Møte nr. 2/2012

27. april kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 10.02.12
  Saksdokument
Sak Ba Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum per 30. mars
  Saksdokument
Sak Bb Forskningssøknader fra KHM fra 2012 og utover - status NFR- og EU-søknader
Sak Bc Museumsdirektørens delegeringsvedtak
  Saksdokument
Sak Bd Riksrevisjonens gjennomgang av universitetsmuseenes (KHM og NHM) forretningsvirksomhet
Sak Be Museumsstatistikk 2011
  Saksdokument
Sak Bf Prosjekt "Bygging av en fullskala kopi av Osebergskipet" i Tønsberg - om prosjektet og KHMs bidrag
  Saksdokument

Ordinære saker

S-06/12 Valg av styrets nestleder
  Bakgrunn:
  Ifølge museumsreglementets §4 velger styret selv sin nestleder blant de eksterne styremedlemmene. Styrelederen vil fremlegge forslag til kandidat i styremøtet.
  Forslag til vedtak:
  Styret velger NN som nestleder for perioden 2012-2015.
   
S-07/12 Avtale mellom KHM, Folkemuseet og Sametinget om KHMs samiske samling
  Saksdokument:
  1. Avdelingsdirektørens notat av 19.04.12
  2. Oversendelsesbrev av 02.03.12 fra Arbeidsgruppen for tilbakeføring av kulturarv til de samiske museer
  3. Rapport med utkast til avtale
  4. Vedtak i Det akademiske Kollegium av 11.04.1951
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til forslaget om overføring av deler av museets samiske samling til Sametinget og de samiske museene, slik dette er skissert i rapporten "Bååstede", og ber museumsdirektøren signere utkastet til avtale mellom KHM, Norsk Folkemuseum og Sametinget.

Drøftingssaker

 
S-08/12 Tankesmien - forslag, konsekvenser, oppfølging
  Saksdokument:
  1. Avdelingsdirektørens notat av 19.04.12
  2. Tankesmiens endelige rapport
  3. Arbeidet med funksjonsanalyse for KHM - status per ultimo april 2012
  4. Prosjekt "Utredning av konsept for nye basisutstillinger"
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets synspunkter og konklusjoner.
   
S-09/12 Lokalisering av KHM
  Saksdokument:
  Styreleders notat av 17.04.2012
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets synspunkter og konklusjoner.
   
S-10/12 "Saving Oseberg"-prosjektet for redning av Osebergfunnet
  Saksdokument:
  Utkast til kronikk i Aftenposten
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets synspunkter og konklusjoner.

 

Publisert 10. juli 2013 14:06 - Sist endret 11. juli 2013 12:27