Møte nr. 1/2016

11. februar kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 11.12.15.
  Protokoll
Sak B Nytt styre - orienteringer, konstituering
  - Velkommen til nytt styre v/styreleder og museumsdirektør
  - Orientering om valg/oppnevning av det nye styret - styreoversikt, valgprotokoll
  - Valg av nestleder
  - Rammer for styrets arbeid - ansvar, oppgaver, styringsdokumenter v/avdelingsdirektøren
Sak C Orienteringssaker fra museumsdirektøren
Sak Ca Virksomhetsrapport KHM 3. tertial 2015
Sak Cb KVU fremtidig disponering av Tullinløkka - innspill fra KHM/UiO til Statsbygg og Oslo Economics
Sak Cc Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) ved KHM november/desember 2015 - orientering om hovedfunn og videre oppfølging
Sak Cd Arrangementsprogram vår 2016 - Historisk museum og Vikingskipshuset
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-01/16 Saving Oseberg - statusrapport 3. tertial 2015
  Saksdokument:
  1. Statusrapport Saving Oseberg av 31.01.16 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-02/16 Vikingtiden lever - statusrapport
  Styreleder og museumsdirektør orienterer.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-03/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. februar 2016
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XI fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-04/16 Nytt VTM-prosjekt - modell for intern organisering
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 03.02.16 fra avdelingsdirektøren.
  2. PowerPoint - organisering, ansvar, bemanning, fremdrift og finansiering.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte modell for intern organisering av VTM-prosjektet, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-05/16 Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM - første behandling
  Saksdokument:
  1. Drøftingsnotat av 04.02.16 fra museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør.
  Forslag til vedtak:
 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til premisser og rammer for kompetanse- og rekrutteringsplanens utforming, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.

   
S-06/16 Reglement for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo - forslag til revisjon av reglement
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 03.02.16 fra avdelingsdirektøren.
  2. Museumsreglement m/endringsforslag.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte revisjon av reglement for NHM og KHM, og ber administrasjonen i samspill med NHM fremme saken for videre behandling i UiOs sentrale ledelse.
   
S-07/16 Stilling som førsteamanuensis i universitets - og vitenskapshistorie - betenkning
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 04.02.16 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til betenkningen for stillingen som førsteamanuensis i universitets- og vitenskapshistorie.

Eventuelt

 

 

Publisert 4. feb. 2016 15:55 - Sist endret 8. feb. 2016 09:35