Brit Solli

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Brit Solli
English version of this page
Telefon +47 22859566
Mobiltelefon +47 91320281
Brukarnamn

Brit Solli (dr.art. født 1959) er professor i middelalderarkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Frem til høsten 2005 var hun professor i historisk arkeologi, ved Institutt for arkeologi ved Universitetet i Tromsø. Hun har over 25 års erfaring med undervisning og veiledning på BA, MA og doktorgradsnivå. 

Faglige interesser

Sollis forskning har siden 1985 vært mangesidig: Arkeologiens forskningshistorie, teori og metode, arkeologi og zooarkeologi, arkeologiens rolle i kulturminneforvaltningen, arkeologi og identitet, kjønnsperspetiver og arkeologi, norrøn religionsarkeologi, kristningen av Norge, tidlige urbaniseringprosesser i Skandinavia, vikingtidens og middelalderens sosiopolitiske historie, høyfjellsfunn og isens arkeologi, klimaendringer og kulturarv i Anthropcene. Hun har publisert 4 bøker, ca. 50 artikler i tidsskrifter og 35 kapitler i bøker.

Bakgrunn

Solli har gjesteforelest ved alle breddeuniversitetene i Norge, Sverige og Island. Hun har vært gjesteforsker ved University of California Berkeley (1991) og University of New South Wales, Sydney (2001). Hun har holdt innlegg på internasjonale konferanser som the World Archaeological Congress, The British Tag-conference og på en rekke Nordiske konferanser.

Solli ledet de arkeologiske undersøkelsene på Veøya i Romsdal, 1990 – 1992 og utgravningene på Borg i Lofoten 1999 – 2002. Hun er nå involvert i det tverrvitenskapelige prosjektet SPARC (Snow Patch Archaeological Research Cooperation) som omhandler arkeologi og klimaendringer.
I 1992 mottok Solli en kulturpris i Molde for hennes formidling av de arkeologiske utgravningene på Veøya 1990 – 1992.

Solli var i perioden 2008 -2011 medlem av styret ved Kulturhistorisk museum. I 2010 – 2011 var hun hovedredaktør i Viking. Solli var redaksjonsmedlem i Norwegian Archaeological Review fra 2003 – 2009. Fra 2011 er Solli medlem av editorial board i Current Swedish Archaeology. I 2009 ble Solli utnevnt til æresmedlem av The Icelandic Association of Archaeologists (FFÍ). Brit Solli er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I perioden 1.8. 2012-30.10. 2014, hadde Solli permisjon fra sin stilling ved KHM for å være vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun fratrådte denne stillingen 30.10. 2014 for å tiltre et professorat ved NTNU Vitenskapsmuseet, der hun var frem til 1.8. 2015. 

Utdannelse

 • Doctor Artium i arkeologi 1994, Universitetet i Oslo. (Avhandling: Narratives of Veøy – An Investigation into the Poetics and Scientifics of Archaeology)
 • Magister Artium i arkeologi 1988, Universitetet i Oslo, (Avhandling: Dyrebein: Problemer og muligheter omkring et arkeologisk kildemateriale

Stillinger i kulturminneforvaltningen 

 • Førstekonsulent og seinere FoU-rådgiver 1994 – 1996, Riksantikvaren
 • Førstekonsulent og seinere rådgiver 1988 – 1989, Riksantikvaren

Vitenskapelige stillinger

      

 • 1.9. 2005 →: Professor i middelalderarkeologi, Universitetet i Oslo.
 • 1.11. 2014 - 31.7 2015: Professor og samlingsansvarlig ved NTNU Vitenskapsmuseet
 • 1.8. 2012 –  30.10. 2014: Vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi.
 • 15.5. 2002 – 31.8. 2005: Professor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø.
 • 1.1. 2000 – 31.12. 2002: Førsteamanuensis II, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen.
 • 1.11. 1996 – 14.5. 2002: Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, Universitet i Tromsø.
 • 1.4. 1996 – 31.10. 1996: Førsteamanuensis, Vitenskapsmuseet, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim.
 • 1.1 1990 – 31.12. 1993: Universitetsstipendiat, Universitetets Oldsaksamling, Universitetet i Oslo. 

Verv

 • 2008 – 2011: Styremedlem, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • April 2006 – April 2007: Seksjonsleder, Arkeologisk seksjon. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2003 – 2005: Styremedlem, Norsk institutt for Kulturminneforskning, NIKU.
 • 2002 – 2004: Instituttleder, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø.
 • 2002 – 2004: Medlem av Fakultetstyret, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet I Tromsø.
 • 1995 – 2012: Varamedlem, rådgivende organ, Nasjonallaboratoriet for 14C datering, NTNU, Trondheim.
 • 1995 – 2000: Medlem av programstyret, Kulturminner og miljø, Området for Miljø og Utvikling, Norges Forskningsråd.
 • 1993 -1999: Medlem av programstyret, Miljøbetinget livskvalitet, Området for Miljø og Utvikling, Norges Forskningsråd.
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Pilø, Lars Holger; Barrett, James; Eiken, Trond; Finstad, Espen; Grønning, Sunniva; Martinsen, Julian Robert Post; Nesje, Atle; Rosvold, Jørgen; Solli, Brit & Ødegård, Rune Strand (2020). Interpreting archaeological site-formation processes at a mountain ice patch: A case study from Langfonne, Norway. The Holocene.  ISSN 0959-6836.  s 1- 14 . doi: 10.1177/0959683620972775 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solli, Brit (2019). The Anthropocene: Not only about climate change. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 40- 49
 • Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Bronk Ramsey, Christopher; Martinsen, Julian Robert Post; Solli, Brit; Nesje, Atle; Wangen, Vivian; Callanan, Martin & Barrett, James H. (2018). The chronology of reindeer hunting on Norway's highest ice patches. Royal Society Open Science.  ISSN 2054-5703.  5:171738, s 1- 10 . doi: 10.1098/rsos.171738 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solli, Brit (2018). Reindeer Hunting, Materiality, Entanglement and Society in Norway. Journal of Glacial Archaeology.  ISSN 2050-3393.  3(1), s 1- 26 . doi: 10.1558/jga.32444 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solli, Brit (2018). The Anthropocene: Not only about climate change. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 40- 49
 • Solli, Brit (2015). The Site Monograph: Epic, Realist or Modern?. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  48(2), s 75- 77 . doi: 10.1080/00293652.2015.1051582
 • Solli, Brit (2015). Ytringer om ting, samlinger og forskning - Over Ævne I og II?, I: Jon Anders Risvaag; Ragnhild Berge & Terje Brattli (red.),  Inn i fortida - ut i verden - i museet!.  Museumsforlaget AS.  ISBN 978-82-830-5019-6.  Kap. 9.  s 130 - 137
 • Solli, Brit (2014). Medieval harbours in Norway: on a newly discovered jetty and possible ship-blockage on Veøy in Romsdal. International Journal of Nautical Archaeology.  ISSN 1057-2414.  43(1), s 66- 75 . doi: 10.1111/1095-9270.12031
 • Solli, Brit (2013). In defence of theory and the patience of things. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  20, s 67- 81
 • Solli, Brit (2013). Middelalderarkeologi i Norge: Hundre års flersomhet - alle for seg og ingen for alle?, I: Ann Christensson & Ingrid Smedstad (red.),  Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-75-74070-8.  Kap. 4.  s 48 - 56
 • Solli, Brit & Stamnes, Arne Anderson (2013). Geofysiske undersøkelser av kirkegårder, kirketufter og svartjord på Veøya i Romsdal. Viking.  ISSN 0332-608X.  76, s 181- 202 Vis sammendrag
 • Solli, Brit & Stamnes, Arne Anderson (2013). Kirkegårder, kirketufter og svartjord på Veøya i Romsdal - Geofysiske undersøkelser. Årbok / Romsdalsmuseet.  ISSN 0557-3149.  s 174- 199
 • Nesje, Atle; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Ødegård, Rune Strand; Isaksen, Ketil; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Dag Inge & Andreassen, LIss M. (2012). The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway. The Holocene.  ISSN 0959-6836.  22(4), s 485- 496 . doi: 10.1177/0959683611425552

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solli, Brit (2020). Naturvernåret 1970 og Mardøla-aksjonen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Power, Mike (2020, 01. november). Secrets of the ice: unlocking a melting time capsule.  The Guardian.
 • Fredriksen, Per Ditlef; Gabrielsen, Vincent & Solli, Brit (2019). Research Evaluation for Development RED 19: Expert Panel Report - Dep. of Historical Studies, Göteborgs Universitet.
 • Solli, Brit (2019). De arkeologiske undersøkelsene på Verket i 2018 - Foreløpige resultater.
 • Solli, Brit (2019). Forskningsgravningen av massefangstanlegget for rein på Verket, Lesja kommune - 2019 sesongen.
 • Solli, Brit (2019). Forvaltningspolitikk og arkeologi - sesjonsinnledning.
 • Solli, Brit (2019). Om dei arkeologiske utgravingane på Verket i 2019. Årbok, Lesja Historielag.  ISSN 1892-3275.  s 87- 93
 • Solli, Brit (2019). Sjamanismens sentrale plass i førkristen tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solli, Brit (2019). Studiedagar på Veøya for Romsdalsmuseets ansatt.
 • Solli, Brit (2019). Vern av Veøya - Svar til Valderhaug og Jacobsen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2019). Veøya gjennom 4000 år.
 • Solli, Brit (2019). Veøya og Europaveg 39. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2019). Veøykirka -Vår "Notre-Dame". Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & AA, Anne Marie (2019, 19. desember). Nye høyder for myntfunn.  Vigga.
 • Solli, Brit & Baraniuk, Chris (2019, 14. oktober). The Rescue Mission to Save Civilization From the Big Melt. [Tidsskrift].  Gen.Medium.Com.
 • Solli, Brit & Hole, Runar (2019). Arkeologisk forskingsgraving på Verket. Villreinen.  ISSN 0801-6321.
 • Solli, Brit (2018). Arkeologi, klimaendringer og Anthropocene.
 • Solli, Brit (2018). Forskningsundersøkelse av et massefangstanlegg for rein på Verket, Lesja.
 • Solli, Brit (2018). Fram frå isen. Klimaendringar gir oss uventa funn frå fortida!. Norsk Barneblad.  ISSN 0801-4558.  (5), s 4- 6
 • Solli, Brit (2018). Identitet og identitetskriser: Innledning til sesjon.
 • Solli, Brit (2018). Key-note lecture: Archaeology in the Anthropocene - Why should we bother?.
 • Solli, Brit (2018). Lesja - Et fjell- og fangsteventyr. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2018). Massefangstanlegget for rein på Verket - Litt om dei arkeologiske undersøkingane av massefangstanlegget for rein på Verket ved Slådalsvegen i 2018. Årbok, Lesja Historielag.  ISSN 1892-3275.  s 74- 80
 • Solli, Brit (2018). Myter om norske fjell står for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solli, Brit (2018). Professor'n, Tovan og Veøya. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2018). Verket - Et massefangstanlegg for rein i Lesja. Verdt en forskningsgravning?.
 • Solli, Brit (2018). Veøya - Romsdals første sentrum - 1000 års historie.
 • Solli, Brit (2018). Veøya og Romsdalsaksen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2018). Åpen dag ved de arkeologiske utgravningene på Verket, Lesja. Omvisning og foredrag..
 • Solli, Brit & Almehagen, Einar (2018, 10. august). Graver for å finne svar om reinfangst i gammel tid.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Solli, Brit & Danielsen, Arve (2018, 05. april). Verket - eit storslege fangstanlegg på Slådalen. Utgravingar til sommaren.  Fjuken.
 • Solli, Brit & Kirkestuen, Ove (2018, 16. august). Massefangstanleggen ved Slådalsvegen - En arkeologisk godtepose.  Vigga.
 • Solli, Brit; Solvang, Fredrik & Toje, Asle (2018, 02. februar). Debatt om utlevering av de såkalte norske kongshornene fra Nationalmuseet i København til Nasjonalmuseet for kunst i Oslo. [Radio].  NRK - Dagsnytt Atten.
 • Solli, Brit (2017). Arkeologi og historie - Kilder og nabokrangel.
 • Solli, Brit (2017). Den løyndomsfulle Veøya - "Ve" eller vei?.
 • Solli, Brit (2017). Reinsdyrfangst, materialitet og kulturhistorie.
 • Solli, Brit (2017). Vei over Veøya. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Nordahl, Marianne (2017, 24. april). Mysteriet med gullringen i muren. [Internett].  Nysgjerrigper.no.
 • Solli, Brit & Pilø, Lars Holger (2017). Spor etter gammel ferdsel smelter ut av isen. Spor.  ISSN 0801-5376.  32(2), s 41- 46
 • Solli, Brit (2016). Archaeology of the Cryosphere in the Anthropocene - The Norwegian Case.
 • Solli, Brit (2016). Reindeer-hunting, Materiality, Entanglement and Society - The Norwegian Case.
 • Solli, Brit (2016). Veøya og Sekkfast. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Irwin, Aisling (2016, 16. juni). Race to save hidden treasures under threat from climate change. [Tidsskrift].  New Scientist.
 • Solli, Brit; Pilø, Lars Holger & Finstad, Espen (2016). The Glacier Archaeology of Oppland.
 • Solli, Brit (2015). Arkeologien i Romsdal sett fra Vitenskapsmuseet.
 • Solli, Brit (2015). Den mangfoldige Odin - Om vikinger, kjønn, ekstase og sjamanisme.
 • Solli, Brit (2015). Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese (artikkelen er justert, et gjenopptrykk fra Ottar, nr. 1/2000). Ottar.  ISSN 0030-6703.  (305), s 43- 49
 • Solli, Brit (2015, 27. januar). Gullfunnet fra Tornes. [Radio].  NRK - Møre og Romsdal.
 • Solli, Brit (2015). Gullfunnet fra Tornes i Fræna og gullringen fra Rimol i Melhus.
 • Solli, Brit (2015). Metallsøkerfunn, erfaringer og rutiner.
 • Solli, Brit (2015). Om Tornesfunnet og Rimolringen.
 • Solli, Brit (2015). The Gold-Bracteate and Gold-Blech/Foil from Tornes in Norway.
 • Solli, Brit (2015). The Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) as Resource in Norway during 4000 years.
 • Solli, Brit (2015). Things are Back! Beyond Critical Heritage Discourse - a Reactionary View.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2015, 17. januar). Paul fant gullskatt - sjekk hvor mye han fikk i finnerlønn.  Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2015, 31. januar). Tornesgullet på utstilling.  Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten & Risvaag, Jon Anders (2015). Rimolringen og Tornesgullet.
 • Solli, Brit & Nergård, Halldis (2015, 31. januar). Odins ansikt.  Ukeadressa.
 • Solli, Brit & Rapp, Ole Magnus (2015, 01. juni). "Høvisk Kjærlighet" på fransk maner (I serien mitt favorittobjekt, s. 134). [Tidsskrift].  Aftenposten Historie (Magasin) nr. 6, 2015.
 • Solli, Brit (2014). Fantes nordmenn, daner, svear og samer i vikingtiden? Bortenfor hybriditet og kreoler....
 • Solli, Brit (2014). Food in North Norway in the Middle Ages - An analysis of organic crusts on soapstone vessels from Borg III in Lofoten.
 • Solli, Brit (2014). GLIMT 2014: Leder. Glimt.  ISSN 1890-8489.
 • Solli, Brit (2014). Gullfunnet på Tornes. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2014). Isens arkeologi - "...å veide ren på fonnen...".
 • Solli, Brit (2014). Universitetsmuseets samlinger i et materialitetsperspektiv.
 • Solli, Brit (2014). Veøyas arkeologi, historie og landskap.
 • Solli, Brit (2014). Veøyas historie og arkeologi - om tidlige kirkegårder og svartjorda.
 • Solli, Brit (2014). Volven. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2014, 13. juni). Sensasjonelt gullfunn i Fræna.  Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2014, 12. april). Trollkvinna frå Tresfjord - Ny tolking av gravfunn frå Villa skaper sensasjon ved British Museum - Er det ein Volvestav?.  Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Solli, Brit & Hustadnes, Halldor (2014, 15. juni). Behøvde penger til bruktbil - Fant gullsmykke fra Folkevandringstida - Funnet er uvurderlig sier arkeologiprofessor.  Dagbladet.
 • Solli, Brit & Skogmo Hansen, Øyvind (2014, 07. august). Skjelettfunn beviser barbariske ritualer utført av våre forfedre. [Internett].  www.nrk.no.
 • Solli, Brit (2013). Funn fra fonner i fjellet - Hva kan de fortelle?.
 • Solli, Brit (2013). Kristne graver på Veøya på 800-tallet?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2013). Leder. Glimt.  ISSN 1890-8489.
 • Solli, Brit (2013). Maridalens forhistorie og Margaretakirken.
 • Solli, Brit (2013). Professorplagiat. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Solli, Brit (2013). SPARC- WP. 2: Cultural Historical Implications.
 • Solli, Brit (2013). Things and Fringes: Heritage without things vs. Things in themselves as heritage.
 • Solli, Brit (2013). Veøyas arkeologi og historie.
 • Solli, Brit; Andersson, Atle & Gorseth, Olav (2013, 19. juni). To-tredeler av kronikk var avskrift - UiB-professor legger seg flat.  Bergens Tidende.
 • Solli, Brit & Heiene, Marit (2013, 06. desember). Norges eldste kirke. Arkeolog Brit Solli og kollega fant kirke fra 900-tallet på Veøya.  Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit & Stamnes, Arne Anderson (2013). Veøy Revisited: Geophysiscal investigations of two early Christian churchyards.
 • Callanan, Martin Eugene; Skar, Birgitte; Vatne, Geir; Solli, Brit; Peacock, Elizabeth E. & Berthling, Ivar Thoralf (2012). SPARC-Snow Patch Archaeological Research Cooperation.
 • Solli, Brit (2012). Borgerkrigstida i Norge 1134 - 1240 og slaget ved Sekken i 1162.
 • Solli, Brit (2012). Finds from a frozen past: Climate and cultural history in South Norway.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 13:55