Hvordan melder jeg fra om et arkeologisk funn?

Har du funnet noe du tror kan være et kulturminne fra før 1537, eller en mynt som kan være fra før 1650, plikter du å melde fra om funnet. Staten er eier av alle slike kulturminner.

Eier kulturminner fra oldtid og middelalder

Staten har eiendomsretten til såkalte løse kulturminner fra oldtid og middelalder, det vil si kulturminner som er eldre enn fra 1537, og mynter som er eldre enn fra 1650. Det slår Kulturminneloven av 9. juni 1978 fast.

Kulturminner kan være våpen, redskap, smykker, skjeletter, runeinnskrifter, mynter og kirkeinventar.

Meld fra

Finner du løse kulturminner, plikter du å melde funnet til Fylkeskommunens kulturminnevern. Det er forbudt å omsette oldsaker i Norge.

Meld fra om funn

Er du metallsøker og skal melde fra om funn, se våre sider om metallsøking

Finnerlønn?

I medhold av kulturminnelovens § 13 kan det tilkjennes finnerlønn for funn av løse kulturminner. Finnerlønnens størrelse fastsettes skjønnsmessig, og summen deles normalt likt mellom finner og grunneier når disse er forskjellige personer.

Som mottaker av innleverte, løse kulturminner utarbeider Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, en anbefaling om finnerlønn som oversendes Riksantikvaren. På bakgrunn av denne anbefalingen foretar Riksantikvaren endelig vedtak om det skal utbetales finnerlønn og i hvilken størrelsesorden. Riksantikvaren orienterer deretter finner/grunneier og Kulturhistorisk museum om avgjørelsen og forestår eventuell utbetaling.

Kulturhistorisk museum kan anbefale finnerlønn i de tilfeller hvor finner/giver uttrykker ønske om det, og når nødvendige opplysninger er oppgitt i Kulturhistorisk museums

funnskjema.

Det er staten som er eier av løse kulturminner, og private har plikt etter loven å innlevere slike funn til myndighetene. Fastsettelse av finnerlønn bygger derfor på et belønningsprinsipp og kan ikke regnes som et reelt kjøp.

Dersom finnerlønn anbefales, settes den når det gjelder gull- og sølvgjenstander normalt til metallverdien, med et tillegg som ikke må være under 10 prosent av metallverdien. Når særlige grunner foreligger, kan imidlertid Riksantikvaren fastsette en lavere finnerlønn. Anbefalt finnerlønn kan påvirkes av faglige vurderinger, f.eks. bevaringstilstand, funnomstendigheter og hvor unik gjenstanden er, og dermed overstige beregninger foretatt utelukkende på grunnlag av metallverdien.

Retningslinjer for utfylling av funnskjema

Det er viktig at grundig dokumentasjon i forbindelse med innlevering av løsfunn følger med de innleverte gjenstandene. Manglende dokumentasjon er et stort problem og hvis dokumentasjonen er mangelfull i utgangspunktet, er dette noe som er svært vanskelig å rette opp i etterkant. Funnskjemaet innleveres med funnet til den fylkeskommune som har ansvar for det området hvor funnet ble gjort.

Funnskjemaet er delt inn i to deler. Den første del med aks.nr., C.nr. og saks.nr. er forbeholdt Kulturhistorisk Museum. Den andre delen av skjemaet fylles ut av finneren selv og fylkeskommunen. Nederst på skjemaet har fylkeskommunen mulighet til å komme med mer utfyllende kommentarer til funnet.

Nedenfor finner du forklaring på noen av punktene på funnskjemaet.

  • Askeladden ID: Askeladden ID utfylles av respektive fylkeskommune.
  • Innleveringsdato og innlevert av: Man må kun fylle ut innlevert av dersom vedkommende er en annen enn finner. Med innleveringsdato menes den dato da funnet ble innlevert til fylkeskommunen.
  • Angi funnstedet ut fra faste terrengmerker: dette punkt er ofte mangelfullt. Man skal kunne finne tilbake til stedet selv om man aldri har vært der, og potensielt uten GPS. Derfor må det angis mest mulig nøyaktig hvor funnstedet befinner seg ut fra faste punkter/landemerker (for eksempel: ”Boplassen ligger 30 m vest for nordvestre hjørnet av låven på Stubberud (24/3) og 65 m SØ for høyspentmast på skillet mellom Stubberud og Torp (24/9)”. Eller: ”Funnet ble gjort 10 m S for våningshuset på Bakken (15/5) og 45 m SV for krysset mellom gårdsvei inn til bruket og riksvei 7”).
  • Koordinater, målemetode og vedlegg med kartavmerking: Koordinater må føres inn i skjemaet – det rekker ikke med Askeladden ID. Målemetode må oppgis. Det holder ikke med ”Målemetode: ukjent”. Er koordinatene for eksempel målt med GPS i felt eller lest av på digitale kart på kontoret?  Vedlegg av kart med avmerking av funnstedet, som sikring i forhold til feilregistrering kan være greit.

Les mer

Kontakt

Spørsmål kan rettes og funn meldes til:

Publisert 27. nov. 2012 16:29 - Sist endret 30. okt. 2018 14:08