Møte nr. 2/2016

8. april kl. 08.30-12.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 11.02.16.
  Protokoll
Sak Ba Besøkstall 2015 - Vikingskipshuset og Historisk museum
Sak Bb Referat fra dialogmøte mellom UiOs museer og Kunnskapsdepartementet
Sak Bc Internasjonal konferanse ved KHM 29. mars - 2. april 2016, Computer Applications in Archaeology (CAA) 2016
Sak Bd Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) ved KHM november/desember 2015 - orientering om hovedfunn og prioriterte oppfølgingspunkter på museumsnivå (trekkes pga. sykdom)
Sak Be Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM - statusoppdatering ved assisterende museumsdirektør
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-08/16 Saving Oseberg - Foreløpig sluttrapport sendt KD i forbindelse med søknad for Saving Oseberg fase II
  Saksdokument:
  1. Rapport til Kunnskapsdepartementet og ledelsen ved UiO, januar 2016.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-09/16 Vikingtiden lever - statusrapport
  1. Saksfremlegg fra museumsdirektøren til drøfting.
  2. Framdriftsplan.
  3. Visjonsdokument.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapport og framdriftsplan til orientering og ber administrasjonen følge opp prosjektet på bakgrunn av de kommentarene som fremkom i møtet.
   
S-10/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mars 2016
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XII fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-11/16 KHMs finansielle rammebetingelser - status for tiltak rettet mot UiO og KD - veien videre
  Saksdokumenter:
  1. Drøftingsnotat av 29.03.16 fra museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør.
  2. Vedlegg
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte fremgangsmåte, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-12/16 Saving Oseberg fase II - prosjekt-, budsjett og bemanningsplan
  Saksdokumenter:
  1. Saksfremlegg av 30.03.16 ved museumsdirektøren
  2. Brev av 07.03.16 fra UiO til KD om SOII
  3. Prosjektplan Saving Oseberg, fase II med budsjett
  4. Bemanningsplan Saving Oseberg, fase II
  Forslag til vedtak:
 

Styret gir sin tilslutning til de fremlagte planene for Saving Oseberg fase II og ber administrasjonen arbeide videre mot UiO og Kunnskapsdepartementet for å sikre videre finansiering. Styret ber om at administrasjonen sørger for at alle nødvendige forberedelser for oppstart av SOII i januar 2017, finner sted.

   
S-13/16 Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet og underkapasitet i kulturminnevernforvaltningen - betenkning om utlysning av seks faste stillinger
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 31.03.16 fra assisterende museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til utlysning av seks stillinger for å styrke kulturminneforvaltningen og fremlagte betenkning for tre vitenskapelige stillinger, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
U. off. §25  
S-14/16 Tilsetting i stilling som post.doc i 15/6685 Saving Oseberg-prosjektet
  Saksdokumenter:
  1. Innstilling av 14.03.16 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Intervjunotat.
  5. Sakkyndig bedømmelse.
  6. Søknad med CV fra de innstilte.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som post.doc i xxxxxx, Saving Oseberg, og tilsetter i henhold til denne.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 31. mars 2016 16:20 - Sist endret 19. apr. 2016 09:35