Inkagjenstander i Historisk museum

I 2018 beslagla politiet flere Inkagjenstander i Oslo. Et samarbeid mellom Perus ambassade i Oslo, Kulturministeriet i Lima, Kulturdepartementet,  Utenriksdepartementet og Kulturhistorisk museum har resultert i at de over 500 år gamle gjenstandene nå kan returneres til Peru.

Utstillingsmonter.

Utstillingsmonteret for inkagjenstandene.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Asbjørn Ness

Kulturgjenstander som tas ut av sine opprinnelsesområder uten nødvendig tillatelse kalles ulovlige kulturminner. De er ofte et resultat av humanitære katastrofer som følge av krig og kriser i sårbare deler av verden. Men mange gjenstander blir også smuglet ut for salg på det internasjonale kunstmarkedet. Ettertraktede arkeologiske gjenstander blir i økende grad betraktet som kunstgjenstander på det private samlermarkedet. Dette rammer kulturarven og dermed historien og identiteten til mange folkeslag i verden. 

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ellen Holte.
Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ellen Holte.

FN har vedtatt en rekke konvensjoner for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Den viktigste av dem, UNESCO-konvensjonen av 1970, ble først ratifisert av Norge i 2007. Dette fikk følger for norsk lovgivning. 

Men få land har klart å etablere en effektiv kontroll for utførsel av kulturgjenstander. Lovverket varierer mye fra land til land. De internasjonale konvensjonene pålegger den som ønsker å ta kulturgjenstander ut av et land å sette seg inn i lovverket som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Men dette kan være vanskelig i land der lovverk og bestemmelser er lite tilgjengelig og kjennskapen til lovverket er dårlig i befolkningen. Likevel er dette et viktig punkt i lovverket, også her i Norge.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ellen Holte.
Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ellen Holte.

Her i landet er det forbudt å importere kulturgjenstander uten lovmessig eksporttillatelse fra opprinnelseslandet. En slik tillatelse er svært viktig siden den vil bli etterspurt om man senere skulle ønske å ta gjenstanden ut av landet igjen. Eksportkontrollen i Norge har som mål å hindre utførsel av kulturminner funnet i Norge, og å fange opp gjenstander som i utgangspunktet er ulovlig innført i landet.

De 13 gjenstandene som stilles ut i Historisk Museum, 2. etg. er eksempler på arkeologisk kulturarv som har blitt tatt ut av opprinnelseslandet uten tillatelse, og ulovlig bragt inn i Norge. Kulturhistorisk museum er et midlertidig hjem for denne kulturarven, som snart er på vei hjem igjen.

Les mer

Publisert 9. nov. 2018 10:08 - Sist endret 23. mars 2020 11:51