Møte nr. 7/2016

4. november kl. 08.30-11.0

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 09.09.16.
  Protokoll
  Protokoll fra 23.09.16.
  Protokoll
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH, HM pr. 30.09.16 - utvikling butikk.
Sak Bb Virksomhetsrapport 2. tertial for KHM.
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-29/16 Saving Oseberg - Statusrapport pr. oktober 2016
  Saksdokument:
  Statusrapport SO, pr. oktober fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 26.10.16.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-30/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. oktober 2016
  Saksdokument:
  Prosjektrapport XV fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-31/16 Vikingtiden lever - Statusrapport pr. oktober 2016
  Saksdokument:
  Statusrapport Vikingtiden lever pr. oktober fra museumsdirektøren av 20.10.16.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-32/16 Budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-21
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 27.10.16 med/tabeller og totaloversikt fra museumsdirektøren. og ass. museumsdirektør.
  2. Bestilling til enhetenes leveranse av årsplan 2017-19 og prognose 2017-2021 av 02.09.16.
  3. Foreløpig disponeringsskriv 2017 for KHM.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 207-2021 og foreliggende forslag til prioriteringer for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMs økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for en permanent styrking av museets basisbevilgning.
   
S-33/16 KHMs årsplan 2017-19
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 27.10.16 fra museumsdirektøren.
  2. Tabell med sammenhengen mellom hovedprioriteringer og tiltak.
  3. Årsplan 2017-19 pr. 27.10.16.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til hovedprioriteringene i årsplanen for 2017-2019 og ber administrasjonen fullføre arbeidet med planen med de kommentarer og innspill som framkom i møtet.
   
S-34/16 Saving Oseberg fase II - revidert stillingsplan
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 26.10.16 fra museumsdirektøren.
  2. Revidert stillingsplan for Saving Oseberg fase II.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til revidert stillingsplan for Saving Oseberg fase II med oppstart januar 2017.
   
U. Off. § 25  
S-35/16 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) i analyse og evaluering av materialer og metoder for stabilisering av alunkonserverte gjenstander av tre knyttet til prosjektet Saving Oseberg
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat med innstilling av 19.09.16 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Sakkyndig bedømmelse.
  5. Intervjunotat av 29.09.16.
  6. Søknader med CV fra de innstilte.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) i analyse og evaluering av materialer og metoder for stabilisering av alunkonserverte gjenstander av tre knyttet til prosjektet Saving Oseberg.
   
U. Off. § 25  
S-36/16 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) innen fjerning og/eller inaktivering av skadelige metallioner i alunkonservert arkeologisk tre knyttet til prosjektet Saving Oseberg
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat med innstilling av 19.10.16 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Sakkyndig bedømmelse.
  5. Intervjunotat av 29.09.16.
  6. Søknader med CV fra de innstilte.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) innen fjerning og/eller inaktivering av skadelige metallioner i alunkonservert arkeologisk tre knyttet til prosjektet Saving Oseberg.
   
U. Off. § 25  
S-37/16 Midlertidig tilsetting i eksternt finansiert stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat med innstilling av 19.10.16 fra museumsdirektøren.
  2. CV for innstilt kandidat.
  3. Kontrakt fra NFR.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til midlertidig tilsetting i eksternt finansiert stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 27. okt. 2016 15:07 - Sist endret 28. okt. 2016 10:51