Generelle retningslinjer og betingelser for utlån

KHM låner ut gjenstander under forutsetning av at dette ikke vil være til skade for gjenstandene, at KHM ikke selv skal anvende dem til forsknings- eller formidlingsformål, og at KHM har ressurser til å gjennomføre utlånet. Det lånes ikke ut til kommersiell virksomhet eller til virksomhet som strider mot museets etiske retningslinjer. Alle utlån er tidsbegrensede, eventuelt med mulighet for forlengelse. På bakgrunn av disse bestemmelsene forbeholder KHM seg retten til å avslå søknader.

Godkjenning av søknad

Ved godkjent søknad vil låntaker bli kontaktet av en faglig kompetent saksbehandler ved KHM som tilrettelegger arbeidet i samråd med magasinforvalter, konservator og fotograf. Liste over gjenstander man ønsker å låne sendes sammen med søknaden, men denne kan revideres i samråd med KHM i etterkant av at søknaden er godkjent. KHM vil da invitere låntaker til oss for å gå gjennom gjenstandslisten, finne eventuelle alternative gjenstander osv. KHM tar et saksbehandlingsgebyr for alle utlån på kr 6250,-, og hvor tilbudet om besøk hos oss er inkludert. Gebyret vil bli fakturert selv om låntaker vil velge ikke å ta imot tilbudet om felles gjennomgang av gjenstandslisten hos oss (se også nedenfor om kostnader).

Før kontrakten signeres vil KHM i et konfidensielt brev opplyse låntaker om gjenstandenes verdi. Låntaker fremskaffer et forsikringsbevis, som utgjør en formell del av avtalegrunnlaget.

Transport

KHM avgjør hvordan gjenstander skal transporteres til og fra låntaker. Transportform avhenger av gjenstandens karakter og avstanden den/de skal transporteres. All transport av museumsgjenstander i forbindelse med utlån for utstillinger, forskning og andre formål skal følges av kurerer. KHM utpeker kurerer fra de relevante involverte seksjonene. En kurer skal representere seksjon for Samlingsforvaltning, og en kurer skal representere Arkeologisk eller Etnografisk seksjon. Ved større utlån kan KHM kreve at det skal være flere kurerer, og normalt stiller en representant ved utstillingsåpning, også i tilfeller der åpningen ikke sammenfaller med kurers transport av gjenstander. Kurerer reiser etter den norske stats reiseregulativ. Kureren skal ha besluttende myndighet med hensyn til gjenstandens håndtering og sikkerhet under transporten. Kureren skal alltid være til stede når gjenstanden eller transportmiddelet flyttes. Det er av største viktighet at det etableres et nært samarbeidsforhold mellom kurer, speditør og eventuelt politi og sikkerhetseskorte ved hvert avsnitt av transporten.

Mottak og tilsyn

Kurer og låntaker inspiserer gjenstandene og undertegner tilstandsrapporter med eventuelle bemerkninger ved ankomst til utstillingsstedet. Låntaker bør stille med konserveringspersonale der hvor dette er mulig. Konservator/kurer har myndighet til å avgjøre på stedet at montre eller annet ikke tilfredsstiller KHMs krav, og velge å returnere gjenstandene til museet. Konservator vurderer behovet for tilsyn med gjenstandene i løpet av utlånsperioden og følger opp dette. Låntager skal varsles om antatt behov for tilsyn før utlånet iverksettes. Låntaker betaler for dette arbeidet og reiseutgifter. Pakking og transport for hjemsendelse følger tilsvarende prosedyre som ved utsendelsen.

Kostnader

Utlån delfinansieres gjennom brukerbetaling for deler av vårt arbeid. Vi tar et fast saksbehandlingsgebyr på kr 6250,- pr lånesøknad, som inkluderer veiledning og hjelp til utvelgelse av gjenstander ved besøk hos oss. Den totale kostnaden blir bestemt ut fra antall gjenstander som lånes ut. Kostnadene inkluderer ikke produksjon av støttemateriell eller liknende for bruk i utstillingsmonter hos låntaker. Låntaker må også bære kostnadene for transport, kurer, fotografier til kataloger og utstillingsplansjer, tekstbidrag til kataloger samt forsikring. Budsjett blir utarbeidet for de enkelte utlån.

 

Publisert 30. apr. 2013 12:49 - Sist endret 24. mai 2017 15:04