Brit Solli

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Brit Solli
English version of this page
Telefon +47 22859566
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Brit Solli (dr.art. født 1959) er professor i middelalderarkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Frem til høsten 2005 var hun professor i historisk arkeologi, ved Institutt for arkeologi ved Universitetet i Tromsø. Hun har over 25 års erfaring med undervisning og veiledning på BA, MA og doktorgradsnivå. 

Faglige interesser

Sollis forskning har siden 1985 vært mangesidig: Arkeologiens forskningshistorie, teori og metode, arkeologi og zooarkeologi, arkeologiens rolle i kulturminneforvaltningen, arkeologi og identitet, kjønnsperspetiver og arkeologi, norrøn religionsarkeologi, kristningen av Norge, tidlige urbaniseringprosesser i Skandinavia, vikingtidens og middelalderens sosiopolitiske historie, høyfjellsfunn og isens arkeologi, klimaendringer og kulturarv i Anthropcene. Hun har publisert 4 bøker, ca. 50 artikler i tidsskrifter og 35 kapitler i bøker.

Bakgrunn

Solli har gjesteforelest ved alle breddeuniversitetene i Norge, Sverige og Island. Hun har vært gjesteforsker ved University of California Berkeley (1991) og University of New South Wales, Sydney (2001). Hun har holdt innlegg på internasjonale konferanser som the World Archaeological Congress, The British Tag-conference og på en rekke Nordiske konferanser.

Solli ledet de arkeologiske undersøkelsene på Veøya i Romsdal, 1990 – 1992 og utgravningene på Borg i Lofoten 1999 – 2002. Hun er nå involvert i det tverrvitenskapelige prosjektet SPARC (Snow Patch Archaeological Research Cooperation) som omhandler arkeologi og klimaendringer.
I 1992 mottok Solli en kulturpris i Molde for hennes formidling av de arkeologiske utgravningene på Veøya 1990 – 1992.

Solli var i perioden 2008 -2011 medlem av styret ved Kulturhistorisk museum. I 2010 – 2011 var hun hovedredaktør i Viking. Solli var redaksjonsmedlem i Norwegian Archaeological Review fra 2003 – 2009. Fra 2011 er Solli medlem av editorial board i Current Swedish Archaeology. I 2009 ble Solli utnevnt til æresmedlem av The Icelandic Association of Archaeologists (FFÍ). Brit Solli er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I perioden 1.8. 2012-30.10. 2014, hadde Solli permisjon fra sin stilling ved KHM for å være vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun fratrådte denne stillingen 30.10. 2014 for å tiltre et professorat ved NTNU Vitenskapsmuseet, der hun var frem til 1.8. 2015. 

Utdannelse

 • Doctor Artium i arkeologi 1994, Universitetet i Oslo. (Avhandling: Narratives of Veøy – An Investigation into the Poetics and Scientifics of Archaeology)
 • Magister Artium i arkeologi 1988, Universitetet i Oslo, (Avhandling: Dyrebein: Problemer og muligheter omkring et arkeologisk kildemateriale

Stillinger i kulturminneforvaltningen 

 • Førstekonsulent og seinere FoU-rådgiver 1994 – 1996, Riksantikvaren
 • Førstekonsulent og seinere rådgiver 1988 – 1989, Riksantikvaren

Vitenskapelige stillinger

      

 • 1.9. 2005 →: Professor i middelalderarkeologi, Universitetet i Oslo.
 • 1.11. 2014 - 31.7 2015: Professor og samlingsansvarlig ved NTNU Vitenskapsmuseet
 • 1.8. 2012 –  30.10. 2014: Vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi.
 • 15.5. 2002 – 31.8. 2005: Professor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø.
 • 1.1. 2000 – 31.12. 2002: Førsteamanuensis II, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen.
 • 1.11. 1996 – 14.5. 2002: Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, Universitet i Tromsø.
 • 1.4. 1996 – 31.10. 1996: Førsteamanuensis, Vitenskapsmuseet, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim.
 • 1.1 1990 – 31.12. 1993: Universitetsstipendiat, Universitetets Oldsaksamling, Universitetet i Oslo. 

Verv

 • 2008 – 2011: Styremedlem, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • April 2006 – April 2007: Seksjonsleder, Arkeologisk seksjon. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2003 – 2005: Styremedlem, Norsk institutt for Kulturminneforskning, NIKU.
 • 2002 – 2004: Instituttleder, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø.
 • 2002 – 2004: Medlem av Fakultetstyret, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet I Tromsø.
 • 1995 – 2012: Varamedlem, rådgivende organ, Nasjonallaboratoriet for 14C datering, NTNU, Trondheim.
 • 1995 – 2000: Medlem av programstyret, Kulturminner og miljø, Området for Miljø og Utvikling, Norges Forskningsråd.
 • 1993 -1999: Medlem av programstyret, Miljøbetinget livskvalitet, Området for Miljø og Utvikling, Norges Forskningsråd.
Emneord: Arkeologi
Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 13:55