Møte nr. 7/2017

8. desember kl. 08:30-13:00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 10.11.17.
  Protokoll.
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.17.
sak Bb Styremøter høst 2018 og vår/høst 2019.
Sak Bc Forslag til dato for studietur høst 2018.
Sak Bd Forslag til dato for markering av styrets arbeid i form av seminar i Professorboligen med middag vår 2018.
   

Faste rapporteringer til styret

S-37/17 Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr.november 2017
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XXII av 29.11.17 fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. november 2017 til etterretning.
   
S-38/17 Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. november 2017
  Saksdokument:
  1. Statusrapport SO II pr. november 2017 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 23.11.17.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. november 2017 til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-39/17 Forprosjekt nytt VTM - forprosjektrapport bygg og sikringsprosjekt
  Presentasjoner ved Statsbygg, prosjekterende arkitekt og de faglige ansvarlige for sikringsprosjekt
  Saksdokumenter:
  1. Uttalelse av 21.11.17 fra styringsgruppen nytt VTM.
  2. Forprosjektrapport bygg (sendes pr. post).
  3. Forprosjektrapport sikringsprosjekt (sendes pr. post).
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til styringsgruppen VTMs uttalelse med de merknader og tillegg som fremkom i møtet.
   
S-40/17 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 30.11.17 m/tabeller og LTB fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør.
  2. UiOs foreløpige disponeringsskriv for 2018 for KHM av 29.06.17.
  3. Bestilling til leveranse av årsplan 2018-2020 og prognose 2018-2022.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjettet 2018-2020 og de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMs økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn.
   
S-41/17 KHMs årsplan 2018-2020 - endelig behandling
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 30.11.17 fra museumsdirektøren.
  2. Årsplan KHM 2018-2020.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2018-2020, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   

Tilsettingssaker

 
U off. § 25  
S-42/17 Midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen konserveringsvitenskap ved Saving Oseberg prosjektet, Seksjon for samlingsforvaltning, Kulturhistorisk museum
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 28.11.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Sakkyndig bedømmelse med intervjunotat av 08.11.17.
  5. Søknad med CV for innstilt søker kandidat 1.
  6. Søknad med CV for innstilt søker kandidat 2.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til fremlagte forslag til midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen konserveringsvitenskap fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år. Dersom kandidaten takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte. Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i statsansattloven § 9 (1) bokstav d, jf. § 17 (1) og forskrift til statsansattloven § 5 (3).
   
U off. § 13  
S-43/17 Søknad om forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstilling
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 29.11.17 fra museumsdirektøren.
  2. Bekreftelse fra veileder.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til fremlagte forslag til forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstillingen.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 1. des. 2017 09:33 - Sist endret 8. des. 2017 14:47