Tilbakeføring av kulturgjenstander i diplomatiet

Arkeologisk seminar med Håkon Roland, KHM, og Iver B. Neumann, Fridtjof Nansens Institutt.

Kulturarv i bred forstand spiller en sentral rolle for og i diplomatiet både i formelle og uformelle sammenhenger. På den globale arenaen får kulturarv en stadig viktigere rolle i internasjonale konflikter, der FNs konvensjoner, resolusjoner og sanksjoner påvirker nasjonale lovverk som igjen får følger for museene. Repatriering av såkalte ulovlige kulturgjenstander skal skje gjennom UD og utenrikstjenestene, en prosess der vedtaksmuseene inngår som sakkyndige. Museene er førstelinje for politi- og tollbeslag av kulturgjenstander som er ulovlig importert, eksportert og/eller ulovlig omsatt. Museene er autonome faglige institusjoner med bred kontaktflate mot samfunnet, og blir dermed også en viktig aktør for uformell informasjonsutveksling, holdningsskapende arbeid, gjenstandsvurderinger, rådgiving til publikum og samlere, kontakt med media mv.

Når kulturarv entrer den diplomatiske sfæren endrer gjenstander betydningsinnhold og mening. Diplomatiet betrakter ofte kulturarv instrumentelt, som redskaper for å forbedre relasjoner og kontakt mellom nasjoner. Dette skjer som oftest bilateralt og utenom ordinære politiske kanaler. Som faginstitusjoner kan museene fort inngå som aktører i diplomatiske og politiske forhandlinger uten å selv ha kontroll over sin rolle. Også nasjonalt benytter politikere kulturarv aktivt for å fremme internasjonal goodwill. Dette kan påvirke museer til å f.eks. måtte arrangere utstillinger av diplomatiske og politiske hensyn, og ikke etter selvstendig faglig vurdering. 

Seminaret vil ta for seg noen konkrete saker der KHM har vært involvert i diplomatiske prosesser. Dette for å illustrere sentrale dilemmaer vi som faglig institusjon står overfor når vi involveres i saker der kulturarv møter diplomatiet. Videre vil noen sentrale forskningsmessige problemstillinger presenteres, hovedsakelig omkring relasjonen mellom museet som faglig autonom institusjon og diplomatiets bruk av kulturarv.

Påmelding

Foredraget er åpent for alle, men av smittevernhensyn har vi begrenset antall plasser i seminarrommet. De som ønsker å være delta bes om å registrere seg.

Meld deg på her

Ingen videostrømming

Dette seminaret vil ikke strømmes.

Publisert 7. feb. 2020 10:02 - Sist endret 15. okt. 2020 08:22