Møte nr. 8/2014

12. desember kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 07.11.14 og referat oppfølgingsmøte VTM-byggeprogram 18.11.14
  Protokoll
Sak Ba Styringsdialogmøtet med Rektor og UiO-ledelsen 13.11.14
Sak Bb Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - kravspesifikasjon, befaring og oppfølging
Sak Bc Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise
Sak Bd Saving Oseberg
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-37/14 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2014
  Saksdokument:
  Statusrapport -IV fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-38/14 Strategi 2020 for KHM - første ordinære behandling
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 03.11.14 fra museumsdirektøren.
  2. Forslag Strategi 2020 for KHM.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til  at fremlagte utkast til Strategi 2020, samt kommentarer og endringsforslag gitt i møtet, legges til grunn for den videre prosess frem mot sluttbehandlingen av strategien m/delstrategier på styrets møte i februar 2015.
   
S-39/14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-19
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 05.12.14 fra assisterende museumsdirektør og økonomileder.
  2. Budsjetttabeller - seksjonene.
  3. Disponeringsskriv for 2015 av 01.12.14. Notat fra UiO.
  Forslag til vedtak:
  Styret vedtar det fremlagte budsjettet som styringsgrunnlag for 2015, men noterer seg at fremlagte budsjett 2015 og LTB 2015-19 er bragt i balanse gjennom en ikke faglig begrunnet nedbemanning (pensjonering) på 15 stillinger og at dette kommer i tillegg til en dokumentert underbemanning på 12 stillinger. Styret bemerker at museet med foreliggende budsjett ikke vil være i stand til å kunne håndtere den samlede virksomhet og oppgaveportefølje på en faglig forsvarlig måte. Styret slutter seg til den nye finansieringsmodellen og konklusjonen i fremleggsnotatet og ber om at saken utredes videre med sikte på premissavklaring for den videre driften av KHM.
   
S-40/14 Årsplan 2015-17 for KHM
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 03.12.14 fra avdelingsdirektøren.
  2. Årsplan 2015-17.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2015-17 med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-41/14 Konkurranseprogram Nytt Vikingtidsmuseum
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 03.12.14 fra avdelingsdirektøren.
U. off. §15 2. Konkurranseprogram for nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - utkast Statsbygg pr. 08.12.14
  3. Samfunns-og effektmål nytt Vikingtidsmuseum - UiOs utkast.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til konkurranseprogram og samfunns- og effektmål for nytt vikingtidsmuseum, med de merknader som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber administrasjonen samordne disse med UiO, og foreta videre oppfølging overfor Statsbygg, Prosjektrådet og KD.
   
S-42/14 Styremøter første halvår 2015
  Det foreslås følgende datoer for styrets møter våren 2015:
  Torsdag 5. februar
  Fredag 13. mars
  Fredag 22. mai
  Fredag 19. juni
   
S-43/14 Innstilling til stilling som postdoktor i aDNA
U. off. §25 Saksdokumenter:
  1. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren
  2. Kunngjøringstekst
  3. Utvidet søkerliste
  4. Intervjunotat
  5. Sakkyndig bedømmelse
  6. Søknad med CV fra de innstilte
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som postdoktor i aDNA og tilsetter i henhold til denne.
   
S-44/14 Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi
U off. §25 Saksdokumenter:
  1. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren
  2. Kunngjøringstekst
  3. Utvidet søkerliste
  4. Intervjunotat
  5. Sakkyndig bedømmelse
  6. Søknad med CV fra de innstilte
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling som postdoktor i arkeologi og tilsetter i henhold til denne.

Eventuelt

 

 

Publisert 5. des. 2014 15:18 - Sist endret 9. des. 2014 10:38