Jes Martens

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Jes Martens
English version of this page
Telefon +47 22851852
Mobiltelefon +47 90919141
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Gjennom årene har jeg skrevet om arkeologiske emner fra steinalder til middelalder, samt om fagteoretiske og faghistoriske temaer og fagpolitikk. Min faglige hovedinteresser ligger imidlertid i eldre jernalder og bebyggelsesarkeologi innen for hvilke to temaer hovedparten av min vitenskapelige produksjon ligger.

Utdannelse

1998 PhD-graden ved Institut for Arkæologi og etnografi, Københavns Universitet med avhandlingen: : Lokal udvikling kontra fremmed indflydelse - den yngre førromerske jernalders særlige baggrund og udvikling i Nordjylland. 

1991-1992: Propedeutisk kurs i russisk språk, ved Institut for slaviske sprog, Aarhus Universitet.

1990: Magisterkonferens i Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet med avhandling om Borremosefunnets keramikk

Forskningsopphold/-stipendier

Gjennom årene har jeg besøkt en rekke museer og samlinger i Norden og det nordlige sentraleuropa med det formål å studere det arkeologiske kildemateriale

1999- ? : Diverse reisestipendier til studiebesøk & kongresdeltakelser i forbindelse med arbeidet ved KHM

1996-1999: Diverse reisestipendier til studiebesøk samt kongresdeltakelser i forbindelse med arbeidet ved RAÄ

1993-1994: Diverse reisestipendier til studiebesøk på museer i Rusland, Hviterusland, Ukraine og Romania

1993: DAAD-stipendie til studiereise til museer i Nordtyskland og Holland

1992: NORFA stipendie til studiereise til skandinaviske museer

1982-1983: utvekslingstipendiat ved Institut for Arkeologi ved Universitetet i Warszwawa samt rundreise til de viktigste arkeologiske museer og samlinger i Polen

1980 -1990: Diverse reisestipendier til studiebesøk på museer og samlinger i Norden

Ansettelser

1999 -: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Forsker - senere Førsteamanuensis

1996 høst -1999: Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Lund, Arkeolog

1996 vår: Københavns Universitet, undervisningsassistent og stipendiat

1995 høst: Vesthimmerlands museum, Års, konstitueret museumsinspektør

1995 vår: Nationalmuseet, København, vikariende museumsinspektør

1992-1995: Universitetet i København, kandidatstipendiat

1990-1992: Nationalmuseet, København, forskningsstipendiat

I tillegg har jeg foretatt eller deltatt på arkeologiske feltarbeider i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Moldova og på Færøerne spendede fra eldre steinalder til nyere tid

Undervisning og eksaminasjon

 • Har undervist på grunnfag og overbygningsnivå på Institut for arkæologi og etnografi ved Københavns Universitet og ved Institut for arkeologi, kunsthistorie og historie ved Universitetet i Oslo.
 • Har eksaminert ved grunn- og hovedfag på Universiteterne i København, Oslo og Tromsø.
 • Har gjesteforelest ved flere universiteter i Norden, Holland, Tyskland og Polen.
 • Har opponert på Phd-avhandlinger ved Universitetet i Aarhus og Københavns Universitet

Kongresser, symposier og seminarer

I tillegg til å være en flittig deltaker på internasjonale symposier og kongresser har jeg gjennom årene arransjert flere møter med internasjonal deltakelse om aktuelle eller presserende forskningstemaer:

2014 Pløyejord som kontekst - nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling, internasjonale bidrag (i samarbeid med Mads Ravn)

2011 Naturvitenskap i felt, internasjonale bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. E. Gjerpe)

2004 Den tapte middelalder, Middelalderens landlige bebyggelse, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med K. Stene)

2002 Den digitale utfordring - digital feltdokumentasjon, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med E. Uleberg)

2001 De gåtefulle kokegroper, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. Gustafson)

2000 Utsmykning og innretning av hus i romersk jernalder, internasjonale bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. Gustafson)

1994: Migration and Ethnicity - ever Returning Problems of Archaeology, internasjonale bidrag, Københavns Universitet (i samarbeid med B. Grønnow).

1994: Sakralt og profant i den arkæologiske tolkning, nordiske bidrag, Københavns Universitet (i samarbeid med P. O. Rindel).

1992: Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe, internasjonale bidrag, Københavns Universitet

Priser

1994: Charles Christensens legat - tildelt av Det kongelige nordiske Oldskriftsselskap "som udtryk for den arkæologiske verdens respekt for hans arbejde med undersøgelserne Borremosefæstningen"

Verv

2020-2021 Leder av Utstillingsrådet ved Kulturhistorisk museum.

2018-2020 Medlem av Utstillingsrådet ved Kulturhistorisk museum.

2013-       Medlem av Utlånsutvalget ved Kulturhistorisk museum

2009-2012 Medlem av Styringsgruppen for det forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet Ny E18 Gulli-Langåker

2003-2005 Leder av styringsgruppen for det forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet Ny E18 Kopstad-Gulli

2001-2005 Medlem og periodisk formann for forskningsutvalget på Kulturhistorisk museum

2001-2004 Verneombud og medlem av det lokale arbeidsmiljøutvalg ved Kulturhistorisk museum

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Bebyggelsesarkeologi, Keramikk fra eldre jernalder, Bevæpning i førromersk jernalder

Publikasjonar

 • Martens, Jes (2021). Vejene i Borremose - Danmarks ældste vejsystem. Vejhistorie. ISSN 1600-776X. s. 3–14.
 • Martens, Jes (2020). Livestock and Landscape in Pre-Roman Iron Age Scandinavia. I Luckiewicz, Piotr (Red.), Landschaft und Siedlungen. Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa. Wydawnictwo UMCS. ISSN 978-83-227-9356-5. s. 46–67.
 • Martens, Jes (2019). From Ultima Thule to the Hellespont. Som remarks on the bone points of the Iron Age. PLURAL - Journal of the History and Geography Department, "Ion Creanga", Pedagogical State University. ISSN 2345-1262. 7(2), s. 43–52. doi: 10.37710/plural.v7i2_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martens, Jes (2018). When it comes to the point... On the wooden double pointed spikes from Borremose. I Niezabitowska-Wisniewska, Barbara; Luczkiewicz, Piotr; Sadowski, Sylwester; Stasiak-Cyran, Marta & Erdrich, Michael (Red.), Studia Barbarica profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznice urodzin. UMCS. ISSN 978-83-7825-043-2. s. 482–491.
 • Martens, Jes (2017). Settlement Archaeology in Southern Scandinavia. Preconditions and Prospecting Methods. PLURAL. ISSN 2345-184X. V(2), s. 183–198. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martens, Jes (2017). Continuity or Rupture? Some remarks on the transition from the Early to the Late Pre-Roman Iron Age in Northern Central Europe. I Michalowski, Andrzej; Teska, Milena; Niedzielski, Przemyslaw & Zólkiewski, Marek (Red.), Settlement Pottery of the Pre-Roman Iron Agein Central European Barbaricum - new research perspectives.. Biblioteka Telgte. ISSN 978-83-61845-25-6. s. 31–39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martens, Jes (2017). Settlement Pottery of the Kraghede Group. Ceramika osadowa grupy Kraghede. Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur. Ceramika osadowa kultury przeworskiej z mlodszego okresu przedrzymskiego.. Edition Topoi. ISSN 978-3-9818369-1-2. s. 153–198.
 • Martens, Jes (2016). Pløyejord som kontekst. Metallsøking, forskning og forvaltning. I Martens, Jes & Ravn, Mads (Red.), Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-073-6. s. 13–22.
 • Martens, Jes (2014). Jastorf and Jutland. I Brandt, Jochen & Rauchfuss, Björn (Red.), Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im Nördlichen Mitteleuropa. Veröffentlichung des Helmsmuseums, Archäologisches Museum Hamburg. ISSN 978-3-931429-23-2. s. 245–266.
 • Martens, Jes (2011). Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia. I Meyer, Michael (Red.), Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlichen Mitteleuropa. Verlag Marie Leidorf. ISSN 978-3-89646-518-4. s. 229–250.
 • Martens, Jes (2011). Diadems? In search for the date, use and origin of the rivetted neck-rings from Scandinavia. Cultural-Historical Reports. ISSN 1892-0705. 10, s. 187–197.
 • Martens, Jes (2011). Weapons, armaments and society. The Pre-Roman Iron Age on Zealand and in Scania. Nordiske Fortidsminder Serie C. ISSN 1600-0331. 8, s. 147–174.
 • Martens, Jes (2010). Ein Herrenhof in Borremose? Siedlungs- und Küstenforshung im südlichen Nordseegebiet. ISSN 1867-2744. 33, s. 181–195.
 • Martens, Jes (2009). Rom vestre, 113/6, undersøkelser 2004. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 53–57.
 • Martens, Jes (2009). Middelalderens jordbruksbebyggelse i de sentrale strøk. Den tapte middelalder? I Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (Red.), Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-046-2. s. 7–22.
 • Martens, Jes (2009). Vor den Römern. I Burmeister, Stefan & Derks, Heidrun (Red.), 2000 Jahre Varusschlacht. Konflikt. Konrad Theiss Verlag. ISSN 978-3-8062-2279-1. s. 334–341.
 • Martens, Jes (2008). På sporet af ældre jernalders agre i Skåne. I Carlie, Anne (Red.), Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-042-4. s. 189–207.
 • Martens, Jes (2008). A princely burial at Bøli vestre, Østfold. The (re-)introduction of weapon burial rites in Iron Age Norway. I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 309–322.
 • Martens, Jes (2007). Kjølberg søndre - a farmstead with settlement continuity back to the Roman Iron Age? Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 89–109.
 • Martens, Jes (2007). Fire Cult? - The Spatial Organization of a Cooking Pit Site in Scania. I Gheorghiu, Dragos (Red.), Fire as an Instrument: The Archaeology of Pyrotechnologies. Archaeopress. ISSN 9781407300313. s. 79–84.
 • Martens, Jes (2007). Fortified places in lowland Northern Europe and Scandinavia during the Pre-Roman Iron Age. I Möllers, Sebastian; Schlüter, Wolfgang & Sievers, Susanne (Red.), Keltische Einflüsse im Mitteleuropa Während der mittleren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. ISSN 978-3-7749-3501-3. s. 87–105.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Martens, Jes & Ravn, Mads (2016). Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-073-6. 150 s.
 • Martens, Jes & Ravn, Mads (2016). The Plow Zone as Context. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-073-6. 146 s.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (2009). Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-046-2. 71(1). 206 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Martens, Jes (2020). A glimps into the world of the Vikings.
 • Martens, Jes (2020). En introduksjon til DIME (Digitale Metalsøgerfund) - en brukerstyrt portal for amatørarkeologer.
 • Martens, Jes (2019). 14-C datering af forhistoriske huse.
 • Martens, Jes (2019). Some remarks on late derivates of brooches of Kostrzewski's type K in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2019). Regionality? Local Groups? Culture Groups?
 • Martens, Jes & Rindel, Per Ole (2019). Settlement and Landscape in Jutland during the Early Iron Age.
 • Martens, Jes (2018). The 3rd and 3th Century BC - a Pan-European turning point?
 • Martens, Jes (2018). The 3rd Century BC - a European turning point?
 • Martens, Jes (2018). Metallsøking og georadar. En sentralplass fra folkevandringstid-middelalder på Sem i Øvre Eiker, Buskerud.
 • Martens, Jes (2017). Landscape archaeology in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2017). Trade and exchange in the Pre-Roman Iron Age in Northern Central Europe.
 • Martens, Jes (2017). Parallel Lives? On the apparent similarities in the Pre-Roman Iron Age pottery from Central Poland and Jutland.
 • Martens, Jes (2016). Førromersk jernalder i det nordlige Sentral-Europa. Den moldaviske forbindelse.
 • Martens, Jes (2016). Settlement Archaeology in Southern Scandinavia. Preconditions and Prospections Methods.
 • Martens, Jes; Melheim, Anne Lene; Aannestad, Hanne Lovise & Martinsen, Julian Robert Post (2016). Metallsøking på Sem, Øvre Eiker. Norark.no.
 • Martens, Jes (2016). Archaeological formation processes - preconditions for super regional comparative analysis.
 • Martens, Jes (2016). Vikingerne tog katte med på deres rejser. [Internett]. videnskab.dk.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Tafjord, Bernt-Egil (2016). Fant 1000 år gammel skatt i gjørma. [Avis]. Bygdeposten.
 • Martens, Jes (2016). Pløyejord som kontekst. Forord. I Martens, Jes & Ravn, Mads (Red.), Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-073-6. s. 5–7.
 • Martens, Jes & Tafjord, Bernt-Egil (2016). Her var det gull, slott og vikinger. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Martens, Jes (2015). Vandalerne og Vendsyssel.
 • Martens, Jes (2014). "In Situ bevaring" i pløyelag?
 • Martens, Jes (2014). Den mystiske førromerske jernalder.
 • Martens, Jes (2014). Klart for visning av nasjonalskatten. [Avis]. Trønder-Avisa.
 • Martens, Jes (2014). The social organization of the Pre-Roman Iron Age comunities in Northern Europe.
 • Martens, Jes (2014). Settlement Archaeology in Scandinavia.
 • Martens, Jes & Maixner, Birgit (2014). Fant skjulte skatter fra fortiden. [Avis]. Moss Avis.
 • Martens, Jes (2013). Metallsøking, løsfunn og forskningspotensiale.
 • Martens, Jes (2013). Die Siedlungskeramik der Kraghede-Gruppe.
 • Martens, Jes (2011). Ingo Lütjens, Archsum LA 65 (Melenknop), Schichtpaket A. Germania. ISSN 0016-8874. 89, s. 361–364.
 • Martens, Jes (2011). Jastorf und Jutland - über die Nordgrenze der Jastorf-Kultur.
 • Martens, Jes (2011). Hierarchies in rural settlements. What have we learned? Summary of the conference.
 • Martens, Jes (2010). Mads Runge: Nørre Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 66. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 346–350.
 • Martens, Jes & Iversen, Frode (2010). Bebyggelsesarkeologien på Østlandet.
 • Martens, Jes (2010). Diadems? Some Norwegian Neck Rings and Their Possible South Eastern Relatives.
 • Martens, Jes (2010). Bebyggelse og landskap. Norsk bebyggelsesarkeologi. Status og problemer.
 • Martens, Jes (2009). Tapt historie på landsbygda. [Avis]. Aftenposten.
 • Martens, Jes (2009). Iron Age Settlement in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2009). Bevæbning og befæstning i Sjællands og Skånes førromerske jernalder.
 • Martens, Jes (2009). Bebyggelsesarkeologien i Øst-Norge. Status og problemer.
 • Martens, Jes (2009). Odberg nordre, 2115/3, undersøkelser 2004. Varia. ISSN 1504-3266. 77.
 • Martens, Jes (2009). Gran nordre, 79/2, undersøkelser 2003. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 21–22.
 • Martens, Jes (2009). Ransum 77/3,8, Grytingen 79/1, mfl., 83/1 mfl. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 19–20.
 • Martens, Jes (2009). Tjølling prestegård, 1038/1. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 20–20.
 • Martens, Jes (2009). Ny E18 gjennom Vestfold, Bommestad-Langåker, Forprosjekt. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 22–23.
 • Martens, Jes (2009). Odberg nordre, 2115/3. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 20–21.
 • Martens, Jes (2009). Rom vestre, 113/3, undersøkelser 2003. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 21–21.
 • Martens, Jes (2008). Erfaringer med jordbundskjemiske undersøgelser i arkæologiens tjeneste.
 • Martens, Jes (2008). Klebersteinsbruddet i Kvikne. Et unikt industriminne fra førromersk jernalder.
 • Martens, Jes & Kwiatek, Karol (2008). Interactive photographic panoramas. A low cost method for dissemination of archaeological investigations.
 • Martens, Jes; Kwiatek, Karol; Woolner, Martin & Standing, Simon (2008). Interactive Panoramas and 3D Modelling Based on Panoramas.
 • Martens, Jes & Marstein, Niels (2007). Arkeologer uten spate og skje. [Avis]. Østlandsposten.
 • Martens, Jes (2007). Arkeologer med radarblikk. [Avis]. Sandefjords Blad.
 • Martens, Jes & Marstein, Niels (2007). Arkeologiske funn uten graving. [TV]. NRK Østafjells.
 • Martens, Jes (2007). Lamøen, 1030/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 63–63.
 • Martens, Jes (2007). Undrum nordre mfl. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 61–61.
 • Martens, Jes (2007). Ekeberg vestre, 5/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 61–62.
 • Martens, Jes (2007). Bøe søndre, 98/47. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 62–62.
 • Martens, Jes (2007). Kaupang nordre, 1029/5 m.fl. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–25.
 • Martens, Jes (2007). Huseby, 1032/21. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 25–25.
 • Martens, Jes (2007). Austein, 4005/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 25–25.
 • Martens, Jes; Gustafson, Lillian & Lislerud, Anette (2007). Nannestad prestegård, 27/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 51–53.
 • Martens, Jes (2007). Våle prestegård, 84/115. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 25–26.
 • Martens, Jes (2007). Aasmundrød, 145/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–24.
 • Martens, Jes (2007). Raastad nordre, 4/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 26–26.
 • Martens, Jes (2007). Gran nordre, 79/2. Varia. ISSN 1504-3266. 62.
 • Martens, Jes (2007). Kjølberg søndre, 609/3. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 13–13.
 • Martens, Jes (2007). Rom vestre, 113/6, undersøkelser 2001. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–24.
 • Martens, Jes (2007). Solli, 4046/5. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 62–62.
 • Martens, Jes (2007). Lunde, 1031/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 63–63.
 • Martens, Jes (2007). Kaupang søndre, 1012/23 m.fl. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 63–63.
 • Martens, Jes (2007). Østby nordre, 1037/36. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 62–63.
 • Martens, Jes (2007). Kullerød, 34/2, 7. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–24.
 • Martens, Jes (2007). Løve mellom, 1045/3. Varia. ISSN 1504-3266. 62.
 • Martens, Jes (2007). Borremose - Zentralplatz oder Herrenhof?
 • Martens, Jes (2006). Naomi Field & Mike Parker Pearson (eds.). Fiskerton. An Iron Age timber causeway with Iron Age and Roman votive offerings. Oxbow books, Oxford 2003. 226 s. ISBN 1-84217-064-3. Fornvännen. ISSN 0015-7813. s. 43–44.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 9. feb. 2021 17:17

Forskargruppe

 • Agrarbebyggelse i Norge
 • Regional and transregional interaction between the Baltic and the Mediterranean spheres in the first Millennium BC
 • Vorrömische Eisenzeit in nördlichen Mitteleuropa