E18 Retvet–Vinterbro

I forbindelse med ny E18 gjennom Ås og Ski kommuner, Viken.

Tiltaket berører et betydelig antall automatisk fredete kulturminner, deriblant bosettinger fra stein-, bronse- og jernalder, gravminner, dyrkningsspor og én heller.

E18 Retvet-Vinterbro er det største utgravingsprosjektet i Follo noen sinne. Kulturhistorisk museum skal i løpet av sesongene 2021 og 2022 undersøke 23 ulike lokaliteter spredt over 16 kilometer, i både utmark og dyrket mark.

Prosjektet gjennomføres i forbindelse med ny trasé for E18 i Ås og Nordre Follo kommuner i Viken. Planområdet for ny E18 ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2013-2015. Hovedtyngden av lokalitetene synes å omfatte jordbruksbosetning fra yngre steinalder til tidlig middelalder (ca. 4000 f.kr. −1200 e.kr.), med en hovedtyngde i eldre jernalder (500 f.Kr.−500 e.Kr). Kulturminnene vi skal undersøke omfatter blant annet flere gravfelt og gravhauger, områder med spor av bosetning i nåværende dyrket mark og skog, i tillegg til dyrkingsspor, veifar og en heller.

Prosjektets overordnede problemstilling er knyttet til jordbruksbosetning i et langtidsperspektiv, da flere lokaliteter og områder innenfor prosjektet viser aktiviteter over et langt tidsrom. Sentralt i dette perspektivet ligger utviklingen av agrarlandskapet, økonomiske strategier, samt kontinuitet og diskontinuitet i bosetnings- og aktivitetsområder over tid. Sistnevnte problemfelt har i særlig grad mulighet til å belyse reaksjoner og håndtering av endringsprosesser, for eksempel aktualisert gjennom de siste årenes fokus på en kuldeperiode på i midten av 500-tallet e.kr. Prosjektet vil også ta opp i seg aktuelle problemstillinger utviklet i forbindelse med det nye arbeidet med faglig program for agrarbosetning ved Kulturhistorisk museum.

Se E18 Retvet–Vinterbro (Norark) for lengre og mer detaljerte tekster om prosjektet, og Diskusjon på arrangementsiden Arkeologiske utgravinger E18 Retvet-Vinterbro (Facebook) for fortløpende oppdateringer.

Oppstart

Mai 2021.

Varighet

  • Mai–september 2021
  • Sommerhalvåret 2022
Publisert 6. apr. 2021 12:39 - Sist endra 9. juni 2021 13:27