Museum som læringsarena

Opplevelser, læring og dannelse

Museumsbesøk er opplevelser

En dag på museum skal være en sanselig opplevelse i rom fylt med uvanlige ting, men også med dagligdagse ting satt inn i en overraskende sammenheng. Gjenstander, bilder, lys og scenografi skal pirre elevene til å utforske og oppdage. Elevene vil møte entusiastiske eksperter som brenner for at deres dag på museet skal bli morsom. I Kulturhistorisk museum undrer vi oss over menneskets mangfold og oppfinnsomhet. Og det elevene ser, er ekte.

Museumsbesøk er en kilde til læring

Basiskunnskaper og forskningsprosess

Mange lærere ser museene som en hjelp til å nå skolens kompetansemål i bl.a. historie og samfunnsfag. Kulturhistorisk museum tar lærernes tillit på alvor og gir "grunnkurs" i emner som f.eks. steinalder, vikingtid, urfolk, kulturforståelse, Det gamle Egypt, mm.

Tilbudet skal gi basiskunnskaper om kultur og samfunn, kronologi og kildebruk, og bidra til elevenes verktøykasse med vitenskapelige begreper. Museet er et vitensenter i den betydning at museets eksperter gransker gamle sannheter og skaper ny kunnskap i møte med publikum. Skoleformidlingen inviterer elevene til å komme tett på den nye forskningen, ikke bare gjennom å presentere resultatene for dem, men ved at de får innsikt i selve forskningsprosessen.

Læringsaktiviteter ved Kulturhistorisk museum

Når vi i Kulturhistorisk museum skal tilrettelegge for opplevelser, læring og dannelse, bygger vi på elevenes nysgjerrighet, forskningsbasert pedagogikk og velegnede læringsaktiviteter.

Møter med eksperter

Elevene lytter til engasjerte omvisere som forteller om sine oppdagelser på feltarbeid eller om tidligere tiders gravritualer. Omviserne brenner for sine fag og er rollemodeller som viser at det å søke kunnskap er spennende.

Observasjon

Hva ser dere? Hva mer ser dere? Hvilken maske liker du best? Hvorfor? Museer er steder hvor vi lærer å se.

Læring gjennom objekter

Vi begynner i det konkrete og undrer oss over krukkens mønster og hvem som har laget den. Hvorfor den har havnet her? På museet kommer eleven nær spor av levd liv, og noen ganger er det mulig å være "hands on" på fortiden. Og med riktige utfordringer er det alltid mulig å være "minds on".

Ekte samtaler

Omviseren lytter aktivt til elevenes bidrag og utvikler samtalen til en flerstemmig dialog. Hun er oppriktig interessert i elevenes synspunkter, for samtalens mål er ikke en sjekk av elevenes forkunnskaper eller konsentrasjon.

Gjenskaping av forskningssituasjonen

Før kommunen får lage en ny vei, må forskerne undersøke grunnen. Elevene registrerer "funn", kategoriserer, analyserer, og drøfter hypoteser. Når bodde det folk her og hvordan levde de? Hvordan kan vi vite det?

Samarbeid i grupper om å løse problemer

Lag en tegning av vinterboplassen.  Finn de gjenstandene som ble brukt som verktøy. Dramatiser hva som skjer når pilegrimen når frem til helgenfiguren. Vær guiden som skal fortelle om vikingskipene til 1. klassingene!

Elevene underviser

Etter å ha jobbet med oppgaver, får gruppene i oppgave å fortelle de andre elevene hva de har funnet ut.

Individuell skriving

Ark og blyant kan skape konsentrasjon, fordypning og mulighet til å bearbeide inntrykk. Det er slutt på fisken og reinsdyrkjøttet du frøs ned i isen før vinteren. Hva gjør du?

Kunst og håndverk

Tegning, forming, fotografering - å bruke hendene gir mulighet til å dvele ved og glede seg over former og farger i museumsgjenstander. Også de gamle grekerne formet med leire.

Diskusjoner og debatt

Plenumssamtaler bør bygge på utfordringer som elevene først har møtt i mindre grupper, slik at flere tør å delta. De kan gjerne ha forberedt seg skriftlig.

Små dramatiseringer

Å kle opp en elev i historiske drakter bygger ned avstanden mellom formidler og elever. Forvandlingen gjennom kostymet åpner for fantasien og å leve seg inn i en annen tid.

Muntlige fortellerstunder

De indre bildene som fortelleren fremkaller, gir liv til gjenstander tilhørerne har møtt i museet. Fortellerstunder videreformidler kunnskaper og opplevelser med de samme virkemidler som er brukt gjennom menneskets kulturhistorie.

Elevmedvirkning under utstillingsforberedelser

Museet inviterer elever og lærere til å bidra til den forskningsprosessen som et utstillingsprosjekt kan være. Det kan skje ved at elevene deltar med sine spørsmål om emnet, samler inn gjenstander eller data, eller er referansegrupper under utviklingen av utstillingen.

Fri utforskning av utstillingen

Elevene må få anledning til å følge sin egen nysgjerrighet. Elevene må ikke styres i alle av musemsbesøket. Museer er omgivelser for en friere tilnærming til læring enn f.eks. klasserommet.

Digitale aktiviteter

Mulige eksempler: Videodokumentasjon av utstillingsproduksjon og av Digital presentasjon av elevers bidrag til utstillingstema. KHM arbeider for å tilegne seg mer erfaring og kunnskaper om bruk av digitale medier under skolebesøk. Medienes egenart må få komme til sin rett, de må ikke bare erstatte andre virkemidler i ellers like undervisningsopplegg.

Feltbesøk

Enkelte utgravningsprosjekt legger til rette for besøk fra lokale skoler. Ta kontakt for aktuelle muligheter.

Oppsummering og helhet

Undervisningsopplegget begynner i helheten, går deretter til de mindre delene, for så å komme tilbake til helheten igjen – med en dypere forståelse. En sluttdiskusjon gjør deltagerne bevisst på ny kunnskap som de kan ha har vunnet.

Forarbeid og etterarbeid

Arbeid med stoffet over tid styrker mulighetene for læring. Vi gir tips til forarbeid, men vet lærerne ikke alltid har mulighet til å følge dette opp. Vi fraråder museumsbesøk hvis tema ikke er berørt i undervisningen på skolen på forhånd.

Publisert 2. feb. 2015 11:27 - Sist endra 31. mars 2020 07:50