Inger Marie Berg-Hansen

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Inger Marie Berg-Hansen
English version of this page
Telefon +47 22851913
Mobiltelefon +47 41688955
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Forskningsområder

 • Tidlig bosetting i Nord-Europa (senpaleolitikum, mesolitikum, neolitikum)
 • Menneskenes relasjon til teknologi og teknologiens rolle i samfunnet, både i forhistoriske jeger-sanker samfunn, og i samfunn generelt.
 • Steinteknologi, materiell kultur
 • Landskapsarkeologi, natur og samfunn
 • Steinalderregistrering

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD, Universitetet i Oslo, 2017.
 • Magister artium i Nordisk Arkeologi, Universitetet i Oslo, 2002. Avhandling: Registrering som erfaring. En undersøkelse av metoden for steinalderregistrering i Norge med eksempel fra Lista i Vest-Agder.

Arkeologisk arbeid

 • 2017- : Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2012-2016: Stipendiat, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2008 – 2011: Stedfortreder for seksjonsleder, Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2002 – 2011: Forsker ved Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Prosjektleder for utgravninger av kulturminner fra steinalder, bronsealder og jernalder.
 • 1985 – 2002: Feltarkeolog ved utgravninger av kulturminner fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder. Konsulent ved Riksantikvaren, Vest-Agder fylkeskommune og Byantikvaren i Oslo.

Verv

 • Valgt representant for vitenskapelig tilsatte til styret ved Kulturhistorisk museum 2020-2024.
 • Styringsgruppeleder for utgravningsprosjektet E18 Tvedestrand - Arendal, Kulturhistorisk museum, 2016-2018.
 • Medlem av styringsgruppe for Vestfoldbaneprosjektet, Kulturhistorisk museum, 2012-2013.
 • Medlem av styringsgruppe for E18-Brunlanesprosjektet, Kulturhistorisk museum, 2007-2012.
 • Medlem av Scientific Commission for The Final Palaeolithic of Northern Eurasia, UISPP (http://www.uispp.org/).
 • Archaeologia Baltica (journal) -  member of the editorial board (http://briai.ku.lt/en/publications/archaeologia-baltica/editorial-board/)

Undervisning

PhD-avhandling

Den sosiale teknologien - teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr.

Sammendrag: Avhandlingen diskuterer hvordan teknologi kan danne utgangspunkt for undersøkelser av sosiale forhold i forhistoriske samfunn, og bygger på teori om sammenhengen mellom teknologi, handling og samfunn som er utviklet innenfor fransk sosiologi og etnologi. Dette danner basisen for en undersøkelse av den langsiktige utviklingen av sosiale forbindelser og organiseringen av samfunnet i Nord-Europa i siste del av seinpaleolitikum og tidligmesolitikum. Undersøkelsen omfatter dessuten sosiale prosesser omkring den første innvandringen til den skandinaviske halvøya. Det empiriske grunnlaget er komparative teknologiske analyser av produksjonsavfall og steinredskaper fra 20 steinalderlokaliteter i Nordvest-Tyskland, Danmark, Vest-Sverige og Norge, og omfatter chaîne opératoire-analyse, dynamisk-teknologisk analyse og attributtanalyse. En kartlegging av variasjoner i metoder for produksjon av flekker og flekkeredskaper mellom arkeologiske funngrupper (Ahrensburgkultur, tidlig Maglemose, Fosna, Hensbacka og Fase 1/Komsa), utgjør basisen for identifisering av teknologiske tradisjoner. 

Analysen viser at det skjedde en utvikling fra standardiserte og enhetlige produksjonskonsepter i siste del av seinpaleolitikum, til varierte og fleksible konsepter i tidligmesolitikum. Samtidig ble grunnleggende teknologiske konsepter videreført gjennom hele tidsrommet. På dette grunnlaget er det mulig å skissere samfunnsutviklingen: I siste del av seinpaleolitikum var befolkningen liten, men knyttet sammen i sosiale nettverk over store områder. Videre tyder undersøkelsen på at det både var kontinuitet, og en økning, i befolkningen omkring overgangen til tidligmesolitikum. Et nært teknologisk slektskap mellom de tidligmesolittiske gruppene, viser at det fantes etablerte sosiale nettverk ved innvandringen til Vest-Sverige og Norge. I løpet av tidligmesolitikum skjedde det en tettere tilknytning til ulike regioner. Innvandringen og bosetningen på den skandinaviske halvøya i preboreal tid foregikk som en gradvis ekspansjon, gjennom etablering av familiegrupper og utvidelse av territorier.

  Emneord: Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Materiell kultur, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi, Natur og samfunn, Hunter-gatherers
  Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 29. aug. 2021 10:53