English version of this page

Kulturhistorisk museum skal forstå

Kulturhistorisk museum skal utvikle fremragende forskningsmiljøer

Den frie forskningen skal stå sterkt, der kvalitet på høyt internasjonalt nivå danner forventingsrammene. Museet skal utvikle fremragende forskningsmiljøer basert på tydelig forskningsledelse og institusjonsbyggende ambisjoner.

Museet vil i tillegg prioritere programorientert forsknings- og kunnskapsutvikling ved å utarbeide egne, faglige programmer.

Museets forsknings- og rekrutteringsressurser vil brukes strategisk for å realisere programinitiativene og for å nå målene for fremragende forskning på høyt internasjonalt nivå.

Det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy skal utvikles til et verdensledende forsknings- og formidlingsmiljø innen vikingtid. Initiativet skal ha klare fornyende og tverrfaglige ambisjoner.

Kulturhistorisk museum skal videreutvikle tverrfaglig samarbeid

Kulturhistorisk museum forvalter en av landets viktigste vitenskapelige samlinger. Samlingene er ikke bare viktig vitenskapelig kildemateriale, men også viktig kulturarv. Museet vil prioritere et bredt anlagt forskningssamarbeid rundt kulturarv som skal styrke Universitetet i Oslos posisjon som forvalter og formidler på dette feltet.

Museet skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid og involvere relevante partnere ved Universitetet i Oslo, andre institusjoner i Norge og i andre land. Museet vil særlig styrke det europeiske samarbeidet i denne perioden.

Kulturhistorisk museum skal ha en utadrettet, relasjonsbyggende forskningsprofil

Universitetet i Oslo har i en rekke år utmerket seg på ulike konkurransearenaer. Kulturhistorisk museum har utviklet seg med samme forbilder og ambisjoner. For å videreutvikles som forskningsinstitusjon skal museet i økende grad supplere konkurranse med samarbeid.

Museet skal også søke nye relasjoner med kompetansemiljøer utenfor universitets- og høyskolesektoren, der felles prosjektutvikling vil være et prioritert virkemiddel. Kunnskaps- og erfaringsdeling med offentlig forvaltning i regionene vil også være en prioritert oppgave. Kulturhistorisk museum skal være med på å utforme morgendagens kunnskapspolitikk og forskningslandskap.

Kulturhistorisk museum skal intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet

Vi lever i en tid hvor forskningens autonomi utfordres. For Kulturhistorisk museum vil det være av avgjørende betydning at vi evner å bevare kunnskapens og museets integritet. Her ligger museets troverdighet og kapital. Kulturhistorisk museum vil derfor styrke bevisstheten om forskningsetiske problemstillinger og normer innenfor samtlige virksomhetsområder.

Kulturarven skal være en åpen og allmenn kilde til kunnskap. Som forvalter av nasjonal og global kulturarv og gjennom vår tilslutning til internasjonale organisasjoner og konvensjoner, har museet forpliktet seg i arbeidet mot kulturarvskriminalitet.

Museet skal videreutvikle en bærekraftig og kunnskapsbasert kulturarvsforvaltning. Som del av dette arbeidet skal museet dele forskningsresultater og søke publisering med åpen tilgang.

Som en åpen og utadrettet forskningsinstitusjon skal museet invitere inn til produksjonen av kunnskap. Samarbeid utenfor akademia kan ha stor betydning for forskning, formidling og samlingsutvikling. En samfunnsinvolverende forskningsprofil krever en skjerpet bevissthet om forutsetninger for slike samarbeid.

Publisert 2. juni 2020 07:56 - Sist endra 28. mai 2022 16:39