English version of this page

Arkeologiske utgravingar

Kulturhistorisk museum gjennomfører årleg 30-50 arkeologiske undersøkingar. To tredjedelar er finansiert av offentlege utbyggjarar. Resten, ved såkalla mindre, private tiltak, eller viss til dømes ein grunneigar finn ein oldsak, blir kostnadene til ei utgraving dekt av offentlege middel. Dette sikrar dokumentasjon og kunnskap om førhistoria i Noreg gjennom om lag 11 500 år.

Undersøking av jernvinneomn frå jernalder ved Åstølen, Åseral kommune, Agder. Foto: Birgitte Bjørkli/ Kulturhistorisk museum, UiO.

Mathilde Arnli tek ut prøver til 14C-dateringar. Undersøking av jernvinneomn frå jernalder ved Åstølen, Åseral kommune, Agder. Foto: Birgitte Bjørkli/ Kulturhistorisk museum, UiO.

Undersøkingane blir utført av ferdig utdanna og erfarne arkeologar, og arkeologistudentar frå inn- og utland. Vi nyttar oss også av spesialistar innanfor ulike fagområde ved behov, for eksempel innan palynologi (pollenanalyser) og osteologi (skjelettmateriale). Feltsesongen er normalt frå april/mail til oktober/november.

Prøver og gjenstandar blir registrerte, analyserte og konserverte. Dokumentasjon og gjenstandsfunn blir innlemma i arkiv og samlingar og gjort tilgjengeleg for forsking og formidling. Arkeologane arrangerer gjerne omvisingar på utgravingane for skuleklasser, historielag og andre foreiningar i nærmiljøet. Ved dei største utgravingane blir det arrangera opne publikumsdagar som blir kunngjort lokalt i god tid på førehand. Mange undersøkingar blir dessutan omtala i media – i aviser, radio og TV, og på nett.

Typar av undersøkingar

Forvaltningsundersøkingar etter §8 i Lov om kulturminne er hovudtyngda av museets arkeologiske utgravingar og blir utført når nye byggjeprosjekt kjem i konflikt med kulturminne. Føremålet er å sikre desse som kjelder til forsking og formidling.

Museet utfører også forskings- og sikringsgravingar i sitt museumsdistrikt (§11). Forskingsgravingar er drive fram av nysgjerrigheit og er knytt til vitskaplege problemstillingar, medan sikringsgravingar blir utført når kulturminne står i fare for å bli øydelagt av ulike årsaker, for eksempel etter flaum.

Følg med på utgravingane

Fleire av museets utgravingar kan følgjast på Norark.

Korleis er det å vera feltarkeolog?

Carine Sofie Rosenvinge, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, deler nokre av sine inntrykk og erfaringar frå yrket sitt.

 

Feltarbeid

Dersom du er kvalifisert kan du søkje feltarbeid

Av Frode Iversen, Tom Heibreen
Publisert 20. feb. 2019 13:18 - Sist endra 1. juni 2022 08:55