English version of this page

Styret

Kulturhistorisk museums øvste organ er styret. Styret har ansvar for å fastlegge overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lover, forskrifter, reglar og vedtak fatta av universitetsstyret.

Styret ved Kulturhistorisk museum 2020-2024:

Styreleiar

Ellen Horn

Eksternt medlem

Bjørne Grimsrud
Vara: Isa Trøim

Fast tilsett i vitskapeleg stilling, UiO

Christopher Prescott
Vara: Berit Karseth

Tilsette i vitenskapelege stillingar ved museet

Steinar Solheim
Inger Marie Berg-Hansen
1. vara: Frode Iversen
2. vara: Marianne Vedeler

Tilsette i tekniske og administrative stillingar ved museet

Lucia Koxvold
Torgeir Winther
1. vara: Silje Opdahl Mathisen
2. vara: Øivind Gulliksen

Studentrepresentantar

Ole Kristian Limoseth
Sigrid Drag Jakobsen

Studentrepresentantene velges årlig.

Les meir

Publisert 13. mai 2008 10:16 - Sist endra 11. aug. 2022 11:30