframing Welfare: Expectations, Collaboration, and Ownership at the World's Largest Sovereign Wealth Fund.
 • Myhre, Knut Christian (2019). Reframing Welfare: Expectations, Communication, and Ownership at the World's Largest Sovereign Wealth Fund.
 • Myhre, Knut Christian (2019). Oljefondets subtile forventninger. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 34–34.
 • Myhre, Knut Christian (2019). Trenger ikke kunne finans for å ha en mening om Oljefondet. [Avis]. Dagens perspektiv.
 • Myhre, Knut Christian (2018). The Norwegian oil fund and the contemporary social contract .
 • Myhre, Knut Christian (2018). Financialisation and the welfare state: The case of the Norwegian oil fund.
 • Myhre, Knut Christian (2017). Enactments of Transparency.
 • Myhre, Knut Christian (2017). The Norwegian Government Pension Fund Global and Its Public.
 • Myhre, Knut Christian & Gullbekk, Svein H. (2017). Oljefondet og kriseberedskap. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 26–26.
 • Myhre, Knut Christian (2017). Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital.
 • Begim, Ainur (2017). Household Finances, Offshore Money, and Bonds of Kinship in Financialized Central Asia.
 • Begim, Ainur (2017). How to Retire Like a Soviet Person: Informality, Household Finances, and Kinship in Financialized Kazakhstan.
 • Myhre, Knut Christian (2017). Drømmen om impact.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 5. juni 2017 15:28 - Sist endra 5. mars 2021 08:25
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /forskning/prosjekter/forms-of-etics/arrangementer/?vrtx=feed does not exist ##}