Tullinløkka med Historisk museum og Nasjonalgalleriet

Tullinløkka

Tullinløkka har med det nye Domus Juridica blitt et byrom med stort potensial for Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo. Kulturhistorisk museums målsetning for de neste ti årene er at plassen i størst mulig grad skal utvikles som en grønt rekreasjonsområde som viser vei inn til museumsbygningene. Museene skal være synlige og innbydende som museumslokaler for brukerne av plassen. Byrommet skal tas i bruk som utstillingsareal. For å sikre måloppnåelse skal Kulturhistorisk museum arbeide for at utvikling av Tullinløkka innarbeides i UiOs planer for arealutvikling. Museet vil også følge opp dialogen med Statsbygg og Oslo kommune om videreutvikling av arealet, gjennom universitetets etablerte kanaler.

Historisk museum

Ambisjonene for historisk museum er strukturert i to femårshorisonter. For de første fem årene er en viktig strategisk målsetning for Kulturhistorisk museum at planer for innvendig rehabilitering av museumsbygningen innarbeides i UiOs masterplan for eiendom med igangsettelse i 2025-2026. I rehabiliteringsplanene skal det foreligge en helthetlig plan for omgjøring av kjellerarealene til publikumsarealer og etablering av inngang til museumsbygningen direkte fra Tullinløkka.

I perioden 2020-2023 skal arbeidet med å fornye utstillingene i historisk museum holde fram. Vilkårene for dette er overordnet gitt i museets Strategi 2030. I tillegg skal hensynet til bygges monumentale og til dels spektakulære arkitektur være en integrert del av nye utstillingsprosjekter. Detaljerte planer skal foreligge i et helhetlig utstillingsprogram som legger arkitektur, publikumsopplevelse og helhetsinntrykk ved museumsbesøket til grunn.

Gjennom hele strategiperioden vil det være en målsetning å øke andelen publikumsareal i bygningen og minske bruk av bygningen som kontorlokaler. Museet har som målsetning at arkiv- og biblioteksfunksjoner skal flyttes fra Historisk museum til mer egnede lokaler.

Nasjonalgalleriet

Som den fjerde veggen i Tullinløkkas byrom, er Nasjonalgalleriet en viktig bygning for Kulturhistorisk museum og universitetet. Kulturhistorisk museum ønsker å bruke bygningen som utstillingslokale der museet inviterer inn samarbeidspartnere til både langsiktig samarbeid og hendelsespregede prosjekter. Målsetningen skal være å skape en annen kulturhistorisk opplevelse enn den Historisk museum skal tilby, der uvante og glemte sider ved den nasjonale fortellingen gis kulturhistorisk fortolkning.

Under rehabiliteringen av historisk museum på andre halvdel av 2020-tallet, kan Nasjonalgalleriet fungere som Kulturhistorisk museums visningslokale i sentrum.

Publisert 11. juni 2020 08:09 - Sist endra 19. okt. 2020 13:23