Møte nr. 5/2016

9. september kl. 08.30-12.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 17.06.16.
  Protokoll
Sak Ba Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet - status for den offentlige debatten, innspill UiO/KHM. Utvalgte debattinnlegg.
Sak Bb Møte mellom direktørene for Bygdøymuseene og byrådet i Oslo om trafikkutfordringer på Bygdøy og om båtforbindelse Oslo-Bygdøy. Kronikk Aftenposten 31.03.16 og oppsummering fra møte med byråd Lan Marie Berg 23.08.16
Sak Bc Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.08.16
Sak C Endelig konsept for filmprosjektet "Vikingtiden lever" - presentasjon i møtet av prosjektansvarlig KHM Martin Hager-Saltnes og prosjektleder Kine Liholm
   

Faste rapporteringer til styret

 

   
S-24/16 Saving Oseberg - Statusrapport pr. 2. tertial 2016
  Saksdokument:
  Statusrapport SO, 2. tertial-16 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 31.08-16.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-25/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. august 2016
  Saksdokument:
  Prosjektrapport XIV fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-26/16 Viktige strategiske saker for KHMs styre i 2016-2017 - plan for behandling i KHMs styre
  Saksdokument:
  1. Notat av 26.08.16 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  KHMs styre slutter seg til de framlagte syv hovedprioriteringer for styrets arbeid i perioden 2016-2017 og ber administrasjonen utarbeide en framdriftsplan for behandling av sakene.
   
S-27/16 Fornying av utstillinger Historisk museum 1. etg. - Visjon, tidsplan og prosjektorganisering
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 31.08.16 fra museumsdirektøren.
  2. Prosjektplan av 19-08.16.
  3. Tidsplan av 15.08.16.
  4. Visjonsdokument av 16.08.16.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til visjon, tidsplan og organisering for prosjekt fornying av utstillinger Historisk museum 1. etg., og ber administrasjonen legge dette til grunn for det pågående arbeid med årsplan 2017-19 og budsjett 2017-21.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 1. sep. 2016 11:50 - Sist endret 1. sep. 2016 12:32