Ingar Mørkestøl Gundersen

Avdelingsleder - Arkeologisk seksjon
Bilete av Ingar Mørkestøl Gundersen
English version of this page
Telefon +47 22859471
Rom 404
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Utmarksarkeologi, jernteknologi, miljøarkeologi, klimahistorie, bosetningshistorie, vitenskapsteori, maktsenterutviklingen i jernalder

I doktorgradsavhandlingen problematiserer jeg den såkalte fimbulvinterhypotesen og diskuterer det empiriske grunnlaget for ideen om en dramatisk befolkningsnedgang og klimakrise i Skandinavia på 500-tallet. Jeg legger et miljøarkeologisk og kontekstuelt perspektiv til grunn for min egen tilnærming og analyserer mulige årsakssammenhenger mellom klimaendringer og samfunnsendringer ved å bruke sårbarhet som analytisk verktøy. Avhandlingen trekker veksler på omfattende faglitteratur innen vitenskapsteori, katastrofeforskning og klimahistorie. 

I mitt hovedfagsarbeid så jeg nærmere på relasjonen mellom det fremvoksende romerske imperiet og de nordeuropeiske samfunnene i eldre jernalder. Kildekritiske forhold ved bruken antikke skriftlige kilder i arkeologisk forskning ble tilagt stor vekt.

Gjennom det internasjonale samarbeidsprosjektet Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times (EEA Norway Grants) har jeg bidratt til å sette søkelys på teknologiutvekslingen mellom Baltikum og Skandinavia i jernalder og tidlig-industriell tid. 

Samarbeider med VIKINGS (NFR TOPPFORSK) gjennom mitt doktorgradsarbeid. VIKINGS forsker på betydningen av vulkanutbrudd og klimaendringer for samfunnsutviklingen i Europa i perioden 500-1250 e.Kr. Kulturhistorisk museum inngår som partner og ansvarlig for den arkeologiske komponenten. Prosjektet inkluderer tunge norske og internasjonale fagmiljøer innen vulkanologi og metrologi.

Initiativtager og prosjektleder for "Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp", som er et lokalt-regionalt samarbeidsprosjekt med Vitenskapsmuseet (NTNU), Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune. Prosjektet bedriver metodeutvikling og adresserer maktsenterutviklingen i Gudbrandsdalen i yngre jernalder og tidlig middelalder. En overordnet strategisk målsetting er å bidra inn mot realiseringen av et større forskningsprosjekt om jernalderens maktsentre på det indre Østlandet innen 2030.

Jeg er tidligere prosjektleder for E6-prosjektet Gudbrandsdalen (2011-2014).

Bakgrunn

Utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i arkeologi i 2007. Har studert keltisk og angelsaksisk arkeologi ved Cardiff University. Fra 2010 tilknyttet Kulturhistorisk museum som forsker, saksbehandler, rådgiver, avdelingsleder og stipendiat. 

Jeg har hatt en rekke tillitsverv opp gjennom årene, blant annet som leder av Forskerforbundets forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark).

Utdanning

 • 2022 Doktorgrad i arkeologi, Universitetet i Oslo
 • 2007 Arkeologi hovedfag, Universitetet i Oslo
 • 2001 Celtic Britain and Ireland, Iron Age Britain og Early Anglo-Saxon Archaeology, University of Wales
 • 2001 Arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo
 • 1999 Klassisk arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo

Verv

2016-2019 Varamedlem for teknisk-administrativt ansatte i styret på Kulturhistorisk museum

2012-2014 Leder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2010-2012 Nestleder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2004 Studentrepresentant i styret ved Institutt for Arkeologi, Kunsthistorie og Konservering, UiO.

2003-2004 Medlem av Fagutvalget på Arkeologi, UiO.

 

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Bosetningsarkeologi, Utmarksarkeologi, Før-industriell jernfremstilling, Romertid, Jordbrukskultur, Klima, Flomarkeologi, Klimakriser, Resiliensteori, Sårbarhet, Vitenskapsteori, Folkevandringstid, Merovingertid, Vikingtid

Publikasjonar

 • Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning & Bebre, Viktorija [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bloomery ironmaking in Latvia: a comparative study of Iron Age and medieval technologies. Historical Metallurgy: Journal of the Historical Metallurgy Society. ISSN 0142-3304. 52(2), s. 96–109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 187–199. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, s. 101–119. doi: 10.5617/pt.7538. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakovleva, Marite; Auzina, Dita; Bruzis, Rudolfs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rundberget, Bernt & Bebre, Viktorija [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2019). Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry. Post-Medieval Archaeology. ISSN 0079-4236. 53(1), s. 102–124. doi: 10.1080/00794236.2019.1601398. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Fangstgroper. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Andreadakis, Linn Trude Lieng (2016). Kullgroper i Fron. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Andreadakis, Linn Trude Lieng & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Loktu, Lise & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jernaldergårdene ved Breivegen. Kontinuitet og endring over 300 år. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). "Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Cannell, Rebecca J.S. (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6. s. 80–93.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Sogn og Fjordane på tvers - 420 kV "Ørskog - Fardal". I Diinhoff, Søren; Slinning, Tore & Ramstad, Morten (Red.), Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-90273-88-5. s. 93–108.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). Aspects of interregional impulses: Germanic princely graves in the early Roman period. Cultural-Historical Reports. ISSN 1892-0705. s. 70–79.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wenn, Camilla Cecilie (2011). Ullsokningen og Kjyru-Tap – Ny kunnskap om tjæremila i førreformatorisk tid. Viking. ISSN 0332-608X. 74, s. 241–264.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Tekst og tolkning - en kritisk tilnærming til bruken av skriftlige kilder i romertidsforskningen. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 12, s. 81–92.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder. Nicolay skrifter. ISSN 0333-2632. s. 90–103.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Solberg, Annette & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Under asfalten. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 61–66.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wikstrøm, Tone (2004). Fra barbari til sivilisasjon. Romaniseringen av Hispania ved overgangen til romersk tid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2002). Med Heyerdahl i asenes land. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Cannell, Rebecca; Nesje, Atle & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-101-6. 332 s.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-101-6. 332 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Sæbø, Andeas Ropeid (2021). Arkeologien i Fron. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). The Fimbulwinter hypothesis - could they all be right?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). På tide å revurdere fimbulvinterhypotesen?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). "Det verste året i menneskets historie"?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). På sporet av fimbulvinteren. Hva vet vi egentlig?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Krisens mange ansikter. Fra korona og global oppvarming til jernalderens fimbulvinter.
 • Almehagen, Einar; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Aasen, Henriette Sinding (2020). På sporet av den første kirka. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stamnes, Arne Anderson (2020). Startar stor undersøking med georadar i gravhaugane: - Det blir vanvittig spennande å sjå kva vi kan finne. [Internett]. Dølen.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Muriteigen, Ole Tvete (2020). Georadar og arkeologi. [TV]. NRK Innlandet.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Reporter Terje Gordin Hong på Georadartesting. [Radio]. NRK Innlandet.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Farger moderne trusselbilder synet vårt på forhistorien? Forskersonen.no.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). Gamle problemstillinger, nye virkeligheter. Har vi kommet noe lenger?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). Villere, våtere, kaldere? Klima som arkeologisk forklaringsmodell i Skandinavisk jernalderforskning.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Marianne, Nordahl & Bergstrøm, Ida Irene (2019). The mystery from pre-Viking days: Only the most powerful had these little pieces of gold. [Internett]. www.sciencenorway.no.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). The 6th century crisis in Norwegian archaeology. A preliminary study.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Et arkeologisk perspektiv på klima og økologi.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Filmen Skjelvet viser hvordan «apokalypsen» alltid har fascinert oss. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 32–33.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Bostic, Joshua Neilson (2018). The Fimbulwinter of AD 536-538: Crisis, adaptation or decline?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Hva arkeologene fant på E6-prosjektet. I Aurlien, Håkon (Red.), Årbok for Norsk vegmuseum 2017. Statens vegvesen / Norsk vegmuseum. ISSN 9788291130453. s. 97–114.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie.
 • Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2016). Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Lokal forankring og formidling. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Undersøkte kulturminner. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Forord. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Fra Frons eldre historie. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Jernaldergårdene ved Hundorp - I et natur- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Natur og kultur i brutal forening - Et forsknings- og forvaltningsarkeologisk dilemma.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Ingen grenser - forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). E6 Gudbrandsdalen - Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012). Storstilt utgravning. [TV]. NRK Østnytt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012). Må grave opp jorde på Frya på nytt. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loktu, Lise; Almehagen, Einar & Villumsen, Tina (2012). Funn som endrer historien. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012). Graver ut jernalderhus. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012). Radioinnslag om utgravninger langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio]. NRK P1 og P2.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fossum, Elin (2012). Fant forhistoriske flommer. [Radio]. NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Storvik, Knut & Villumsen, Tina (2012). På oppdagarferd langs E6. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Sletten, Bjørn & Villumsen, Tina (2012). Vegen til ny kunnskap. Ny E6 gjennom dalen betyr ikkje berre betre veg. Det betyr også ny kunnskap om fortidas Midt-Gudbrandsdal. [Avis]. Dølen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012). Ja, sjef for alt gammelt. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012). Vil geoskanne Hundorp. Har faglig sprengkraft på linje med Gokstad og Oseberg, hevder arkeologene. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Guhnfeldt, Cato & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Trosset flomfaren. En til nå ukjent historisk gårdsstruktur er avdekket i Gudbrandsdalen, med gårder lagt til dalbunnen, ikke bare i dalsidene, til tross for stadig flom- og rasfare. [Avis]. Aftenposten.
 • Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2012). Hundorp - vårt glemte høvdingsete. [Avis]. Aftenposten.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). Bruk din lokale aktør! Aktiv formidlingsstrategi gir positive ringvirkninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). E6 Gudbrandsdalen. Innlandets Pompeii - Natur og kultur i brutal forening.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Ingen grenser. Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Kessel, Dag (2011). Jernalderfunn ved E6-utbygging. [Internett]. NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Moe, Erlend (2011). Radiointervju om de arkeologiske utgravningene langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio]. NRK P2 og NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Tangen, Thomas (2011). Tidenes utgravning i gang. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Almehagen, Einar & Eriksen, Kristin (2011). Graver ut 3.000 års jordbruk. Unike historiske funn på Frya. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). E6 Gudbrandsdalen: Resultater fra årets utgravninger.
 • Mosland, Reidar; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stylegar, Frans-Arne (2010). Nyhetsinnslag om Svartehavskonferansen Inter Ambo Maria på Lørdagsrevyen. [TV]. NRK1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Handeland, Heidi (2010). Gamle spor i Balestrand. Esefjorden rundt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Aspects on interregional impulses - The Germanic princely graves in the early Roman Iron Age.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Tverrsnitt av et fylke – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Sogn og Fjordane på tvers – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romanisering som sosial prosess: Spania i et vestromersk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2003). Et tryllespeil. Bokanmeldelse av Den første Norgeshistorien – Illerupfunnet: Ny innsikt i skandinavisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). Iron Age Vulnerability. The Fimbulwinter hypothesis and the archaeology of the inlands of eastern Norway. Faculty of Humanities, University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Arkeologiske registreringar i samband med 420 kV kraftlinje "Ørskog-Fardal". Kulturhistorisk publikasjon nr. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Eriksen, Marianne Hem (2010). På sporet av romersk jernalder -- Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.24. januar 2010. Nicolay: arkeologisk tidsskrift. ISSN 0333-2632.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romertidens fyrstegraver – germansk konstruksjon og romersk refleksjon. Universitetet i Oslo.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 13. juni 2022 10:15