Møte nr. 8/2012

13. desember kl. 9.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 09.11.12
  Protokoll
Sak Ba KHMs forretningsdrift - status oppfølging av kritikkpunkter i Riksrevisjonens revisjonsrapport av 24.02.2012
  Saksdokument
Sak Bb Referat fra styringsdialogmøtet med UiO-ledelsen 14.11.12
  Saksdokument
Sak Bc Status for arbeidet med KHMs funksjonsanalyse - fremdriftsplan fase 2, vinter/vår 2013
  Saksdokument
Sak Bd Status nybygg KHM - referat fra styringsgruppemøte 21.11.12
  Saksdokument
Sak Be Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM - orientering om pågående prosess
Sak Bf Saving Oseberg - status for fremdrift
Sak Bg Markering av støtte til utgraving og erverv av funn
  Saksdokument

Ordinære saker

S-34/12 Årsplan 2013-2015
  Saksdokument
  Årsplan 2013-2015
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2013-2015 med de endringer som fremkom i møtet.
   
S-35/12 Budsjett og langtidsbudsjett 2013-2017
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte budsjett 2013-2017 med de endringer som fremkom i styremøtet, og gir museumsdirektøren fullmakt til å foreta mindre tilpasninger som følge av driftsmessige forhold eller endringer i tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren.
   
S-36/12 Økernbygget - lokaliseringsløsninger for KHM
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til lokaliseringsløsninger for Økern-bygget, slik disse er skissert i rapporten fra KHMs interne utredningsgruppe og videre presisert i museumsdirektørens saksnotat. UiO bes om å overksette nødvendig oppfølging gjennom avtaler om leieutvidelse samt oppstart av planarbeid for ombygging og funksjonsendring i bygget. UiO/TA bes om å bidra til at gode og omforente løsninger mellom KHM og NHM for byggets arealbruk kan etableres.
   
S-37/12 Oppnevning av sakkyndig komité til bedømmelse av søknad om professoropprykk
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til sakkyndig komité.
   
S-38/12 Oppnevning av sakkyndig komité til bedømmelse av søkere til stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi (sirkumpolare/arktiske områder), etnografisk seksjon
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til sakkyndig komité.
   
S-39/12 Stipendiatsatilling i sosialantropologi ved etnografisk seksjon - godkjenning av kunngjøring
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kunngjøringen for stillingen som stipendiat i sosialantropologi.
   
S-40/12 Fremtidig museumsmodell
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner.

 

Publisert 4. jan. 2013 09:50 - Sist endret 4. jan. 2013 13:20