Valg av interne styrerepresentanter ved KHM

Det skal velges nye ansattrepresentanter til KHMs styre for 4-årsperioden 1.1. 2016-1.1.2020; 2 representanter og 2 vara fra henholdsvis gruppene vitenskapelige tilsatte og teknisk-administrative tilsatte. Tilsammen 8 representanter.

Det vil bli avhold et elektronisk valg i uke 48, via nettskjema, som er  åpent for stemmegivning i 5 dager fra og med 23.-27.11.

Forslag til kandidater bes fremmes på mail til valgstyret@khm.uio.no innen arbeidsdagens slutt fredag 6. november.

Alle som er ansatt for hele valgperioden ( i minst halv stilling) er valgbare, med unntak av museumsdirektøren, seksjonslederne og avdelingsleder for økonomi og avdelingsleder for personal og drift, samt avdelingsdirektør.

Alle foreslåtte kandidater må stille til valg.

Liste over valgbare kandidater:

Hvem kan foreslå kandidater?

Ansatte som på valgtidspunktet innehar minst halv stilling og er tilsatt for minst ett år er stemmeberettigede og har forslagsrett.

Forslagsstiller må tilhøre samme valgkrets som den man foreslår, dvs. vitenskapelige tilsatte foreslår kandidater ut ifra listen over valgbare vitenskapelige tilsatte.

Liste over ansatte med forslagsrett og stemmerett: 

Listene over valgbare og ansatte med forslagsrett og stemmerett er hentet fra SAP ved personal og kvalitetssikret av valgstyret. Dersom noen mener at listene inneholder feil er det fint om mail om dette sendes til valgstyret på valgstyret@khm.uio.

Valgmøter

I forkant av de elektroniske valgene vil det bli holdt valgmøter, et for de teknisk-adm tilsatte og et for de vitenskapelige tilsatte. Her kan kandidatene presentere seg. Liste med de oppstilte kandidatene vil bli sendt ut sammen med invitasjon til valgmøtene.

  • For teknisk-adm tilsatte tirsdag 17. november i foredragssalen kl. 12:00-13:00,
  • For vitenskapelig tilsatte onsdag 18. november kl. 12:00-13:00.

 

Publisert 9. nov. 2015 11:26 - Sist endret 25. okt. 2018 14:27