Valg av interne styrerepresentanter ved KHM

Det skal velges nye ansattrepresentanter til KHMs styre for 4-årsperioden 1.1. 2020-1.1.2024 2 representanter og 2 vara fra henholdsvis gruppene vitenskapelige tilsatte og teknisk-administrative tilsatte. Tilsammen 8 representanter.

Det vil bli avholdt elektronisk valg via nettskjema som er åpent for stemmegivning i 5 dager.

Forslag til kandidater bes fremmes på mail til valgstyret@khm.uio.no innen en oppgitt dato.

Alle som er ansatt for hele valgperioden (i minst halv stilling) er valgbare, med unntak av museumsdirektøren, assisterende museumsdirektør, seksjonsledere og alle avdelingsledere.

Alle foreslåtte kandidater må stille til valg.

Aktuelle kandidater

For teknisk-adm tilsatte

  • Listen oppdateres før valg

For vitenskapelige tilsatte

  • Listen oppdateres før valg

Elektronisk valg

Elektronisk valgportal

Valgresultat

Resultat annonseres uken etter valget.

Hvem kan foreslå kandidater?

Ansatte som på valgtidspunktet innehar minst halv stilling og er tilsatt for minst ett år er stemmeberettigede og har forslagsrett.

Forslagsstiller må tilhøre samme valgkrets som den man foreslår, dvs. vitenskapelige tilsatte foreslår kandidater ut ifra listen over valgbare vitenskapelige tilsatte.

Liste over ansatte med forslagsrett og stemmerett: 

  • Vitenskapelige tilsatte – listen oppdateres før valget
  • Teknisk-administrativt tilsatte – listen oppdateres før valget

Listene over valgbare og ansatte med forslagsrett og stemmerett er hentet fra SAP ved personal og kvalitetssikret av valgstyret. Dersom noen mener at listene inneholder feil er det fint om mail om dette sendes til valgstyret på valgstyret@khm.uio.

Valgmøte

I forkant av de elektroniske valgene vil det bli holdt valgmøte hvor kandidatene kan presentere seg. Liste med de oppstilte kandidatene vil bli sendt ut sammen med invitasjon til valgmøtet.

Publisert 19. nov. 2019 13:22 - Sist endra 5. aug. 2021 13:10