Samfunnsverdien av Kulturhistorisk museum og nytt vikingtidsmuseum

På oppdrag fra Kulturhistorisk museum har Oslo Economics utredet samfunnsverdien av museets virksomhet og nytteverdien av et nytt vikingtidsmuseum. Les hovedfunnene fra analysen eller last ned rapporten i sin helhet.

Bilde av utskåret dyrehode fra Vikingskipshuset

Metode

Oslo Economics har kartlagt og estimert virkninger basert på forskningslitteratur, offentlige utredninger, KHM og UiO sine strategiske utredninger, utredningsdokumenter for et nytt vikingtidsmuseum, besøkstall, regnskapsinformasjon og reiselivsstatistikk. 

Sammendrag

Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitet i Oslo er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie, med kunnskapsutvikling og -formidling på høyt internasjonalt nivå. Kulturhistorisk museum forvalter verdensarv og produserer forskning av høy kvalitet.

Gjennom dagens formidling når universitetsmuseet et stadig større publikum i både Norge og utlandet, men omfanget av formidlingen begrenses av arealene de har til rådighet. Et fremtidig vikingtidsmuseum på Bygdøy er viktig for å sikre at Kulturhistorisk museum opprettholder sin ledende posisjon som forskningsinstitusjon på vikingtiden, bedre utnytter formidlingspotensialet sitt og evner å forvalte og bevare den unike samlingen for vikingtiden. 

Norges største arkeologiske samling og verdens største vikingtidssamling

Kulturhistorisk museum rommer den største arkeologiske samlingen i Norge, en antikksamling fra middelhavslandene, et runearkiv, en etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler og Norges største mynthistoriske samling. Kulturhistorisk museum har også verdens største samling av gjenstander fra vikingtiden. 

Et universitetsmuseum med utstrakt forskningsarbeid

forsker med munnbind, hårnett og hansker håndterer et arkeologisk objektForskning produserer kunnskap for dagens og fremtidige generasjoner. Kulturhistorisk museum sin forskning, blant annet på vikingtiden, holder internasjonalt høyt nivå. Forskningsrådets evaluering av universitetsmuseet vurderer en rekke av prosjektene som fremragende forskning. 

Formidling av kunnskap og undervisning

Mann med vernejakke viser noe han holder i hånda til en gruppe ungdommerGjennom formidling tilføres forskningsproduksjonen merverdi. Kulturhistorisk museum sine formidlingsaktiviteter holder høy kvalitet, og er særlig rettet inn mot barn og unge. Omfanget av aktivitetene begrenses imidlertid av dagens lokaler.

Formidlingsarbeidet gir et samtalerom for å reflektere over historie og kultur i et flerkulturelt samfunn. Å formidle forskningsbasert kunnskap om vikingtiden utfordrer fordommer og feiloppfatninger.

Forvalter av store formuesverdier

Forvaltning og konservering av de mer enn 1 million gjenstandene er en kjerneoppgave ved museet. Museet forvalter en nasjonalformue med stor kulturell verdi og en uuttømmelig kilde til kunnskap om forhistorien. Museet oppfyller også Norges forpliktelser med å bekjempe kulturkriminalitet og ulovlig handel av kulturminner.

Reiseliv og merkevarebygging av Norge

Vikingskipshuset er det mest besøkte museet i Norge. Kulturelle opplevelser er en av de sterkeste driverne av turisme i Europa. Vikinger er en av Norges fremste merkevarer og den internasjonale interessen for vikinger blant turister og i popkulturen har økt de siste tiårene.

Direkte og indirekte økonomisk verdiskapning

Det har vært en sterk vekst i museets inntekter fra entré og butikkomsetning. I tillegg bidrar Norges mest besøkte museum til øvrig forbruk blant turister som har museumsbesøk som hovedmål med reisen. 

Nytt vikingtidsmuseum gir bedre formidling, forvaltning og forskning

tabell som viser ikke-prissatt effekt i venstre kolonne og konsekvenser for samfunnet i høyrekolonne: forskning: ++, formidling: ++++, forvaltning (+)+++Behovet for et nytt vikingtidsmuseum har vokst frem fra alle kjerneoppgavene til universitetsmuseet. Forskning, formidling og forvaltning vurderes alle å være av stor betydning for samfunnet. Effekten på formidling vil være aller størst, siden det er denne som i størst grad begrenses av dagens lokaler. Et nytt vikingtidsmuseum vil også sikre bevaring av nasjonalformuen for fremtiden, og gi forskningsmiljøet på vikingtiden rammebetingelser til å ta en enda større rolle i det internasjonale forskningsmiljøet.

Publisert 7. sep. 2018 17:31 - Sist endret 11. aug. 2021 21:43