Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen

Om mynt og myntenes funksjon som penger i Norge fra etableringen av myntvesenet under Harald Hardråde (1047 - 1066) til Svartedauen (1350).

Svein Harald Gullbekk

Kongemaktens administrasjon blir undersøkt i lys av pengenes funksjon. Bruken av mynt som betalingsmiddel blir sett i sammenheng med statsdannelse, byutvikling og kirkens voksende organisasjon. Det var betydelige forskjeller mellom bruk av penger og pengenes utbredelse i byene og på landet. En begynnende pengeøkonomi fikk stor betydning for utviklingen av statens og kirkens sentrale funksjoner og fremveksten av markedsøkonomi.

Det myntvesenet som etablerte seg på 1000-tallet utviklet seg i høymiddelalderen, men stagnerte og opphørte i senmiddelalderen. Myntvesenet og utmyntingens historie i Norge i middelalderen er et eksempel på hvordan et system vokser frem og hvordan det går til grunne.

En tverrvitenskapelig studie med basis i arkeologiske, historiske og numismatiske kilder som utfordrer det tradisjonelle synet på mynt, penger og økonomi i Norge i middelalderen.

”… som en mycket bra avhandling besvarar den inte bara en massa frågor utan den ger även underlag för en mängd nya frågor.”
Professor Kenneth Jonsson, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.

Boken kan kjøpes eller bestilles hos alle bokhandlere eller bestilles direkte fra forlaget: http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=201064

Publisert 8. nov. 2012 11:49 - Sist endret 10. okt. 2018 14:02