Møte nr. 3/2016

13. mai kl. 08.30-12.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 08.04.16.
  Protokoll
Sak Ba Konseptvalgundersøkelse Tullinløkka - orientering om KVU-rapport Statsbygg om fremtidig bruk av Tullinløkka
Sak Bb Ombygging Økern - orientering om avtale mellom UiO og utleier og prosjektets fremdrift
Sak Bc Arkitektkonkurranse nytt vikingtidsmuseum - orientering om vinnerprosjektet "Naust" ved assisterende museumsdirektør og avdelingsdirektør
Sak Bd Arbeidet med Kompetanse- og rekrutteringsplanen - status for prosessen primo mai
Sak Be Publikumstiltak, nye og pågående prosjekter ved VSH og HM - status før ny hovedsesong 2016
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-15/16 Saving Oseberg - Statusrapport pr. 1. tertial 2016
  Saksdokument:
  1. Statusrapport SO 1. tertial 2016 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning av 04.05.16
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-16/16 Vikingtiden lever - statusrapport
  Saksdokument:
  1. Notat av 03.05.16 fra museumsdirektøren om status i anbudskonkurransen. Styreleder og museumsdirektør orienterer.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-17/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mars 2016
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XIII av 03.05.16 fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-18/16 Mandat for prosjektprogram nytt Vikingtidsmuseum - mål, rammer og styring
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 04.05.16 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.
  2. Forslag mandat for prosjektprogram nytt VTM.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til mandat prosjektprogram for KHMs leveranser i VTM-prosjektet, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-19/16 Strategic Advisory Board (SAB) UiO - Høring av rapport fra arbeidsgruppe 4 - "En beslutnings- og organisasjonsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål"
  Saksdokumenter:
  1. Saksfremlegg av 03.05.16 fra museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør.
  2. Høringsbrev fra rektor og universitetsdirektør - udatert.
  3. Rapport av 04.02.16 fra arbeidsgruppe 4.
  Forslag til vedtak:
  Styret ber administrasjonen sluttføre høringsuttalelse til UiOs styre på bakgrunn av diskusjon og kommentarer i styremøtet og på bakgrunn av videre drøftinger i organisasjonen.
   
U. off. § 23.4  
S-20/16 Share My3D - Status for oppfølging av avtale
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 02.05.16 fra museumsdirektøren.
   

Eventuelt

 
Sak A Forslag til datoer for høstens styremøter:
  Fredag 9. september
  Fredag 4. november
  Fredag 16. desember
   
Sak B Etter styremøtet:
  Omvisning i KHMs nye Arktisutstilling v/førsteamanuensis Gro Ween.

 

Publisert 6. mai 2016 09:12 - Sist endret 6. mai 2016 09:57