Forvaltning av kulturminner

Kulturminneforvaltning

Kulturhistorisk museum er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser i kulturminnevernet. Museet avgir uttalelser om kulturminners kildeverdi basert på vitenskapelige kriterier og forskningsstatus. Kildene ivaretas gjennom arkeologiske utgravninger. Forskning og faglig utvikling står sentralt og er nedfelt i satsningsområder.

Arkeologiske utgravninger

Kulturhistorisk museum gjennomfører hvert år en rekke større og mindre arkeologiske undersøkelser i de ti østlands- og sørlandsfylkene. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet.

Vern mot ulovlig import og eksport av kulturminner

Kulturhistorisk museum er nasjonal vedtaksinstitusjon for eksport av arkeologiske og etnografiske gjenstander. Museet er også sakkyndig i saker som involverer mistanke om ulovlig import av kulturminner.

Les mer

Har du funnet noe?

Har du funnet noe som kan være et kulturminne? 

Nye arkeologiske funn

Hvert år mottar Kulturhistorisk museum flere hundre funn av ulike slag.