Ingvald Undset

I år er det 140 år siden arkeologen Ingvald Undset ble ansatt ved Universitetets Oldsaksamling hvor han arbeidet i 18 år før han døde i 1893, kun 40 år gammel. Undset ble ansett som internasjonalisten i norsk arkeologi da et statsstipend gav ham mulighet til omfattende reising i Nord-Europa, hvor han blant annet registrerte norske oldsaker i utenlandske museer.

Bildet kan inneholde: briller, ansiktshår, skjegg, bart, panne.

Ingvald Undset. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Ingvald Undset ble født i Trondheim i 1853 hvor han også vokste opp. Examen artium tok han som preseterist i 1871 før han dro til Kristiania for å studere arkeologi og klassiske fag under Oluf Rygh og Sophus Bugge.

I studetiden foretok han flere undersøkelsesreiser i Norge, i perioden 1872 til 1875, på oppdrag fra Direktionen for Foreningen til de Norske Fortidsminners Bevaring. I 1875 ble han ansatt ved Universitetets Oldsaksamling, men det kan også nevnes at Undset i tillegg hadde en assistentpost hos Riksarkivet i perioden 1874 til 1881. Sistnevnte stilling avsluttet han da han disputerte for den fiolsofiske doktorgrad på verket Jernalderens begyndelse i Nord-Europa i 1881.

Da han døde i 1893 etter lengre tids sykdom, etterlot han seg en publikasjonsliste på 154 titler hvorav nærmere 30 større og mindre avhandlinger utgjør arkeologiske originalarbeider.

Notater og tegninger fra antikvariske reiser, undersøkelser og utgravninger sommeren 1874. Området som beskrives på de viste sidene er fra undersøkelser ved Eidet og Dragseidet i Åfjorden. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

I denne måneds blogginnlegg presenterer vi de originale manuskriptene til innberetningene Hr. Student Undset skrev fra sine reiser betalt gjennom stipend fra Direktionen for Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring. Reisene som Undset beskrev i disse heftene ble først og fremst foretatt langs trøndelagskysten. På disse reisene registrerte han faste kulturminner, hovedsakelig gravhauger og røyser, og foretok arkeologiske undersøkelser. Undset forteller også at de fleste haugene som ble undersøkt ble rekonstruert i etterkant, så godt det lot seg gjøre.

Alle funn og ervervede oldsaker ble innlevert til det som den gang var det kgl. Norske Videnskabsselskabs oldsamling, forløperen til Vitenskapsmuseet i Trondheim. Beretningene er trykket i sine respektive Aarsberetninger fra Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. I årsberetningen fra 1873 understreker han at hans "(..)antikvariske iakttagelser forøvrigt på denne reise vil blive indberettede til direktionen for det kgl. norske videnskabernes selskab."

Hans iakttagelser vitner ikke bare om antikvarisk arbeid, men inneholder også små glimt av hverdagen for vanlige nordmenn på denne tiden. I 1875 undersøkte han blant annet noen gravrøyser på Tornes i Åfjorden, og han forteller at mens han er i gang med andre røys, og finner en perle av rav og fine stumper av brente ben, så må arbeidet

"afbrydes; da der nemlig om natten blev gjort et lidet stæng av sild lige i nærheden, forlodes alt andet arbeide, og alle, både store og smaa, gav sig ifærd med at gøre nøterne istand og ruste sig til at modtage et indsig av sild. Det var saaledes ikke mere muligt at få en eneste mand til gravning for nogensomhelst pris, og jeg måtte derfor instille mine gravninger for dette år."

galleri
Emneord: Ingvald Undset, Trøndelag, Fortidsminneforeningen, Direktionen for Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring, Vitenskapsmuseet, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Publisert 2. juli 2015 08:44 - Sist endra 27. okt. 2020 10:09