Lillian Gustafson

Professor Emeritus - Museum of Cultural History
Norwegian version of this page
Phone +47 22851936
Mobile phone +47 91102364
Username
Visiting address Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian & Samdal, Magne (2015). Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  4.  s 49 - 80
 • Gustafson, Lillian (2006). Fangstfolk i Sørmarka, I: Birger Løvland (red.),  Sørmarka.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 82-7981-040-4.  Kapittel.  s 47 - 51
 • Gustafson, Lillian (2006). Veien. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.  32, s 105- 107
 • Gustafson, Lillian (2005). Hvor gammelt er huset? Om datering av langhusene på Veien. i Konstruksjonsspor og byggeskikk, red. M.Høgestøl et.al. AmS-Varia.  ISSN 0332-6306.  (43), s 45- 56
 • Gustafson, Lillian (2005). Kokegroper i utmark. I De gåtefulle kokegroper, red. L. Gustafson, T.Heibreen, J. Martens. Varia.  ISSN 1504-3266.  (58), s 207- 134
 • Gustafson, Lillian (2005). Offer i kokegroper? I De gåtefulle kokegroper, red. L. Gustafson, T.Heibreen, J.Martens. Varia.  ISSN 1504-3266.  (58), s 233- 241
 • Gustafson, Lillian (2005). Om kokegroper i Norge. I De gåtefulle kokegroper, red. L. gustafson, T. Heibreen, J,Martens. Varia 58. Varia.  ISSN 1504-3266.  (58), s 103- 134
 • Gustafson, Lillian (2002). Et urnegravfelt ved Tyrifjorden. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  nr. 1, s 83- 94 Show summary
 • Gustafson, Lillian (2000). I Oluf Ryghs fotspor på Veien, Ringerike. Langhus, graver og stedsnavn, I: Berit Sandnes; Jørn Sandnes; Ola Stemshaug & Lars F. Stenvik (red.),  NORNA-rapporter 70 B. Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15 mai 1999.  NORNA-förlaget, Uppsala.  ISBN 91-7276-070-2.  s 95 - 119

View all works in Cristin

 • Gustafson, Lillian (2016). Møter på Veien - kultplass gjennom 1500 år. Et maktsenter på Ringerike i eldre jernalder.. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-067-5.  334 s.
 • Gustafson, Lillian; Heibreen, Tom & Martens, Jes (red.) (2005). De gåtefulle kokegroper. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-022-2.  256 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Martens, Jes; Gustafson, Lillian & Lislerud, Anette (2007). Nannestad prestegård, 27/1. Varia.  ISSN 1504-3266.  62, s 51- 53
 • Gustafson, Lillian (2006). Liv Helga Dommasnes: Vestnorsk forhistorie - et personlig perspektiv. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  9, s 101- 104
 • Gustafson, Lillian (2006). Presentasjon av årets utgravninger (Buskerud).
 • Gustafson, Lillian (2005). Langhuset på Veien. I Heftet Ringerike 2005 (hefte nr. 77. Utgitt av Ringerike historielag. Heftet Ringerike.  (77), s 3- 8
 • Gustafson, Lillian (2005). Årets utgravninger i KHMs distrikt.
 • Gustafson, Lillian (2003). Jernalderlandskapet rundt Tyrifjorden.
 • Gustafson, Lillian (2001). Veien på Ringerike - en kultplass fra bronsealder og eldre jernalder i Øst-Norge. Ritualer og arkitektur som ideologiske uttrykk. Show summary
 • Gustafson, Lillian (2001). En kultplass på Stavi. Fester og ritualer ved Andelva. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (nr. 84), s 32- 41 Show summary
 • Gustafson, Lillian (2001). Om "kokegroper" i Sør-Norge. Kort historikk - nyere undersøkelser. Show summary
 • Martens, Vibeke Vandrup & Gustafson, Lillian (2001). Norges bredeste jernalderhus? Foreløbig meddelelse om resultaterne fra udgravningen ved Veien kulturminnepark sommeren 2000. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (nr. 84), s 42- 51 Show summary
 • Gustafson, Lillian (1999). En kokegrop er en kokegrop er en...?. Follominne.  ISSN 0333-337X.  Nr. 37, s 6- 13
 • Gustafson, Lillian (1999). Mennesker og landskap gjennom 10 000 år.
 • Gustafson, Lillian (1997). The Longhouse at Veien: "Central Place" in Eastern Norway dating from the Roman Iron Age. Show summary

View all works in Cristin

Published Feb. 27, 2019 1:15 PM - Last modified Feb. 27, 2019 1:15 PM