English version of this page

Det nye museet

Bildet kan inneholde: by, offentlig område, campus, menneskelig oppgjør, fotgjenger.

Leiande om vikingtid

Det nye Vikingtidsmuseet skal vera det leiande museet om vikingtida. Det skal bli ein ny type forskingsmuseum der publikum kan la seg engasjere av vikingtida, velje å nyte ei framifrå estetisk oppleving, eller gjera begge deler. Museet skal overraske og utfordre med ny kunnskap, nye perspektiv og nye funn. Møtet med vikingtidas storslåtte bidrag til verdsarven skal vera ei oppleving for livet.

Prosjektet skal sikre komande generasjonar tilgang til kulturhistorisk kunnskap.

  • Samlingane skal bevarast på ein museumsfagleg forsvarleg måte.
  • Vikingtidsmuseet skal vera eit verdsleiande museum og ein forskingsinstitusjon som er nasjonalt og internasjonalt anerkjent for sin produksjon av ny kunnskap om vikingtida.
  • Det skal utviklast opplevingar som bidreg til fleire besøkjande og at folk hyppigare kjem att.
  • Det skal byggjast for effektiv museumsdrift.

Møteplass, formidling og forsking

Det nye museet blir ca. 13 000 m2, der ca. 5 000 m2 blir utstillingsareal. Vikingtidsmuseet skal vera eit levande museum med utstillingar som kontinuerleg blir oppdatert og formidlar vikingtida på ein måte som stimulerer til nysgjerrigheit og utforsking. Heile anlegget blir også godt tilrettelagt med tilbod for å etablere seg som ein viktig møteplass for fleire besøksgrupper med butikk, restaurant, arrangementsfasilitetar og ein museumspark som ein integrert del av museumsopplevinga.

Eit samarbeidsprosjekt

Statsbygg er ansvarleg for prosjektering og bygging av det nye museumsanlegget på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. AART architects designar bygget. UiO er ansvarleg for at byggjeprosjektet blir gjennomført i samsvar med prosjektmåla, og vil ha drifts- og forvaltingsansvaret for bygget etter at det er ferdigstilt. KHM har ansvar for publikumstilbod, utstillingar, forskingsverksemd og formidlingskonsept. Museets fagpersonale innan konservering og samlingsforvaltning samarbeider med Statsbygg i eit eiget sikringsprosjekt om løysingar for trygg handtering av skip og gjenstandar under byggjeprosessen, og om sikre metodar for flytting til nybygget.

Vikingtidsmuseet skal vera ein publikumsmagnet i kraft av sine unike gjenstandar, gode opplevingar og faglege styrke som forskingsmuseum. Dei tre hovudgruppene av besøkjande omfattar individuelt besøkjande, turistgrupper og skulegrupper. Det er ein stor del utanlandske blant dei besøkjande.

Emneord: Viking Age, Vikingskipene, Vikingskipshuset, Vikingtidsmuseum
Publisert 29. juni 2018 10:34 - Sist endra 23. apr. 2020 08:00